HMS-kort

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester eller som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha HMS-kort. Kravet gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

Bestill HMS-kort

HMS-kort til bygg og anlegg eller renhold bestiller du på hmskort.no. Prisen per kort er 107,50 kroner + mva.

Bestill HMS-kort

Det er arbeidsgiver som skal sørge for at ansatte har gyldig HMS-kort. HMS-kortet skal vise hvilken virksomhet du jobber for og hvem du er. 

Når medarbeidere slutter, må HMS-kortet deres leveres tilbake til arbeidsgiver. For å unngå misbruk må kortet makuleres. 

HMS-kortet viser hvilken virksomhet du jobber for og skal leveres tilbake til arbeidsgiver når arbeidsforholdet avsluttes. Dersom kortet blir tapt eller stjålet, må arbeidsgiver registrere kortet som tapt og bestille nytt kort. 

En som er registrert med en formell rolle for virksomheten i Enhetsregisteret kan delegere oppgaven med å bestille HMS-kort til andre. Vedkommende må da gi en personlig fullmakt for dette. En slik fullmakt kan gis med tidsbegrensning. Mer informasjon om hvordan du gjør dette og oppfølging av hvem som skal ha slik fullmakt for din virksomhet, finner du på hmskort.no.

HMS-kort for renhold

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, er pålagt å utstyre alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid, med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Kravet gjelder også

 • de som driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker)
 • virksomheter som leier ut arbeidstakere til renholdsarbeid plikter å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort

Kravet til HMS-kort er en del av godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter.

Når virksomheten din har søkt om godkjenning og alle vilkår er oppfylt, vil du få beskjed om at du kan bestille HMS-kort. Først når virksomheten har HMS-kort til alle renholdere, vil den få endelig status som godkjent av Arbeidstilsynet. Når virksomheten ansetter nye renholdere, må det bestilles HMS-kort til dem.

HMS-kort for bygge- og anleggsplasser

Kravet til HMS-kort gjelder alt bygge-, anleggs- og monteringsarbeid. Kravet gjelder også for tilsvarende arbeid i forbrukermarkedet.

 • oppføring av bygninger
 • innrednings-, utsmyknings- og installasjonsarbeid
 • montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • rivning, demontering, ombygging og istandsetting
 • sanering og vedlikehold
 • alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer
 • graving, sprenging og annet grunnarbeid
 • annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid. Det kan for eksempel være midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner på bygge- eller anleggsplassen

Krav om HMS-kort gjelder også rehabilitering (ombygging) av eksisterende bygg. Dette gjelder blant annet installasjon av elektrisk ledningsnett, rulletrapper, aircondition, heiser med mer som er en integrert del av bygningen.

Utskifting og vedlikehold av produksjonsanlegg eller maskiner i industrien, er ikke bygge- og anleggsvirksomhet. De som kun jobber med dette trenger ikke HMS-kort.

Det er ikke krav om HMS-kort i faste, permanente virksomheter som utfører bygge- og anleggsarbeid. For eksempel vil skipsverft eller fabrikker for produksjon av ferdighus ikke være omfattet. Det er heller ikke krav om HMS-kort for snøbrøyting på vei utenom bygge- og anleggsplasser.

Kan arbeidstakeren begynne arbeidet før HMS-kort er mottatt?

Alle som jobber på bygge- og anleggsplasser skal ha gyldig HMS-kort. Det er ikke forbudt å arbeide frem til HMS-kortet er mottatt, men arbeidsgiver må da kunne dokumentere at HMS-kort er under bestilling.

Før HMS-kortet er mottatt, må arbeidstakeren på bygge- og anleggsplassen kunne dokumentere hvilken virksomhet han eller hun jobber for. Dokumentasjonen kan for eksempel være en bekreftelse på at HMS-kort er bestilt eller en arbeidskontrakt. For noen typer arbeidsforhold kan arbeidsgiver bestille HMS-kort i forkant av oppstart av arbeidsforholdet.

