Melde ulykke

Arbeidsgiver har plikt til snarest mulig å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet om alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid.

Telefon 73 19 97 00 - tastevalg 3 for melding av ulykke

Telefonen er åpen for melding av ulykker hverdager fra kl. 08.00 - 15.45

Før du ringer Arbeidstilsynet bør du være forberedt på å svare på noen spørsmål om:

 • hvor ulykken skjedde – så nøyaktig adresse som mulig
 • når ulykken skjedde 
 • hvem du er og hvilken rolle du har – navn, rolle og telefonnummer
 • andre aktuelle kontaktpersoner – navn, rolle og telefonnummer 
 • hva som har skjedd og hva skadeomfanget på personer er
 • hvilken virksomhet den eller de skadde er ansatt i – hvis du vet det
 • andre involverte virksomheter på ulykkesstedet – hvis du vet det

Telefonvarselet skal skje snarest og senest innen ett døgn.

Varsel som gjelder alvorlige ulykker, og som av ulike årsaker ikke er mulig å gi innen fristen, meldes på vanlig måte, det vil si per telefon og deretter ved bruk av meldeskjema (se nedenfor). Ved mindre alvorlige ulykker, skal kun meldeskjema benyttes i slike tilfeller.

Meldeskjema – bekreft den første meldingen

Etter det første telefonvarselet, skal arbeidsgiver bekrefte varselet skriftlig til Arbeidstilsynet.

Dette kan gjøres ved å bruke Arbeidstilsynets meldeskjema. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen.

Last ned meldeskjema - bokmål (docx)

Last ned meldeskjema - bokmål (pdf)

Last ned meldeskjema - nynorsk (docx)

Last ned meldeskjema - nynorsk (pdf)

Skjemaet kan også brukes til å sende skriftlig bekreftelse av varsel om alvorlige faresituasjoner ved bergarbeid.

Innsending

På grunn av vern av personopplysninger må skjemaet sendes via eDialog og ikke vanlig e-post. Når du sender skjema via eDialog trenger det ikke å underskrives.

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Alternativt kan du sende skjema med tradisjonell post:
Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Hva menes med alvorlig skade?

Per i dag har vi ikke en forskriftsfestet og entydig definisjon på hva som menes med alvorlig skade, og som dermed er meldepliktig til Arbeidstilsynet. Både fysiske og psykiske skader på grunn av en arbeidsulykke er imidlertid omfattet.

Nedenfor er det eksempler på tilfeller som kategoriseres som «alvorlig skade»: 

 • Hodeskade/hjernerystelse med tap av bevissthet og/eller andre alvorlige konsekvenser
 • Skjelettskade unntatt enkle brister eller brudd på fingre eller tær
 • Indre skader på indre organer som lunger, nyrer, milt osv.
 • Tap av kroppsdel, amputasjon av legemsdel eller deler av slike
 • Forgiftning med fare for varige helseskader som for eksempel hydrogensulfid-forgiftning
 • Bevissthetstap på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel oksygenmangel
 • Forbrenning, frostskade eller etseskade. Skadene gjelder
  • alle fullhudsskader (tredje grad) og/eller delhudsskader (andre grad) i ansiktet, på hender, føtter eller i anogenitalområdet
  • alle delhudsskader (større enn fem prosent) av kroppsoverflaten
 • Generell nedkjøling (hypotermi)
 • Skade som krever sykehusbehandling – unntatt enklere poliklinisk behandling

Merk at dette ikke er en uttømmende liste, men punktene kan være til hjelp når du skal vurdere om skaden er av en slik karakter at den skal meldes inn. Hvis du er i tvil kan du rådføre deg med verneombudet eller kontakte Arbeidstilsynet.

I noen tilfeller kan skaden vise seg å være mer alvorlig enn først antatt. I så fall må du som arbeidsgiver snarest mulig sende melding til Arbeidstilsynet hvis skaden ikke er meldt tidligere. Det samme gjelder dersom den skadde arbeidstakeren omkommer som følge av ulykken i løpet av ett år.

Faresituasjoner i bergverk

Arbeidsgivere innen bergarbeid har i tillegg en plikt til å varsle Arbeidstilsynet så raskt som mulig om alvorlige faresituasjoner som har oppstått på arbeidsplassen. Bruk samme telefonnummer og skjema som for melding av arbeidsskade.

Andre arbeidsgiverplikter ved skade eller sykdom

Arbeidsgiver har plikt til å registrere arbeidsskader og -sykdommer. Les mer om registreringsplikten

Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV når en arbeidstaker blir påført skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning. For å ha rett til yrkesskadedekning må yrkesskaden være meldt til NAV innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. Se skademeldingsblanketten NAV 13-07.05 (nav.no)

Arbeidsgiver har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Les mer om yrkesskadeforsikring

Regelverk

Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt ved alvorlig skade ved arbeidsulykker:

Arbeidsmiljøloven § 5-2 Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-2 Registrering og varsling av arbeidsulykke og yrkessykdom

Arbeidsgivers varslingsplikt ved faresituasjoner i forbindelse med bergarbeid:

Forskrift om utførelse av arbeid § 27-4