Forskrift om utstyr mv. i eksplosjonsfarlig område

DatoFOR-2017-11-29-1849
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Publisert2017-11-30 14:50
Ikrafttredelse2017-12-01
Sist endret
FOR-2023-12-18-2278
Endrer
FOR-1996-12-09-1242
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§5-5, lov/1929-05-24-4/§10, lov/1929-05-24-4/§11, lov/1929-05-24-4/§13a, lov/2002-06-14-20/§26, lov/2002-06-14-20/§43, lov/1971-05-21-47/§6, lov/1996-11-29-72/§10-18, lov/1994-06-16-20/§7,
KorttittelForskrift om utstyr mv. i eksplosjonsfarlig område

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 29. november 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 5-5, lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 10, § 11 og § 13a, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 og § 43, lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 6, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. X nr. 7f (direktiv 2014/34/EU).
Endret ved forskrift 18 des 2023 nr. 2278 (i kraft 1 jan 2024).