Melde arbeidsulykke

Som arbeidsgiver har du plikt til å snarest mulig varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politi om alvorlig personskade eller død som skjer i forbindelse med arbeid.

Les dette før du melder arbeidsulykke

Med ulykke menes en ytre hendelse som har skjedd plutselig eller uventet, som har ført til personskade. For at det skal være en arbeidsulykke må den ha skjedd

 • i arbeidstiden
 • på arbeidsplassen

Alle arbeidsrelaterte dødsulykker skal meldes, uavhengig av hvordan den oppsto. Arbeidsulykker med alvorlig personskade skal også meldes.

Med alvorlig personskade menes både fysiske og psykiske skader som kan være livstruende eller føre til varig eller lang tids arbeidsudyktighet. Eksempler på alvorlig personskade kan være

 • hodeskade eller hjernerystelse med tap av bevissthet eller andre alvorlige konsekvenser
 • skjelettskade, unntatt enkle brister eller brudd på fingre eller tær
 • indre skade på organer, for eksempel lunger, nyrer og milt
 • tap av kroppsdel, amputasjon av hele eller deler av legemsdel
 • forgiftninger med fare for varige helseskader, både ved innånding, svelging og hudeksponering av gass og væske
 • bevissthetstap, for eksempel ved oksygenmangel eller slag mot hode
 • forbrenning, frostskade eller etseskade
 • generell nedkjøling (hypotermi)

Alvorlig personskade kan skje akutt, men også over tid. Særlig indre skader kan bli synlig først etter en stund. Meld alltid arbeidsulykken dersom du mistenker at den kan føre til fare for liv og helse senere. Eksempler på slike arbeidsulykker er

 • strømulykke
 • vold på arbeidsplassen
 • psykiske påkjenninger
 • eksponering for farlige kjemikalier
 • eksponering for gass
 • fall fra arbeid i høyden
 • klemulykke

Ikke alle ulykker som skjer i forbindelse med jobb, skal meldes til Arbeidstilsynet. Eksempler på ulykker som ikke skal meldes til oss, er ulykker som skjer

 • utenom arbeidstid, for eksempel på vei til og fra jobb
 • i sosiale jobbsammenhenger, for eksempel på julebord

Kontakt sentralbordet (tastevalg 3) dersom du er usikker på om en ulykke skal meldes eller ikke.

Selv om ikke alle ulykker skal meldes til oss, har arbeidsgiver likevel plikt til å registrere alle skader og ulykker, og melde inn yrkesskader og -sykdom til NAV.

Noen ganger skal arbeidsgiver melde arbeidsulykker og skader til andre etater enn Arbeidstilsynet. Eksempler på slike arbeidsulykker og hvem som skal meldes:

Slik melder du arbeidsulykke

Varsle Arbeidstilsynet og politiet snarest mulig og senest i løpet av første hverdag etter arbeidsulykken. Dette første varselet skal du gjøre på telefon 73 19 97 00.

Alle arbeidsrelaterte ulykker med dødsfall skal varsles per telefon snarest.

Etter at du først har varslet per telefon, skal du bekrefte varselet ved å fylle ut og sende inn et meldeskjema til Arbeidstilsynet. Verneombudet skal ha kopi av meldeskjemaet.

Dersom du ikke har mulighet til å varsle oss per telefon straks, skal du fylle ut og sende oss meldeskjema så snart som mulig. Faresituasjoner i forbindelse med bergarbeid skal varsles på samme måte.

Varsle Arbeidstilsynet på telefon 73 19 97 00, tastevalg 3 for melding av arbeidsulykke.

Telefonen er åpen for melding av arbeidsulykker hverdager kl. 08:00–15:00.

Du må også varsle nærmeste politi per telefon. Ring politiet på telefonnummer 02800.

Før du ringer, bør du være forberedt på å svare på spørsmål om

 • hvor arbeidsulykken skjedde – så nøyaktig adresse som mulig
 • når arbeidsulykken skjedde 
 • hvem du er og hvilken rolle du har – navn, rolle og telefonnummer
 • andre aktuelle kontaktpersoner – navn, rolle og telefonnummer 
 • hva som har skjedd og hva skadeomfanget på personer er
 • hvilken virksomhet den eller de skadde er ansatt i – hvis du vet det
 • andre involverte virksomheter på ulykkesstedet – hvis du vet det

Etter at du har varslet Arbeidstilsynet og politiet per telefon, skal varselet bekreftes skriftlig til Arbeidstilsynet. Last ned og fyll ut vårt meldeskjema:

Last ned meldeskjema - bokmål (PDF)

Last ned meldeskjema - nynorsk (PDF)

Dersom du har problemer med å laste ned eller fylle ut skjemaene, kontakt Signform på e-post: info@signform.no

Du kan sende meldeskjemaet elektronisk via eDialog eller med tradisjonell post.

På grunn av personopplysninger i meldeskjemaet, skal du ikke benytte e-post.

Se hvordan du bruker eDialog for å sende brev og dokumenter til Arbeidstilsynet

Du kan også sende meldeskjemaet per post. Vår postadresse er:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Andre plikter ved skade eller sykdom

Alle leger har plikt til å melde fra om arbeidsrelatert sykdom, det vil si sykdom de tror skyldes pasientens arbeid eller arbeidssituasjon. Leger har ikke den samme plikten til å melde fra om arbeidsrelaterte skader, men vi oppfordrer likevel til å melde også skader.

Meldinger om både sykdom og skader er svært viktig for vårt forebyggende arbeid. Vi behandler alle innmeldte opplysninger konfidensielt. 

Arbeidsgivere innen bergarbeid har plikt til å varsle Arbeidstilsynet om alvorlige faresituasjoner som har oppstått på arbeidsplassen. Du skal varsle så raskt som mulig og bruke samme telefonnummer og meldeskjema som ved melding av arbeidsulykke.

Med faresituasjon menes en situasjon som kunne ha ført til en ulykke med personskade. I noen tilfeller kan faresituasjoner også være

 • brudd på lov eller forskrift
 • brudd på virksomhetens sikkerhetsrutiner
 • mangler ved interne sikkerhetsrutiner

Regelverk

Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt, arbeidsmiljøloven § 5-2

Registrering og varsling av arbeidsulykke og yrkessykdom, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-2

Arbeidsgivers varslingsplikt ved faresituasjoner i forbindelse med bergarbeid, forskrift om utførelse av arbeid § 27-4

Leges meldeplikt, arbeidsmiljøloven § 5-3