Virksomheten skal, dersom alle nødvendige registerplikter er oppfylt, motta HMS-kortet innen én uke etter bestilling.  

Merk at en oppdragsgiver gjennom krav i en kontrakt kan stille strengere krav enn forskriften gjør. For eksempel kan de kreve at alle skal ha HMS-kort før de kommer inn på bygge- eller anleggsplassen. Arbeidstilsynet har ingen myndighet når det gjelder slike kontraktskrav. Det er en sak mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

Hvem må ha HMS-kort?

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, inkludert:

 • Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge. Dette gjelder også kortvarige oppdrag.
 • Enkeltpersonforetak (også de som driver alene).
 • Innleide arbeidstakere. Det er virksomheten som leier ut (arbeidsgiver) som skal sørge for at arbeidstakerne utstyres med HMS-kort.
 • Arbeidstakere som utfører arbeid i støttefunksjoner som for eksempel kantinedrift når de er fast etablert innenfor anleggets område. Renholdere skal ha HMS-kort for renholdsvirksomheter i stedet for HMS-kort for bygge- og anleggsbransjen.
 • Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplasser, dersom arbeidet skjer regelmessig.

Ikke alle som får praksis eller opplæring på en byggeplass skal ha HMS-kort:

For HMS-kortordningen gjelder følgende for arbeid knyttet til opplæring og praksis:

 • Lærlinger på vanlig lærekontrakt er ansatt i virksomheten. De skal derfor ha HMS-kort. Virksomheten skal melde dem inn til NAVs AA-register, og de kan deretter søke om HMS-kort for læringene på vanlig måte.
 • Elever i grunnskole eller videregående opplæring som er utplassert i virksomheter i regi av skolen, er ikke ansatt i virksomheten. De kan derfor ikke få HMS-kort og skal i stedet ha med en bekreftelse fra skolen.
 • Personer på forskjellige utplasseringstiltak finansiert av NAV (tidligere kalt lærlinger på NAV-tiltak), er ikke ansatt i virksomheten. De kan derfor ikke få HMS-kort og skal i stedet ha med en bekreftelse fra NAV.
 • Flykninger i arbeidstrening/praksis gjennom et introduksjonsprogram, er ikke ansatte i virksomheten de er utplassert i. De kan derfor ikke få HMS-kort. De må i stedet ha med en bekreftelse fra kommunen på at de deltar i et introduksjonsprogram. 

Bekreftelsen på opplæring eller tiltak må vise navn, fødselsdato, organisasjonsnummer for virksomheten de er utplassert i og tidsperioden for utplasseringen.

Arbeidstakere som arbeider for flere virksomheter må ha et HMS-kort for hver virksomhet.

Dette må være på plass før virksomheten kan bestille HMS-kort

Det er personer som er registrert med en rolle tilknyttet virksomheten i enhetsregisteret som kan logge inn på hmskort.no.

Etter innlogging kan det gis personlig fullmakt til andre, slik at de kan se persondata for virksomhetens ansatte, status for HMS-kortene og bestille nye HMS-kort.

For å bestille de enkelte HMS-kortene trenger du navn, bilde og gyldig legitimasjon med bilde. I noen tilfeller trenger du også fødselsnummer eller D-nummer.

Virksomheten og arbeidstakerne må være registrert i følgende registre for å få utstedt HMS-kort:

Alle virksomheter, både utenlandske og norske, som driver næringsvirksomhet i Norge skal ha organisasjonsnummer. Dette gjelder også enkeltpersonforetak. Alle som jobber i Norge må være ansatt i en virksomhet som er registrert i enhetsregisteret.

Registrering gjøres ved å fylle ut: Samordnet registermelding – BR-1010 (brreg.no)

For nærmere opplysninger kontakt Brønnøysundregistrene: www.brreg.no

Alle norske arbeidsgivere må melde inn sine arbeidstakere, både norske og utenlandske til Arbeidsgiver og arbeidsforholdsregisteret (NAV Aa-registeret). Dette gjøre normalt ved innsending av A- melding hver måned.

