2. Tilleggskrav til utstyr

2.0.Krav til utstyr i utstyrsgruppe I
2.0.1.Krav til utstyr i utstyrsgruppe I, utstyrskategori M 1
2.0.1.1.
Slikt utstyr skal være konstruert og produsert slik at tennkilder ikke kan oppstå. Dette gjelder også ved sjeldent forekommende feil i forbindelse med utstyret.
Det skal være forsynt med flere ulike verneinnretninger mot eksplosjon, slik at
 • -
  det ved feil på en av verneinnretningene er minst én annen selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,
 • -
  eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.
Om nødvendig skal slikt utstyr være forsynt med særlige supplerende verneinnretninger.
Utstyret må forbli funksjonssikkert i en eksplosiv atmosfære.
2.0.1.2.
Utstyret skal om nødvendig være framstilt slik at støv ikke kan trenge inn i det.
2.0.1.3.
Overflatetemperaturen på utstyrets deler skal, for å unngå at støv som virvles opp antennes, være betydelig lavere enn antenningstemperaturen for de støv-luftblandinger som kan forventes.
2.0.1.4.
Utstyret skal være konstruert slik at deler av det som kan være tennkilder, bare kan åpnes når energitilførselen er brutt, eller under ikke-aktive eller egensikre forhold. Dersom utstyret ikke kan deaktiveres, skal produsenten påføre en advarsel på de deler av utstyret som kan åpnes.
Utstyret skal om nødvendig i tillegg være forsynt med egnede låsemekanismer/forriglinger.
2.0.2.Krav til utstyr i utstyrsgruppe I, utstyrskategori M 2
2.0.2.1.
Utstyret må være forsynt med verneinnretninger som sikrer at tennkildene ikke kan aktiveres under normal drift samt under vanskelige driftsforhold, særlig slike som kan oppstå som følge av hard belastning eller bruk under varierende omgivelsesvilkår.
Energitilførselen til dette utstyret skal kunne brytes i tilfelle det forekommer eksplosiv atmosfære.
2.0.2.2.
Utstyr skal være konstruert slik at deler av det, som kan være tennkilder, bare kan åpnes når energitilførselen er brutt eller tilsvarende sikkerhet er oppnådd ved hjelp av egnede låsemekanismer/forriglinger. Dersom utstyret ikke kan deaktiveres, skal produsenten påføre en advarsel på de deler av utstyret som kan åpnes.
2.0.2.3.
Vernetiltakene mot eksplosjoner som følge av tilstedeværelse av støv, skal oppfylle de samme kravene som dem som gjelder for utstyr i kategori M 1.
2.1.Krav til utstyr i utstyrsgruppe II, utstyrskategori 1
2.1.1.Eksplosiv atmosfære dannet av gasser, damper eller tåker
2.1.1.1.
Slikt utstyr skal være konstruert og produsert slik at tennkilder ikke kan oppstå, selv når det oppstår sjeldne feil i forbindelse med utstyret.
Det skal være forsynt med verneinnretninger slik at
 • -
  det ved feil på en av verneinnretningene, er minst én annen selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,
 • -
  eller dersom det oppstår to feil som er uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.
2.1.1.2.
For utstyr med overflater som kan bli varme, skal det sikres at den angitte maksimale overflatetemperatur ikke overskrides, selv under de minst gunstige forhold.
Temperaturstigning som følge av varmeakkumulering og kjemiske reaksjoner, skal også tas i betraktning.
2.1.1.3.
Utstyret skal være slik konstruert at deler av det som kan være tennkilder, bare kan åpnes når energitilførselen er brutt, eller på inaktive eller egensikre vilkår. Dersom utstyret ikke kan deaktiveres, skal produsenten forsyne de deler av utstyret som kan åpnes med en advarsel.
Utstyret skal om nødvendig i tillegg være forsynt med egnede låsemekanismer/forriglinger.
2.1.2.Eksplosiv atmosfære forårsaket av støv-luftblandinger
2.1.2.1.
Utstyr skal være konstruert og produsert slik at antenning av støv-luftblandinger ikke kan skje, selv ikke om det unntaksvis forekommer feil ved utstyret.
Det skal være forsynt med verneinnretninger slik
 • -
  at det ved feil på en av verneinnretningene, er minst én annen selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,
 • -
  eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.
2.1.2.2.
Utstyret skal om nødvendig utformes slik at støv kan trenge inn eller slippe ut bare på steder som er beregnet på dette.
De samme kravene gjelder for kabelinnføringer og tilkoplinger.
2.1.2.3.
For å unngå antenning av støv som virvles opp, skal utstyrets overflatetemperatur være betydelig lavere enn antenningstemperaturen for de støv-luftblandinger som kan forventes.
2.1.2.4.
Kravene til punkt 2.1.1.3. gjelder også ved åpning av utstyret.
2.2.Krav til utstyr i utstyrsgruppe II, utstyrskategori 2
2.2.1.Eksplosiv atmosfære dannet av gasser, damper eller tåker
2.2.1.1.
Utstyret skal være konstruert og produsert slik at tennkilder unngås, selv ved hyppige forstyrrelser eller funksjonsfeil ved utstyret som normalt må påregnes.
2.2.1.2.
Utstyrets deler skal være konstruert og produsert slik at overflatetemperaturen ikke overstiger det som er tillatt, selv ikke i forbindelse med farer som skyldes unormale situasjoner som produsenten har forutsett.
2.2.1.3.
Utstyret skal være konstruert slik at deler av det som kan være tennkilder, bare kan åpnes når energitilførselen er avbrutt, eller ved hjelp av egnede blokkeringssystemer. Dersom utstyret ikke kan deaktiveres, skal produsenten påføre en advarsel på de deler av utstyret som kan åpnes.
2.2.2.Eksplosiv atmosfære som skyldes forekomst av støv-luftblandinger
2.2.2.1.
Utstyret skal være konstruert og produsert slik at støv-luftblandinger ikke antennes, selv ved hyppige forstyrrelser eller funksjonsfeil ved utstyret som normalt må påregnes.
2.2.2.2.
Kravet i punkt 2.1.2.3 får anvendelse med hensyn til overflatetemperaturer.
2.2.2.3.
Kravet i punkt 2.1.2.2 får anvendelse med hensyn til vern mot støv.
2.2.2.4.
Kravet i punkt 2.2.1.3 får anvendelse med hensyn til farefri åpning av deler av utstyret.
2.3.Krav til utstyr i utstyrsgruppe II, utstyrskategori 3
2.3.1.Eksplosiv atmosfære dannet av gasser, damper eller tåker
2.3.1.1.
Utstyret skal være konstruert og produsert slik at tennkilder som kan forutses å kunne oppstå under normal bruk ikke forekommer.
2.3.1.2.
Overflatetemperaturen skal under normale driftsvilkår ikke overstige den angitte maksimale overflatetemperatur. Overskridelser i særtilfeller kan aksepteres bare dersom produsenten treffer særlige supplerende vernetiltak.
2.3.2.Eksplosiv atmosfære forårsaket av støv-luftblandinger
2.3.2.1.
Utstyret skal være konstruert og produsert slik at tennkilder som kan forventes å forekomme under normale driftsforhold ikke kan antenne støv-luftblandinger.
2.3.2.2.
Kravet i punkt 2.1.2.3 får anvendelse med hensyn til overflatetemperaturer.
2.3.2.3.
Utstyret, herunder kabelinnføringer og tilkoplinger, skal være konstruert slik at det tas hensyn til støvpartiklenes størrelse, slik at dannelse av eksplosjonsfarlige støv-luftblandinger og farlige støvavleiringer unngås.