§ 9. Importørens forpliktelser

(1) Importøren skal bare bringe i omsetning produkter som er i samsvar med forskriften.
(2) Før et produkt bringes i omsetning skal importøren sikre at
 1. a.
  produsenten har gjennomført relevant framgangsmåte for samsvarsvurdering
 2. b.
  produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon
 3. c.
  produktet er påført CE-merking
 4. d.
  produktet følges av samsvarserklæring eller samsvarsattest og de nødvendige dokumentene
 5. e.
  produsenten har oppfylt kravene i § 7 niende, tiende og ellevte ledd.
(3) En importør som har grunn til å tro at et produkt ikke er i samsvar med kravene i vedlegg II, skal ikke bringe produktet i omsetning før det er i samsvar med kravene. Dersom produktet utgjør en risiko, skal importøren varsle produsenten og markedstilsynsmyndighetene.
(4) Importøren skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på produktet. Dersom dette ikke er mulig, skal kontaktopplysningene påføres emballasjen eller et dokument som følger med produktet. Opplysningene skal gis på en slik måte at de lett kan forstås av brukerne og markedstilsynsmyndighetene.
(5) Importøren skal sikre at produktet følges av anvisninger og sikkerhetsinformasjon. Sikkerhetsinformasjonen skal være på norsk. Øvrige anvisninger skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom produktet skal bringes i omsetning i en annen EØS-stat, skal opplysningene være på et språk fastsatt av denne EØS-staten.
(6) Importøren skal så lenge han har ansvar for et produkt, sikre at lagrings- eller transportforholdene ikke setter produktets samsvar med kravene i vedlegg II i fare.
(7) Importøren skal når det anses hensiktsmessig med hensyn til risikoen som er forbundet med et produkt
 1. a.
  ta stikkprøver av produkter som er gjort tilgjengelig på markedet
 2. b.
  undersøke og, om nødvendig, føre et register over klager, produkter som ikke oppfyller kravene og tilbakekallinger av produkter
 3. c.
  holde distributører underrettet om all slik overvåking.
(8) En importør som har grunn til å tro at et produkt som er brakt i omsetning ikke er i samsvar med forskriften, skal straks treffe nødvendige korrigerende tiltak for å bringe produktet i samsvar med forskriften, eller, om nødvendig, trekke tilbake eller tilbakekalle produktet. Dersom produktet utgjør en risiko, skal importøren samtidig varsle relevante nasjonale myndigheter i de EØS-statene der produktet er gjort tilgjengelig på markedet. Det skal særlig gis nærmere opplysninger om produktets manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.
(9) Importøren skal ha kopi av samsvarserklæringen eller samsvarsattesten og den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig for markedstilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.
(10) Importøren skal på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene gi all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å vise produktets samsvar med forskriften. Informasjonen og dokumentasjonen skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom produktet er brakt i omsetning i en annen EØS-stat, skal opplysningene være på et språk som aksepteres av denne EØS-staten. Importøren skal på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene samarbeide med disse om alle tiltak som er truffet for å fjerne risiko forbundet med produkter som er brakt i omsetning.