Se mer informasjon om Aa-registret hos NAV (nav.no)

Du kan bestille HMS-kort til ansatte hvis det er 30 dager eller mindre til oppstart av arbeidsforholdet forutsatt at de er registrert i registeret.

Vær oppmerksom på at selv om det betales arbeidsgiveravgift for arbeidstakerne, må de meldes inn i Aa-registeret.

Du bør sjekke om du eller arbeidstakerne din er korrekt registrert på riktig organisasjonsnummer dersom du ikke finner de i oversikten over ansatte i www.hmskort.no.

Arbeidstakere som skal få HMS-kort må enten ha et fødselsnummer eller et D-nummer i Folkeregisteret.

Et D-nummer er et midlertidig identitetsnummer som kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder. Et D-nummer tildeles normalt når man søker om skattekort. Det kreves personlig oppmøte for ID-kontroll på et skattekontor eller et SUA-kontor.

Korona-smitten og D-nummer: Utsatt ID-kontroll

Les mer her:Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten (skatteetaten.no)

Mer informasjon om hvordan søke om personnummer eller D-nummer finner du hos Skatteetaten. Der finner du også mer informasjon om skattekontor som utfører ID-kontroll.

Rolleinnehaver av utenlandsk virksomhet som skal registreres i enhetsregisteret/foretaksregisteret må søke registeret om D-nummer.
D-nummer for utsendte arbeidstakere på oppdrag i Norge, se nedenfor: «Rapporteringsplikt til Skatteetaten for utenlandske selskap på oppdrag i Norge». 

En virksomhet som setter bort oppdrag med verdi over 20 000 kr til en utenlandsk virksomhet eller en person bosatt i utlandet, må melde dette til skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregister (OAR).

Oppdragstaker må melde inn hvilke arbeidstakere som skal delta på oppdraget i Norge. De innmeldte arbeidstakerne vil få tildelt D-nummer etter registreringen.

Les mer hos Skatteetaten: Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (skatteetaten.no)

For å få HMS-kort må alle virksomheter som er merverdiavgiftspliktige, være registrert i Merverdiavgiftsregisteret (MVA)

Næringsdrivende som har omsetning av varer eller avgiftspliktige tjenester, skal melde fra om sin virksomhet til fylkesskattekontoret. Den næringsdrivende skal registrere seg i MVA-registeret når avgiftspliktig omsetning i virksomheten overstiger 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder.

Skattekontoret og Enhetsregisteret har et skjema for registrering (Samordnet registermelding). Mer informasjon finner du på www.altinn.no

Nyetablerte virksomheter som ikke har hatt omsetning over 50 000 kr i de siste 12 månedene skal ikke være registrert i MVA-registeret.

Virksomheter på Svalbard og i enkelte næringer, skal heller ikke være registrert i MVA-registret. Hvilken type virksomheter dette gjelder kan du lese mer om på Altinns nettsider: Unntatt fra beregning av merverdiavgift (altinn.no)

Virksomhetene dette gjelder, må selv etter pålogging på hmskort.no, krysse av for at de ikke skal være registrert i MVA-registret. Arbeidstilsynet vil oversende regelmessig informasjon til Skatteetaten slik at de kan kontrollere denne egenerklæringen. 

Ved statussøk på gyldighet for HMS-kort vil nyetablerte virksomheter (under tre måneder gamle) alltid vise at registerkravet for MVA-registeret er oppfylt. For virksomheter eldre enn tre måneder vil statusen for om krav i MVA-registeret er oppfylt endres til at det er uklart om registerkravet er oppfylt for det aktuelle HMS-kortet. Det er forventet at virksomheter da vil oppfylle kravet om 50 000 kr i omsetning slik at de har plikt til å registrere seg i MVA-registeret. Ved bestilling av nye HMS-kort og for at statussøk for HMS-kort skal vise at registerkravet er oppfylt, må virksomheten gjøre en egenerklæring av at de ikke har tjent over 50 000 kr ennå.

