§ 23. Opplysningsplikt

(1) Et teknisk kontrollorgan skal varsle Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om
 1. a.
  alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er begrenset, opphevet midlertidig eller trukket tilbake
 2. b.
  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkårene for utpeking
 3. c.
  alle anmodninger det har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene angående opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet
 4. d.
  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utøvd innenfor rammen av utpekingen og all annen virksomhet, blant annet virksomhet og underleveranser over landegrensene.
(2) Et teknisk kontrollorgan skal gi de andre organene som utøver tilsvarende samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme produktene, relevante opplysninger om spørsmål som gjelder negative resultater av samsvarsvurderingen og i tillegg positive resultater dersom de ber om det.