1. Felles krav til utstyr og sikkerhetssystem

1.0.Generelle krav
1.0.1.Prinsipper for integrert eksplosjonssikring
Utstyr og sikkerhetssystem beregnet på bruk i eksplosjonsfarlig område skal utformes med sikte på integrert eksplosjonssikkerhet.
Produsenten skal i den forbindelse treffe tiltak for
 • -
  først og fremst for å unngå at utstyr og sikkerhetssystem selv danner eller avgir eksplosive atmosfærer, dersom det er mulig,
 • -
  å hindre at eksplosiv atmosfære antennes, idet det tas hensyn til egenskapene til de enkelte elektriske og ikke-elektriske tennkildene,
 • -
  at en eksplosjon, dersom den likevel inntreffer og direkte eller indirekte setter personer, husdyr eller materielle verdier i fare, stanses umiddelbart og/eller at det område som påvirkes av flammer og trykk fra eksplosjonen begrenses til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.
1.0.2.
Utstyr og sikkerhetssystem skal konstrueres og produseres etter en tilstrekkelig analyse av eventuelle driftsforstyrrelser slik at farlige situasjoner i størst mulig grad kan unngås.
Det skal tas hensyn til mulig feilbruk som med rimelighet kan forventes.
1.0.3.Særlige kontroll- og vedlikeholdsvilkår
Utstyr og sikkerhetssystem som er underlagt spesielle vilkår for kontroll og vedlikehold, skal være konstruert og produsert under hensyn til disse bestemmelsene.
1.0.4.Omgivelsesbetingelser
Utstyr og sikkerhetssystem skal være konstruert og produsert under hensyn til eksisterende og forventede omgivelsesbetingelser.
1.0.5.Merking
Alt utstyr og alle sikkerhetssystem skal være forsynt med en lett leselig og varig merking som minst omfatter følgende:
 • -
  produsentens navn, registrerte handelsnavn eller registrerte varemerke, samt produsentens adresse,
 • -
  CE-merking,
 • -
  serie- eller typebetegnelse,
 • -
  eventuelt parti- eller serienummer,
 • -
  produksjonsår,
 • -
  det særskilte eksplosjonsvernmerket fulgt av symbolet for utstyrsgruppen og kategorien,
 • -
  for utstyrsgruppe II, bokstaven «G» (for eksplosive atmosfærer som skyldes gasser, damper eller tåker),
og/eller
 • -
  bokstaven «D» (for eksplosive atmosfærer som skyldes støv).
Utstyr og sikkerhetssystem skal dessuten, ved behov, merkes med alle opplysninger som er nødvendige for at disse kan brukes sikkert.
1.0.6.Bruksanvisning
 1. a.
  Alt utstyr og alle sikkerhetssystem skal følges av en bruksanvisning som minst inneholder følgende opplysninger:
  • -
   en gjentakelse av den informasjon som fremgår av merkingen, med unntak av serienummeret (se punkt 1.0.5) samt eventuelle opplysninger som kan lette vedlikeholdet (f.eks. importørens/reparatørens adresse osv.),
  • -
   veiledning for sikker
  • -
   ibruktaking,
  • -
   bruk,
  • -
   montering, demontering,
  • -
   vedlikehold (løpende vedlikehold og reparasjon),
  • -
   installasjon,
  • -
   justering,
  • -
   om nødvendig angivelse av fareområder foran trykkavlastningsinnretninger,
  • -
   om nødvendig, opplæringsinstrukser,
  • -
   opplysninger som gjør det mulig på betryggende grunnlag å avgjøre om utstyr i en gitt kategori eller et sikkerhetssystem kan benyttes uten fare i det tiltenkte området og under de forventede driftsforhold,
  • -
   elektriske parametre og trykkparametre, maksimal overflatetemperatur og andre grenseverdier,
  • -
   om nødvendig, særlige bruksvilkår, herunder opplysninger om mulig feilbruk som erfaringsmessig kan forekomme,
  • -
   om nødvendig, de viktigste egenskaper for redskaper som kan monteres på utstyr eller sikkerhetssystem.
