Forskrift om utstyr mv. i eksplosjonsfarlig område

DatoFOR-2017-11-29-1849
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Ikrafttredelse01.12.2017
EndrerFOR-1996-12-09-1242
Gjelder forNorge
HjemmelL17.06.2005 nr. 62 § 5-5, L24.05.1929 nr. 4 § 10, § 11, § 13a, L14.06.2002 nr. 20 § 26, § 43, L21.05.1971 nr. 47 § 6, L29.11.1996 nr. 72 § 10-18,
KorttittelForskrift om utstyr mv. i eksplosjonsfarlig område

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 29. november 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 5-5, lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 10, § 11 og § 13a, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 og § 43, lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 6, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. X nr. 7f (direktiv 2014/34/EU).