Skal du sende arbeidstakere til Norge?

Utsendte arbeidstakere du sender til Norge for å jobbe, har i hovedsak de samme rettighetene som norske arbeidstakere. Det samme gjelder selv om arbeidstakeren skal arbeide i en avdeling i et konsern, eller for en norsk innleievirksomhet.

Spesielle regler for utsendte sjåfører innen godstransport og persontransport

Fra 3. november 2023 gjelder spesielle regler for utsendte sjøfører innen

 • godstransport på vei med kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn
 • persontransport på vei, i eller utenfor rute, med kjøretøy som er beregnet for transport av mer enn 9 personer inkludert sjåfør

Sjekk de spesielle reglene som gjelder utsendte sjåfører innen gods- og passasjertransport

Hva er en utsendt arbeidstaker?

En utsendt arbeidstaker er en arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det landet arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til.

For eksempel er arbeidstakeren utsendt dersom en virksomhet etablert i et EU-land sender arbeidstakeren for å utføre bygningsarbeid på en byggeplass i Norge i noen uker, og arbeidstakeren returnerer for å arbeide i hjemlandet etter oppholdet i Norge.

For å finne ut om arbeidstakeren regnes som utsendt eller ikke, må du gjøre en samlet vurdering av arbeidet og arbeidstakers situasjon.

Vurdering av om det foreligger utsending av arbeidstakere, forskrift om utsendte arbeidstakere § 2

Krav til deg som sender arbeidstaker til Norge

Arbeidsgivere som sender arbeidstakere til Norge for å jobbe, er ansvarlige for at arbeidsforhold og utførelse av arbeid er i tråd med flere norske lover og regler. 

Under finner du noen av kravene som stilles til deg som arbeidsgiver.

Utsendte arbeidstakere har i utgangspunktet en arbeidsavtale (arbeidskontrakt) som er inngått med arbeidsgiver i landet de er utsendt fra.

Når du sender arbeidstakere til Norge, må arbeidsavtalen oppfylle de norske kravene.

Dersom de norske kravene er strengere enn kravene i hjemlandet, kan det for eksempel lages et tillegg til arbeidsavtalen som oppfyller norske krav når arbeidstakeren jobber i Norge.

Sjekk minimumskravene til skriftlig arbeidsavtale

Arbeidstilsynets maler for arbeidsavtale på flere språk

I Norge har noen bransjer krav om minstelønn og ulike typer tillegg og godtgjørelser for utgifter til reise, kost og losji. I noen bransjer er det også krav om spesielle arbeidsvilkår, for eksempel arbeidstøy.

Når du sender arbeidstakere til Norge for å utføre arbeid i disse bransjene, har du ansvar for at kravene om minstelønn og arbeidsvilkår i bransjene blir oppfylt:

 • bygg
 • renhold
 • overnatting, servering og catering
 • skips- og verftsindustrien
 • jordbruk og gartnerier
 • fiskeindustribedrifter
 • elektro
 • godstransport på vei
 • persontransport med turbil

Sjekk hvilke krav til minstelønn og arbeidsvilkår som gjelder for de ni bransjene

Dersom du jobber for et bemanningsforetak, skal du ha samme lønn, og eventuelt utgiftsdekning, som om du var direkte ansatt hos den bedriften du er utleid til.

I andre bransjer er det ikke krav om minstelønn eller spesielle arbeidsvilkår. Lønn skal da avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

Å ikke utbetale lønn kan være straffbart som lønnstyveri etter straffeloven.

Tidspunktet for lønnsutbetaling skal stå i arbeidsavtalen. I Norge er det vanlig at det blir avtalt utbetaling av lønn en gang i måneden. 

Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi arbeidstakeren en lønnsslipp som viser

 • beregningsmåte for lønn
 • beregningsgrunnlag for feriepenger
 • skattetrekk
 • eventuelt andre fratrekk

Trekk i lønn for innkvartering

Dersom du trekker arbeidstaker i lønn for innkvartering, skal lønnstrekket stå i et rimelig forhold til kvaliteten på innkvarteringen og arbeidstakerens utbetalte lønn.