Les mere om krav for registrering i MVA-registeret og eventuell dokumentasjon på at virksomheten ikke oppfyller kravet her:
Attest for skatt og merverdiavgift – RF 1316 (skatteetaten.no)

Bemanningsforetak er virksomheter som hovedsakelig driver med utleie av arbeidskraft i Norge. Disse virksomhetene må være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak før de kan søke om HMS-kort til sine ansatte.

Se:Bemanningsforetak

Unntak som spesiell registrering før bestilling av HMS-kort

I noen tilfeller skal ikke virksomheten eller personen være registrert i de aktuelle registrene. I slike tilfeller vil virksomheten automatisk få avslag når det søkes om HMS-kort. For å få bestilt HMS-kort, må det legges inn opplysninger i et register som Arbeidstilsynet administrerer. Dette gjelder for eksempel medarbeidere på varig tilrettelagt arbeid gjennom NAV. Ta kontakt på hmskort.no ved slike tilfeller.

API for HMS-kort

HMS-kortløsningen tilbyr et programmeringsgrensesnitt (API) som gir virksomheter muligheten til å koble egne systemer mot informasjon i HMS-kortløsningen.

Les mer om hvordan du søker om tilgang til API.

Hvem fører kontroll med HMS-kort

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med ordningen.

Ved opphold på bygge- og anleggsplassen skal arbeidstaker bære HMS-kortet godt synlig. På oppfordring skal kortet vises til:

 • Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Skatteetaten og politiet
 • verneombud og regionale verneombud
 • byggherre, byggherres representant
 • koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (etter byggherreforskriften)
 • bedriften med ansvar for samordning av vernetiltak (etter arbeidsmiljøloven § 2-2)

Merk at HMS-kortnummeret skal settes inn i oversiktslisten over personer som utfører arbeid på byggeplassen, se byggherreforskriften § 15.

Sanksjoner ved manglende eller ugyldige HMS-kort

Arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak som ikke har HMS-kort for seg eller sine ansatte, vil ved tilsyn få pålegg fra Arbeidstilsynet om å skaffe dette.

Dersom arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak ikke følger Arbeidstilsynets pålegg, kan Arbeidstilsynet stanse virksomheten inntil HMS-kort er skaffet til veie. Arbeidstilsynet kan også gi overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt. 

Arbeidstaker og enkeltpersonforetak kan straffes hvis HMS-kortet overdras til andre.

HMS-kortet viser hvem du jobber for. HMS-kortet er kun gyldig dersom de nødvendige registerpliktene er oppfylt. Arbeidstakerne må ha nye HMS-kort hvis virksomheten blir kjøpt opp eller slått sammen med en annen virksomhet. Dersom arbeidsforholdet opphører vil ikke kortet lengre være gyldig og skal ikke lenger brukes.

Status for HMS-kort vil vise den statusen som er registrert i de aktuelle registrene på den aktuelle dagen. Merk at det kan være forsinkelser i innregistreringen i de aktuelle registrene. I tilfeller der statusen for HMS-kort viser at ikke alle krav er oppfylt må det derfor undersøkes nærmere om hva årsaken til dette er.

Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Skatteetaten og politiet har rett til å inndra ugyldige kort. 

Rettigheter etter personopplysningsloven

Et hovedprinsipp i personopplysningsloven er at man i større grad skal ha kontroll med opplysninger om seg selv. Kontrollen ønsker man å oppnå blant annet ved at den enkelte skal informeres, ved innsynsrett og strenge krav til når personopplysninger skal kunne brukes. Du kan kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. 

Les mer om personopplysninger på bestillingssiden for HMS-kort: Personvernerklæring og informasjonskapsler (hmskort.no)

Regelverk

Om HMS-kort i arbeidsmiljøloven: Arbeidsmiljøloven § 4-1 (7)
Om HMS-kort i bygg og anlegg: Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser
Om krav om føring av HMS-kortnummer i oversiktslister: Byggherreforskriften § 15 

Om HMS-kort i renholdsbransjen: Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester: kapittel 3. Bestemmelser om HMS-kort


Konverter denne siden til PDF