§ 7. Produsentens forpliktelser

(1) Produsenten skal sikre at produkter er konstruert og produsert i samsvar med vedlegg II når produktet bringes i omsetning eller brukes til egne formål.
(2) Produsenten skal utarbeide teknisk dokumentasjon etter vedleggene III–IX og utføre eller få utført samsvarsvurdering etter § 16.
(3) Produsenten skal, når det er påvist at et produkt som ikke er en komponent, samsvarer med de relevante kravene, CE-merke produktet etter § 15 og utarbeide en samsvarserklæring etter § 14.
(4) Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattest som nevnt i § 16, for en komponent etter at det ved samsvarsvurderingen er påvist at komponenten er i samsvar med de relevante kravene.
(5) Produsenten skal sikre at en kopi av samsvarserklæringen eller samsvarsattesten følger med hvert produkt. Dersom det leveres et stort antall produkter til en og samme bruker, kan partiet eller forsendelsen ledsages av en enkelt kopi.
(6) Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og samsvarserklæringen eller samsvarsattesten i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.
(7) Produsenten skal påse at det finnes framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar ved serieproduksjon. Det skal tas tilstrekkelig hensyn til endringer i produktets konstruksjon eller egenskaper og endringer i harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner som det er vist til i samsvarserklæringen.
(8) Produsenten skal, når det anses hensiktsmessig med hensyn til risikoen som er forbundet med et produkt,
  1. a.
    ta stikkprøver av produkter som er gjort tilgjengelig på markedet
  2. b.
    undersøke og, om nødvendig, føre et register over klager, produkter som ikke oppfyller kravene og tilbakekallinger av produkter
  3. c.
    holde distributører underrettet om all slik overvåking.
(9) Produsenten skal sikre at produktet har et type-, parti-, serienummer eller lignende som gjør det mulig å identifisere det. Dersom produktets størrelse eller art ikke tillater dette, skal nødvendige opplysninger gis på emballasjen eller i et dokument som følger med produktet.
(10) Produsenten skal sikre at produkter som er brakt i omsetning, har den særskilte merkingen for eksplosjonsvern og, eventuelt, de andre merkingene nevnt i vedlegg II nr. 1.0.5. Dette gjelder ikke for komponenter.
(11) Produsenten skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på produktet. Dersom dette ikke er mulig, skal kontaktopplysningene påføres emballasjen eller et dokument som følger med produktet. Det skal oppgis én adresse der produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal gis på en slik måte at de lett kan forstås av brukerne og markedstilsynsmyndighetene.
(12) Produsenten skal sikre at produktet følges av anvisninger og sikkerhetsinformasjon. Sikkerhetsinformasjonen skal være på norsk. Øvrige anvisninger skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom produktet skal bringes i omsetning i en annen EØS-stat, skal opplysningene være på et språk fastsatt av denne EØS-staten. Anvisninger, sikkerhetsinformasjon og eventuell merking skal være tydelig, forståelig og lesbar.
(13) En produsent som har grunn til å tro at et produkt som er brakt i omsetning ikke er i samsvar med forskriften, skal straks treffe nødvendige korrigerende tiltak for å bringe produktet i samsvar med forskriften, eller om nødvendig trekke tilbake eller tilbakekalle produktet. Dersom produktet utgjør en risiko, skal produsenten samtidig varsle relevante nasjonale myndigheter i de EØS-statene der produktet er gjort tilgjengelig på markedet. Det skal særlig gis nærmere opplysninger om produktets manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.
(14) Produsenten skal på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene gi all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å vise produktets samsvar med forskriften. Informasjonen og dokumentasjonen skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom produktet er brakt i omsetning i en annen EØS-stat, skal opplysningene være på et språk som aksepteres av denne EØS-staten. Produsenten skal på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene samarbeide med disse om alle tiltak som er truffet for å fjerne risiko forbundet med produkter som er brakt i omsetning.