Arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er i hovedsak preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er enkelte virksomheter og bransjer preget av useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt, og for bransjer og virksomheter som rammes.

Hva er arbeidslivskriminalitet?

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, 2021 (regjeringen.no)

Hvordan jobber vi for å forhindre a-krim?

Ingen etat kan bekjempe a-krim alene. Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobber derfor sammen for å forebygge og bekjempe a-krim. Andre etater har også viktige oppgaver i innsatsen mot a-krim og bidrar inn i samarbeidet. Gjennom tverretatlig samarbeid blir myndighetenes innsats mer effektiv og målrettet. Hvis det er brudd på en etats lover og regler, er det ofte brudd på andres.

Hvor?

Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er samlokalisert i a-krimsentre i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg. Ved sentrene jobber medarbeidere med å avdekke av a-krim, kunnskapsinnhenting og kontroll av virksomheter. Saker som sentrene avdekker utredes videre hos den enkelte etat. I tillegg til samarbeidet ved sentrene er det etablert tverretatlige samarbeid for å bekjempe a-krim flere steder i landet.

Har du mistanke om a-krim og ønsker å kontakte en av etatene?

For å forebygge og bekjempe a-krim er etatene avhengig av god dialog med forbrukerne og arbeids- og næringslivet. Hver enkelt etat tar imot tips og utreder tips for sitt ansvarsområde. Hvis tipset angår flere myndigheter, tar etaten som har mottatt tipset ansvar for å involvere de øvrige.
Nedenfor finner du kontaktinformasjon til hver enkelt etat.

Arbeidstilsynet

Mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven, knyttet til eksempelvis arbeidskontrakter, lønnsforhold, arbeidstid, innkvartering eller sikkerhet:

Tips Arbeidstilsynet

Mistanke om trygdesvindel, misbruk av tiltaksordninger eller annet misbruk av velferdsordninger.

Les mer om trygdesvindel (nav.no)

Politiet

Mistanke om useriøse virksomheter i nærmiljøet ditt.

Tips politiet (politiet.no)

Er situasjonen akutt, ring politiets nødnummer 112.

Skatteetaten

Ved mistanke om manglende innrapportering i a-ordningen, unndragelse av skatt, avgifter, svart arbeid eller andre skattemessige avvik, kontakt Skatteetaten.

Tips Skatteetaten (skatteetaten.no)