§ 19. Datterforetak og underleverandører

(1) Dersom et teknisk kontrollorgan overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et datterforetak, skal det sikre at disse oppfyller kravene i § 17 og informere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dette.
(2) Det tekniske kontrollorganet skal påta seg det fulle ansvaret for de oppgavene som blir utført av underleverandører eller datterforetak, uansett hvor disse er etablert.
(3) Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller utføres av et datterforetak dersom kunden har samtykket til dette.
(4) Det tekniske kontrollorganet skal kunne stille de relevante dokumentene om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og det arbeidet de har utført etter vedleggene III–VII og IX, til rådighet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.