§ 25. Klage

(1) Vedtak truffet av Arbeidstilsynets regioner, kan påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet.

(2) Vedtak truffet av Petroleumstilsynet, kan påklages til Arbeids- og sosialdepartementet.

(3) Vedtak truffet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger, kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.