Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere skal tegne privat yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade som er påført i arbeidssammenheng. 

Yrkesskadeforsikring gjelder for yrkesskade og yrkessykdom som er definert i folketrygdloven. Den dekker også annen skade og sykdom dersom denne skyldes arbeidsulykke eller påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Forsikringen skal dekke påført inntektstap og påførte utgifter, tap i framtidige erverv og framtidige utgifter, eventuelt ménerstatning og erstatning til etterlatte.

Rett krav til forsikringsselskap

Pasienten eller etterlatte skal rette krav til siste arbeidsgivers forsikringsselskap.

Navn på forsikringsselskap kan du få oppgitt hos arbeidsgivers personalkontor, regnskapsfører eller revisor. Er virksomheten nedlagt, vil navn på revisor og andre nøkkelpersoner være oppbevart i Brønnøysundregistrene (bbreg.no).

Dersom arbeidsgiver ikke hadde tegnet yrkesskadeforsikring, rettes kravet til:
Yrkesskadeforsikringsforeningen
Postboks 2551 Solli
0202 Oslo

Korte frister

Du bør fremme krav til forsikringsselskap så snart som mulig på grunn av korte foreldelsesfrister. Årsakssammenhengen behøver ikke å være utredet først.

Ansatte i staten

Staten er unntatt fra denne forsikringsplikten. Er du ansatt i staten har du yrkesskadeforsikring i Statens pensjonskasse.

Mer informasjon

Justis- og beredskapsdepartementet gir nærmere opplysninger om ordningen:Justis- og beredskapsdepartementet (regjeringen.no)
Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere:Yrkesskadeforsikringsforeningen (yff.no)
Statens pensjonskasse om yrkesskadeforsikring for ansatte i staten:SPK – Yrkesskadeforsikring (spk.no)  

Regler

Om yrkesskadeforsikring:Lov om yrkesskadeforsikring (lovdata.no)
Om definisjon av yrkesskade og yrkessykdom:Folketrygdloven § 13-3 og § 13-4 (lovdata.no)