§ 25. Klage

(1) Vedtak truffet av Arbeidstilsynets regioner, kan påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet.
(2) Vedtak truffet av Havindustritilsynet, kan påklages til Arbeids- og sosialdepartementet.
(3) Vedtak truffet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger, kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.