Lønn og dekning av utgifter

Ytelser som er dekning (refusjon) for utgifter i forbindelse med utsendingen, som for eksempel reise, kost og losji, skal ikke inngå i lønnsberegningen. Andre ytelser, for eksempel egne godtgjørelser for utsendingen, kan inngå i lønnsberegningen hvis de ikke betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen

Hvis arbeidskontrakten ikke spesifiserer hvilke deler av ytelsen som er lønn, og hvilke deler som er refusjon av utgifter, regnes hele ytelsen som refusjon av utgifter og ikke del av lønnen.

Hva er konsekvensen dersom det ikke er tydelig hva som er lønn, og hva som er refusjon av utgifter?

For å kunne dokumentere at utsendte arbeidstakere får lønnen de har krav på, er det viktig at arbeidsavtalen og lønnsslippen er tydelig på hva som er lønnsytelser og hva som er refusjon av utgifter knyttet til utsendingen.

Dersom dette ikke kommer tydelig frem, må Arbeidstilsynet i noen tilfeller konkludere med at dere underbetaler de utsendte arbeidstakerne.

Med arbeidstid menes den tiden som arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiver. Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at arbeidstiden ikke går ut over helsen eller sikkerheten til arbeidstakeren.

Regelverket i Norge har blant annet grenser for daglig og ukentlig arbeidstid, og krav om pauser og daglig og ukentlig fritid. Det er også krav til minst 40 % tillegg i lønnen for overtidsarbeid.

Mer informasjon om blant annet alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, pauser, overtid og overtidsbetaling

Slik vurderer du om arbeidstidsordning er forsvarlig

Bolig som arbeidsgiver stiller til rådighet for utsendte arbeidstakere skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt.

Mer informasjon om krav til innkvartering av arbeidstakere

Når du sender arbeidstakere til Norge, må du sørge for at arbeidsavtaler, lønnsslipper og oversikt over arbeidstider er tilgjengelig på arbeidsplassen.

Dokumentene skal være tilgjengelig skriftlig. Dokumentene må være med til Norge fysisk, eller umiddelbart kunne gjøres tilgjengelig elektronisk.

Dokumentene må være tilgjengelig på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Virksomheter som sender sine arbeidstakere til Norge for å utføre arbeid, har ansvar for arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at dere jobber systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i hele virksomheten. Arbeidsgiver skal i samarbeid med de ansatte vurdere mulige farer på arbeidsplassen, og er ansvarlig for å gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko for at arbeidstakerne skal bli syke eller skadet.

Alle arbeidstakere skal få opplæring på et språk de forstår.

Dersom du mangler nødvendig kompetanse for å oppfylle HMS-kravene, må du sørge for å innhente kompetansen du trenger. For eksempel kan bedriftshelsetjenesten bidra i HMS-arbeidet. 

Hvis arbeidstakeren sendes fra et vikarbyrå/bemanningsforetak, har også innleievirksomheten et HMS-ansvar for den utsendte arbeidstakeren i innleieperioden.

Når flere virksomheter er på samme arbeidssted, skal én av virksomhetene være «hovedbedrift». Hovedbedriften har ansvar for å samordne virksomhetenes HMS-arbeid.

Som arbeidsgiver må du gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Mer informasjon om helse miljø og sikkerhet

Alle arbeidstakere som jobber med bygge- eller anleggsarbeid og renholdsarbeid, skal ha gyldig HMS-kort.

HMS-kortet viser hvem som er arbeidstaker og hvem som er arbeidsgiver.

Det er ditt ansvar som arbeidsgiver å sørge for at dine arbeidstakere har HMS kort når de jobber i Norge.

Krav om HMS-kort gjelder alle virksomheter, også de som er selvstendige oppdragstakere.

