Vedlegg III. Modul B: EU-typeprøving

1.
EU-typeprøving er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan undersøker et produkts tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at produktets tekniske konstruksjon oppfyller kravene i denne forskriften som gjelder for det.
2.
EU-typeprøving skal omfatte undersøkelse av et eksemplar av det komplette produktet som er representativt for den planlagte produksjonen (produksjonstype).
3.
Produsenten skal sende inn en søknad om EU-typeprøving til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.
Søknaden skal inneholde:
 1. a.
  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden sendes inn av representanten,
 2. b.
  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt inn til et annet teknisk kontrollorgan,
 3. c.
  den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med gjeldende krav i denne forskriften, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde følgende elementer:
  1. i.
   en generell beskrivelse av produktet,
  2. ii.
   konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
  3. iii.
   beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og hvordan produktet virker,
  4. iv.
   en liste over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften, herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,
  5. v.
   resultater av gjennomførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser som er foretatt, osv., og
  6. vi.
   prøvingsrapporter,
 4. d.
  eksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det tekniske kontrollorganet kan anmode om flere eksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre prøvingsprogrammet.
4.
Det tekniske kontrollorganet skal
4.1
gjennomgå den tekniske dokumentasjonen, kontrollere at eksemplaret eller eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og identifisere elementer som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder, samt elementer som er konstruert i henhold til øvrige relevante tekniske spesifikasjoner,
4.2
utføre eller besørge utført egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om løsningene i de relevante harmoniserte standardene er anvendt på riktig måte, der produsenten har valgt å anvende dem,
4.3
utføre eller besørge utført egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om løsningene produsenten har valgt, herunder løsninger i øvrige relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt, oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften, i tilfeller der løsningene i de relevante harmoniserte standardene ikke er anvendt,
4.4
avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres.
5.
Det tekniske kontrollorganet skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver aktivitetene som er gjennomført i henhold til nr. 4, og resultatene av disse. Uten at det berører dets forpliktelser overfor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skal det tekniske kontrollorganet offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten bare med produsentens samtykke.
6.
Når typen oppfyller kravene i denne forskriften som gjelder det berørte produkt, skal det tekniske kontrollorganet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse til produsenten, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle vilkår for gyldigheten av sertifikatet, og opplysningene som kreves for å identifisere den godkjente typen. EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg.
EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne vurdere om produktene er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere produktene i bruk.
Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i denne forskriften, skal det tekniske kontrollorganet avslå å utstede et EU-typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette, og gi søkeren en detaljert begrunnelse for avslaget.
7.
Det tekniske kontrollorganet skal holde seg underrettet om alle endringer i den allment anerkjente teknologiske utviklingen som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i denne forskriften, og avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. I så tilfelle skal det tekniske kontrollorganet underrette produsenten om dette.
Produsenten skal underrette det tekniske kontrollorganet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om produktet er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften eller vilkårene for gyldigheten av sertifikatet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet.
8.
Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap listen over slike sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.
Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganene om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, og på anmodning underrette om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt.
Kommisjonen, EØS-statene og de andre tekniske kontrollorganene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og EØS-statene få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene som er utført av det tekniske kontrollorganet. Det tekniske kontrollorganet skal beholde en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet, dets vedlegg og tillegg, samt den tekniske dokumentasjonen, herunder dokumentasjonen som produsenten har sendt inn, frem til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode.
9.
Produsenten skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg sammen med den tekniske dokumentasjonen i ti år etter at produktet ble brakt i omsetning slik at disse dokumentene kan stilles til rådighet for tilsynsmyndighetene.
10.
Produsentens representant kan sende inn søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 7 og 9, forutsatt at de er angitt i fullmakten.