§ 10. Distributørens forpliktelser

(1) Distributøren skal utvise tilstrekkelig aktsomhet til kravene i forskriften når produktet gjøres tilgjengelig på markedet.
(2) Før et produkt gjøres tilgjengelig på markedet, skal distributøren kontrollere at
 1. a.
  produktet er påført CE-merking, når det er relevant
 2. b.
  produktet følges av samsvarserklæringen eller samsvarsattesten og de nødvendige dokumentene
 3. c.
  produktet følges av sikkerhetsinformasjon på norsk og øvrige anvisninger på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom produktet skal gjøres tilgjengelig på markedet i en annen EØS-stat skal opplysningene være på et språk fastsatt av denne EØS-staten
 4. d.
  produsenten har oppfylt kravene i § 7 niende, tiende og ellevte ledd
 5. e.
  importøren har oppfylt kravene i § 9 fjerde ledd.
(3) En distributør som har grunn til å tro at et produkt ikke er i samsvar med kravene i vedlegg II, skal ikke gjøre produktet tilgjengelig på markedet før det er i samsvar med kravene. Dersom produktet utgjør en risiko, skal distributøren varsle markedstilsynsmyndighetene og produsenten eller importøren om dette.
(4) Distributøren skal så lenge han har ansvar for et produkt, sikre at lagrings- eller transportforholdene ikke setter produktets samsvar med kravene i vedlegg II i fare.
(5) En distributør som har grunn til å tro at et produkt som er gjort tilgjengelig på markedet ikke er i samsvar med forskriften, skal sikre at det treffes nødvendige korrigerende tiltak for å bringe produktet i samsvar med forskriften, eller, om nødvendig, trekke tilbake eller tilbakekalle produktet. Dersom produktet utgjør en risiko, skal distributøren samtidig varsle relevante nasjonale myndigheter i de EØS-statene der produktet er gjort tilgjengelig på markedet. Det skal særlig gis nærmere opplysninger om produktets manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.
(6) Distributøren skal på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene, gi all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å vise produktets samsvar med forskriften. Distributøren skal på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene samarbeide med disse om alle tiltak som er truffet for å fjerne risiko forbundet med produkter som er gjort tilgjengelige på markedet.