 2. b.
  bruksanvisningen skal inneholde de tegninger og diagrammer som er nødvendige for å ta i bruk, vedlikeholde og etterse utstyret eller sikkerhetssystemet, kontrollere at det virker som det skal og eventuelt reparere det, samt annen nyttig veiledning, særlig med hensyn til sikkerhet
 3. c.
  dokumentasjon om utstyr eller sikkerhetssystem skal ikke være i strid med bruksanvisningen med hensyn til sikkerhetsmessige forhold.
1.1.Valg av materiale
1.1.1.
Materialer som brukes til produksjon av utstyr og sikkerhetssystem skal ikke kunne utløse en eksplosjon, samtidig som det tas hensyn til de forventede belastninger under drift.
1.1.2.
Innenfor rammen av de driftsforholdene produsenten har fastsatt, skal det ikke kunne oppstå reaksjoner mellom de materialer som brukes og bestanddelene i de eksplosjonsfarlige atmosfærene som medfører at eksplosjonsvernet svekkes.
1.1.3.
Materialer skal velges slik at forutsigbare endringer i deres egenskaper og kompatibilitet i kombinasjon med andre materialer ikke fører til at det tilsiktede vern svekkes, særlig med hensyn til materialets korrosjonsbestandighet, slitestyrke, elektrisk ledningsevne, mekanisk styrke, aldringsegenskaper og følgene av temperatursvingninger.
1.2.Utforming og konstruksjon
1.2.1.
Utstyr og sikkerhetssystem skal utformes og konstrueres idet det tas tilstrekkelig hensyn til den tekniske kunnskapen om eksplosjonsvern, slik at de fungerer sikkert under hele den forventede levetid.
1.2.2.
Komponenter til innbygging i, eller til reservedeler, til utstyr og sikkerhetssystem skal konstrueres og produseres slik at de fungerer sikkert i samsvar med forutsatt bruk som eksplosjonsbeskyttelse når de er montert etter produsentens anvisninger.
1.2.3.Lukket konstruksjon og forebygging av lekkasje
For utstyr som kan frigjøre gasser eller brennbart støv skal det i størst mulig grad benyttes lukket konstruksjon.
Dersom slikt utstyr har åpninger eller utette skjøter, skal disse i størst mulig grad være utformet slik at utslipp av gasser eller støv ikke fører til at det oppstår eksplosiv atmosfære utenfor utstyret.
Åpninger for påfylling og tømming skal være utformet slik at utslipp av brennbare stoffer i størst mulig grad begrenses ved påfylling og tømming.
1.2.4.Støvavleiring
Utstyr og sikkerhetssystem som benyttes i områder der det forekommer støv, skal være konstruert slik at støvavleiringer på overflaten ikke kan antennes.
Støvavleiringer skal som hovedregel begrenses mest mulig. Utstyr og sikkerhetssystem skal lett kunne rengjøres.
Overflatetemperaturen på de ulike delene av utstyret skal være vesentlig lavere enn glødetemperaturen for støvavleiringene.
Det skal tas hensyn til tykkelsen på støvavleiringslaget, og om nødvendig treffes tiltak til begrensning av temperaturen for å hindre varmeakkumulasjon.
1.2.5.Supplerende verneinnretninger
Utstyr og sikkerhetssystem som kan bli utsatt for visse former for ytre påvirkning, skal om nødvendig være forsynt med supplerende verneinnretninger.
Utstyr skal kunne motstå de påvirkninger det utsettes for uten at eksplosjonsvernet svekkes.
1.2.6.Åpning uten fare
Dersom utstyr eller sikkerhetssystem er plassert i en beholder eller kapsling som utgjør en del av selve eksplosjonsvernet, skal denne beholderen eller kapslingen bare kunne åpnes ved hjelp av spesialverktøy eller etter at det er truffet egnede vernetiltak.
