Forskrift om utsendte arbeidstakere

DatoFOR-2005-12-16-1566
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2005-12-21
Ikrafttredelse2006-01-01
Sist endret
FOR-2024-03-21-499
Gjelder forNorge
Hjemmellov/1972-06-16-43/§11, lov/1978-06-09-45/§2, lov/2017-06-16-51/§43, lov/1988-04-29-21/§2, lov/1993-06-04-58/§2, lov/2004-12-10-76/§2, lov/2005-06-17-62/§1-7, lov/2005-06-17-62/§18-11,
Rettet2020-03-09 (tilføyd henvisn. til direktiv)
KorttittelForskrift om utsendte arbeidstakere

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere § 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) § 2 fjerde ledd, lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie § 2 nr. 6, lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. § 2 nr. 1, lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 2 fjerde ledd og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-7 fjerde ledd, § 18-11 femte ledd. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 24g (direktiv (EU) 2020/1057), nr. 30 (direktiv 96/71/EF endret ved direktiv (EU) 2018/957) og nr. 30b (direktiv 2014/67/EU),
EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24ga (forordning (EU) 2021/2179).
Endret ved forskrifter 28 juni 2017 nr. 1055, 28 okt 2022 nr. 1895 (i kraft 1 jan 2023), 28 okt 2022 nr. 1895 (i kraft 1 mars 2023), 30 juni 2023 nr. 1178 (i kraft 3 nov 2023 iflg. vedtak 3 nov 2023 nr. 1769), 21 mars 2024 nr. 499.
Rettelser: 12.07.2017 (§ 4, ortografi), 09.03.2020 (tilføyd henvisn. til direktiv).