§ 4. Definisjoner

I forskriften menes med
 1. a.
  utstyr: maskiner, apparater, fastmonterte eller flyttbare innretninger, betjeningsinnretninger og instrumenter, varslingssystemer og forebyggende systemer, som alene eller i kombinasjon er ment til bruk innen produksjon, overføring, lagring, måling, regulering og omforming av energi og/eller bearbeiding av materialer, og som kan forårsake en eksplosjon ved sine egne tennkilder
 2. b.
  sikkerhetssystemer: andre innretninger enn komponenter til utstyr, som er ment til å øyeblikkelig avverge en begynnende eksplosjon og/eller avgrense det området som rammes av en eksplosjon, og som gjøres tilgjengelig på markedet separat som systemer med selvstendig funksjon
 3. c.
  komponenter: deler som er viktige for at utstyret eller sikkerhetssystemene skal fungere sikkert, men som ikke har noen selvstendig funksjon
 4. d.
  eksplosiv atmosfære: en blanding under atmosfæriske forhold av luft og brennbare stoffer i form av gasser, damper, tåker eller støv, der forbrenningen spres til hele den ubrente blandingen etter antenning
 5. e.
  eksplosjonsfarlig område: et område hvor en atmosfære kan bli eksplosiv som følge av stedlige forhold eller driftsforhold
 6. f.
  utstyrsgruppe I: utstyr til bruk under jorden i gruver og i disse gruvenes overflateanlegg der det kan oppstå fare på grunn av gruvegass og/eller brennbart støv, og omfatter utstyrskategori M 1 og M 2 i henhold til vedlegg I
 7. g.
  utstyrsgruppe II: utstyr til bruk i andre steder der det kan oppstå fare på grunn av eksplosiv atmosfære, og omfatter utstyrskategori 1, 2 og 3 etter vedlegg I
 8. h.
  utstyrskategori: klassifiseringen av utstyr innenfor hver utstyrsgruppe, angitt i vedlegg I, som definerer kravene til vernenivå som må oppfylles
 9. i.
  tiltenkt bruk: bruken av et produkt som foreskrevet av produsenten, ved å tilordne utstyret til en bestemt utstyrsgruppe og utstyrskategori eller ved å fremlegge alle opplysningene som er nødvendige for at et sikkerhetssystem, en innretning eller en komponent skal fungere sikkert
 10. j.
  gjøre tilgjengelig på markedet: enhver levering av et produkt for distribusjon, forbruk eller bruk i EØS i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller vederlagsfritt
 11. k.
  bringe i omsetning: gjøre et produkt tilgjengelig i EØS for første gang
 12. l.
  produsent: enhver fysisk eller juridisk person som produserer et produkt eller får et produkt konstruert eller produsert, og som markedsfører det under eget navn eller varemerke eller bruker det for egne formål
 13. m.
  representant: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver
 14. n.
  importør: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som bringer et produkt fra en tredjestat i omsetning i EØS
 15. o.
  distributør: enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør et produkt tilgjengelig på markedet
 16. p.
  markedsdeltakere: produsenten, representanten, importøren og distributøren
 17. q.
  teknisk spesifikasjon: et dokument der det er fastsatt hvilke tekniske krav som skal oppfylles av et produkt
 18. r.
  harmonisert standard: en europeisk standard som er vedtatt på grunnlag av en anmodning fra Europakommisjonen med henblikk på gjennomføring av EØS-regelverk
 19. s.
  akkreditering: en attestering fra et nasjonalt akkrediteringsorgan om at et organ oppfyller kravene i harmoniserte standarder og eventuelle tilleggskrav, til å utøve en bestemt samsvarsvurderingsvirksomhet
 20. t.
  nasjonalt akkrediteringsorgan: det eneste organet i en EØS-stat som utfører akkreditering på oppdrag fra staten
 21. u.
  samsvarsvurdering: prosessen for å fastslå om et produkt oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene
 22. v.
  teknisk kontrollorgan: uavhengig organ som er utpekt etter lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar
 23. w.
  tilbakekalling: ethvert tiltak rettet mot å oppnå retur av et produkt som allerede er gjort tilgjengelig for brukerne
 24. x.
  tilbaketrekking: ethvert tiltak rettet mot å hindre at et produkt i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet
 25. y.
  CE-merking: merking der produsenten angir at produktet oppfyller gjeldende krav fastsatt i EØS-regelverk om slik merking
 26. z.
  EØS-regelverk: regelverk i EØS som harmoniserer vilkårene for markedsføring av produkter.