1.2.7.Vern mot andre farer
Utstyr og sikkerhetssystem skal utformes og konstrueres slik at
 1. a.
  det ikke er fare for legemsbeskadigelse eller annen skade ved direkte eller indirekte kontakt,
 2. b.
  overflatetemperaturer på tilgjengelige deler, eller stråling som kan medføre fare, ikke forekommer,
 3. c.
  farer av ikke-elektrisk art, som erfaringsmessig kan forekomme, unngås,
 4. d.
  forventet overbelastning ikke fører til en farlig situasjon.
Når farene i forbindelse med utstyr og sikkerhetssystem nevnt i dette punkt helt eller delvis omfattes av andre lovhjemlede bestemmelser, får dette punktet ikke anvendelse på slikt utstyr, slike sikkerhetssystem og slike farer som dekkes av de aktuelle særskilte bestemmelser.
1.2.8.Overbelastning av utstyr
Farlig overbelastning av utstyr skal forebygges allerede på planleggingsstadiet ved hjelp av innebygde måle-, betjenings- og justeringsinnretninger, som overstrømbrytere, termostater, differensialtrykkbrytere, flowmetere (strømningsmålere), forsinkelsesreléer, turtellere og/eller lignende kontrollinnretninger.
1.2.9.Eksplosjonssikker utførelse
Dersom deler som kan antenne en eksplosiv atmosfære er plassert i en kapsling, skal det sikres at kapslingen kan motstå det trykk som oppstår ved en eksplosjon av en eksplosiv blanding inne i utstyret og forhindre at eksplosjonen forplanter seg til den eksplosive atmosfæren utenfor kapslingen.
1.3.Potensielle tennkilder
1.3.1.Farer som skyldes ulike tennkilder
Det må ikke forekomme potensielle tennkilder som gnister, flammer, elektriske lysbuer eller høy overflatetemperatur, lydenergi, optisk stråling eller elektromagnetiske bølger eller andre tennkilder.
1.3.2.Farer som skyldes statisk elektrisitet
Elektrostatisk oppladning som kan føre til farlig utladning skal forebygges med egnede metoder.
1.3.3.Farer som skyldes feilstrøm eller krypestrøm
Det skal forhindres at det i utstyrets strømførende deler forekommer feilstrøm og krypestrøm som for eksempel kan medføre farlig korrosjon, oppheting av overflaten eller gnistdanning som kan forårsake antenning.
1.3.4.Farer som skyldes overoppheting
Overoppheting som følge av friksjon eller slag, f.eks. mellom materialer på roterende deler eller på grunn av fremmedlegemer, skal i størst mulig grad unngås forebygges på planleggingsstadiet.
1.3.5.Farer ved trykkutjevning
Utstyr og sikkerhetssystem skal være slik konstruert eller ha innebygde måle-, kontroll- og reguleringsinnretninger som sikrer at trykkutjevning kan skje på en slik måte at det ikke dannes sjokkbølger eller trykkstigning som kan forårsake antenning/eksplosjon.
1.4.Farer som følge av påvirkning utenfra
1.4.1.
Utstyr og sikkerhetssystem skal være konstruert og produsert slik at de på sikkerhetsmessig fullt forsvarlig måte kan brukes i henhold til sitt formål innenfor de grensene produsenten har fastsatt for driftsbetingelsene, selv om de fra omgivelsene utsettes for påvirkninger i form av skiftende omgivelsesbetingelser, feilstrøm, fuktighet, rystelser, forurensning o.l.
1.4.2.
Utstyrets deler skal være egnet til de forventede mekaniske og temperaturmessige påkjenninger og kunne motstå angrep fra aggressive stoffer som er til stede eller kan forventes å forekomme.
1.5.Krav til utstyr som bidrar til sikkerheten
1.5.1.
