§ 2. Virkeområde

(1) Forskriften gjelder for følgende produkter
  1. a.
    utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område
  2. b.
    sikkerhets-, betjenings- og justeringsinnretninger til bruk utenfor eksplosjonsfarlig område, men som er nødvendige for eller bidrar til at utstyret og sikkerhetssystemene fungerer sikkert i forbindelse med eksplosjonsfare
  3. c.
    komponenter beregnet på innbygging i utstyr og sikkerhetssystemer nevnt i bokstav a.
(2) Forskriften gjelder for Svalbard.
(3) Forskriften gjelder også for petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel med unntak av § 3 bokstav e.