Godkjenningsordning for renholdsvirksomheter

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester, skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er ulovlig å selge renholdstjenester uten offentlig godkjenning. 

Alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomhet som ikke er godkjent.

Søk i renholdsregisteret for å finne godkjente virksomheter.

Hvem skal søke om godkjenning?

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester i Norge, skal søke om godkjenning. Det gjelder også de som leier ut personer som utfører renholdstjenester.

Kravet om godkjenning gjelder også for selvstendig næringsdrivende, enten foretaket har ansatte eller ikke. Dersom det ikke er ansatte i virksomheten, skal det sendes inn søknad om godkjenning i Altinn uten vedlegg, og innehaver/deltaker skal bestille HMS-kort til seg selv.

Virksomheter med renholdere som kun utfører renholdstjenester innad i egen virksomhet, skal ikke søke om godkjenning.

Søknad om godkjenning

Send søknad om godkjenning (altinn.no)

Det er mulig å søke på norsk og engelsk.

For å kunne søke om godkjenning må virksomheten være registrert og ha et organisasjonsnummer registrert i enhetsregisteret.

Vilkår for godkjenning

Virksomheter som ikke har ansatte, skal sende inn søknad uten vedlegg (dokumentasjon).

Virksomhet som har ansatte, må legge ved dokumentasjon på at de:

  • er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
  • oppfyller kravene til vernetjenesten
  • har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav
  • oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter
  • har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade

Der det er aktuelt, må virksomheten sørge for at den oppfyller registreringsplikter i enhetsregisteret (brreg.no), foretaksregisteret (brreg.no), merverdiavgiftsregisteret (skatteetaten.no) og arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (nav.no).

Virksomheten må oppfylle eventuell rapporteringsplikt til Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (skatteforvaltningsloven § 7-6) dersom det er aktuelt. Bemanningsforetak som driver utleie av arbeidstakere til renholdsoppdrag, må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

Hvis det blir gjort endringer i kravene til godkjenning, vil godkjent virksomhet også ha plikt til å fylle disse kravene. Det er særlig viktig at renholdsvirksomheten oppjusterer lønnssatsene når det fastsettes nye forskrifter. Arbeidstilsynet kan innhente dokumentasjon på at eventuelle nye vilkår er oppfylt.

HMS-kort fra Arbeidstilsynet

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester, er pålagt å utstyre arbeidstakerne sine med HMS-kort. Det er arbeidsgiver som søker om HMS-kort for sine ansatte. Kravet til å bære HMS-kort gjelder også innehaver av enkeltpersonforetak og deltakere i ANS/DA. Virksomheter som har søkt om godkjenning, vil få melding fra Arbeidstilsynet når de kan starte bestilling av HMS-kort.

Bestill HMS-kort (hmskort.no)

Evry Card Serviced AS utsteder HMS-kortene på vegne av Arbeidstilsynet. 

Les mer om HMS-kort for renholdsbransjen

Saksbehandlingen

Saksbehandlingstiden er 1–8 uker for virksomheter som sender inn alle nødvendige vedlegg som dokumentasjon på at virksomheten oppfyller kravene i forskriften. Dersom søknaden er mangelfull eller det mangler vedlegg, vil virksomheten få brev fra Arbeidstilsynet om dette, med frist for å rette opp i forholdet og sende inn ny dokumentasjon i søknadssaken. 

Virksomheter som ikke oppfyller forskriftens vilkår, får vedtak om avslag. De har da ikke lenger lov til å tilby renholdstjenester, og det er heller ikke tillatt å kjøpe renholdstjenester fra en virksomhet som har fått avslag og ikke er godkjent.

Virksomheter som er klarert for kortbestilling, får vedtak om godkjenning så snart virksomheten fullfører HMS-kortbestillingen for alle arbeidstakere eller innehaver selv. Når virksomheten er godkjent, vil den bli oppført i registeret med status «godkjent med ansatte» eller «godkjent uten ansatte.»

Årlig melding for godkjente virksomheter

Godkjente virksomheter skal hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning. Frist for innsending har tidligere vært 31. januar. Fra 2020 endres fristen til vedtaksdatoen for den aktuelle godkjenningen. Godkjente virksomheter skal hvert tredje år sende dokumentasjon til Arbeidstilsynet som viser at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter § 5. Du skal ikke sende årlig melding før du får brev fra Arbeidstilsynet med hvilken frist som gjelder din virksomhet. 

Virksomheter som ikke sender inn årlig melding, kan miste godkjenningen.

Send inn årlig melding uten dokumentasjon (altinn.no)

Send inn årlig melding med dokumentasjon (altinn.no)

Konsekvenser av brudd på forskriften

Dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt, kan Arbeidstilsynet tilbakekalle godkjenningen. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges. Brudd på forskriften kan medføre pålegg, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr eller straffeansvar etter arbeidsmiljølovens kapittel 18 og 19.

Regelverk

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksbedrifter


Konverter denne siden til PDF