Sikkerhetsinnretninger skal fungere uavhengig av de måle- og betjeningsinnretninger som er nødvendige for driften.
Feil i en sikkerhetsinnretning skal ved hjelp av egnede tekniske tiltak i størst mulig grad påvises tilstrekkelig raskt, slik at det bare er en svært liten sannsynlighet for at en farlig situasjon oppstår.
Som hovedregel skal prinsippet om aktiv sikkerhet (failsafe-prinsippet) anvendes.
Sikkerhetsmessig inn- og utkopling skal som hovedregel virke direkte på aktuelle kontrollordninger uten å være styrt av programvare.
1.5.2.
Ved feil i en sikkerhetsinnretning skal utstyr og/eller sikkerhetssystem så langt mulig gå til sikker tilstand (safety mode).
1.5.3.
Nødstoppinnretninger skal så langt mulig være forsynt med sperring, slik at omstart ikke kan finne sted. En ny startordre skal bare føre til normal igangsetting dersom sperringen mot omstart på forhånd er blitt tilbakestilt ved en tilsiktet handling.
1.5.4.Betjeningsenheter og monitorer
Eventuelle betjeningsenheter og skjermbildeinnretninger skal være ergonomisk hensiktsmessig utformet, slik at størst mulig brukssikkerhet med hensyn til eksplosjonsfaren oppnås.
1.5.5.Krav til innretninger med målefunksjoner beregnet på eksplosjonsvern
Innretninger med målefunksjoner skal, i den grad de brukes i forbindelse med utstyr som brukes i eksplosjonsfarlig atmosfære, være konstruert og produsert slik at de kan oppfylle de forventede funksjonskrav og de særlige forhold som de skal brukes under.
1.5.6.
Om nødvendig skal innretninger med målefunksjoner kunne kontrolleres for avlesningsnøyaktighet og for funksjonsevne.
1.5.7.
Ved utforming av innretninger med målefunksjoner skal det benyttes en sikkerhetsfaktor som sikrer at alarmterskelen ligger tilstrekkelig langt utenfor eksplosjons- og/eller antenningsgrensene for den aktuelle atmosfære, idet det hovedsakelig tas hensyn til anleggets driftsform og mulige avvik i målesystemet.
1.5.8.Farer i forbindelse med programvare
Ved utformingen av datastyrt utstyr og datastyrte sikkerhetssystem og sikkerhetsinnretninger, skal det spesielt tas hensyn til farer som skyldes mulige feil i programvaren.
1.6.Sikkerhetskrav til systemet
1.6.1.
Utstyr og sikkerhetssystem som inngår i en automatisert prosess skal kunne stanses manuelt på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte dersom driftsvilkårene endrer seg ut over de forutsatte grenser, forutsatt at sikkerheten med dette ikke svekkes.
1.6.2.
Når nødstoppinnretning aktiviseres, skal oppsamlet energi ledes bort så raskt og sikkert som mulig eller isoleres, slik at den ikke lenger utgjør noen fare.
Dette gjelder ikke for elektrokjemisk lagret energi.
1.6.3.Farer som følge av strømbrudd
Utstyr og sikkerhetssystem der strømbrudd kan føre til at det oppstår nye farer som kan forplante seg, skal kunne holdes i sikker drift uavhengig av resten av anlegget.
1.6.4.Farer forbundet med tilkoblinger
Utstyr og sikkerhetssystem skal være forsynt med egnede kabel- og ledningsinnføringer.
Ved bruk av utstyr og sikkerhetssystem i kombinasjon med annet utstyr og andre sikkerhetssystem, skal grensesnittet være sikkert.
1.6.5.Plassering av varslings- og alarminnretninger
Når utstyr eller sikkerhetssystem omfatter varslings- eller alarminnretninger som skal overvåke dannelsen av en eksplosiv atmosfære, må det finnes nødvendige instrukser for å gjøre det mulig å plassere dem på korrekt sted.