Mer informasjon om HMS-kort og bestilling av HMS-kort

Alle arbeidstakere om arbeider med kran, løfte- og stablevogner og masseforflyttingsmaskiner i Norge, skal ha dokumentert sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidstakere som ønsker å benytte utenlandske kompetansebevis i Norge, må søke Arbeidstilsynet om tillatelse til dette.

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at dine arbeidstakere har gyldige kompetansebevis. Et utenlandsk kompetansebevis kan kun brukes i Norge sammen med en tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og masseforflyttingsmaskiner

Utsendte arbeidstakere har rett til ferie og feriepenger etter norsk lov.

Mer informasjon om ferie

Mer informasjon om feriepenger

Utsendte arbeidstakere har rett til permisjon til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Permisjonen kan være helt eller delvis lønnet, eller ulønnet.

Retten til permisjon inkluderer blant annet permisjon i forbindelse med graviditet, fødsel og ved barns sykdom.

Mer informasjon om permisjoner

For kortere utsendingsperioder som ikke overstiger åtte dager, må ikke utsendingsvirksomheten nødvendigvis gi ferie eller betale feriepenger eller overtidstillegg etter norske regler.

Unntaket gjelder dersom

 • arbeidstaker arbeider som fag- eller spesialarbeider
 • arbeidet utføres som en førstegangsmontering eller installasjon som inngår i en avtale om levering av varer
 • arbeidet er nødvendig for å kunne ta varen i bruk

Unntaket gjelder ikke for utsendte arbeidstakere som utfører følgende arbeid innen byggebransjen:

 • oppføring
 • reparasjon
 • vedlikehold
 • ombygging
 • riving av bygninger

Hvis virksomheten har sendt ut andre arbeidstakere for det samme arbeidet i løpet av de siste 12 månedene, skal disse periodene også inkluderes i beregningen av utsendingsperiodens varighet.

Mer informasjon om hvilke regler som gjelder når du sender arbeidstakere til Norge i forskrift om utsendte arbeidstakere § 3

Bemanningsforetak og renholdsvirksomheter må søke om godkjenning

Dersom du skal leie ut arbeidstakere i Norge, eller sende arbeidstakere til Norge for å utføre renholdstjenester, må du søke om godkjenning og registreres i Arbeidstilsynets registre.

Det er ulovlig å leie ut arbeidskraft eller selge renholdstjenester uten godkjenning.

Bemanningsforetak

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, må være godkjent og registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak.

Mer informasjon om godkjenning av bemanningsforetak

Renholdsvirksomheter

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester, enten helt eller delvis, må være godkjent av Arbeidstilsynet.  

Er dere et utenlandsk bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidstakere til renholdsoppdrag, må dere være godkjent som både bemanningsforetak og renholdsvirksomhet.  

Mer informasjon om godkjenning av renholdsvirksomhet

Utsendinger lengre enn 12 måneder (langvarig utsending)

En langvarig utsending er en utsending som har en varighet på mer enn 12 måneder, eller utover 18 måneder dersom arbeidsgiver forlenger utsendingsperioden.

Ved langvarig utsending gjelder nesten alle de norske reglene om lønns- og arbeidsvilkår for de utsendte arbeidstakerne. For oversikt over hvilke regler som gjelder, se § 3b. om arbeids- og ansettelsesvilkår ved langvarig utsending (lovdata.no) i forskrift om utsendte arbeidstakere.

Arbeidsgiver må sende melding til Arbeidstilsynet dersom utsendingen forlenges

Utsendingsperioden på 12 måneder kan forlenges med inntil 6 måneder. I så fall må arbeidsgiver sende en skriftlig melding til Arbeidstilsynet før arbeidet i de 12 opprinnelige månedene er gjennomført.

Meldingen må inneholde

 • hvilke arbeidstakere det gjelder
 • begrunnelse for hvorfor forlengelse er nødvendig

Send meldingen til Arbeidstilsynet elektronisk via eDialog eller per post. På grunn av personopplysninger i meldingen, skal du ikke bruke e-post.

Regelverk og mer informasjon

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Utsendte arbeidstakere på arbeidsoppdrag i Norge