§ 3. Unntak

Forskriften gjelder ikke for
 1. a.
  medisinsk utstyr til bruk i medisinske omgivelser
 2. b.
  utstyr og sikkerhetssystemer der eksplosjonsfaren bare skyldes forekomsten av eksplosive stoffer eller ustabile kjemiske stoffer
 3. c.
  utstyr til bruk i husholdningsmiljøer og ikke-kommersielle miljøer der eksplosive atmosfærer bare sjelden kan forekomme og bare som følge av utilsiktet gasslekkasje
 4. e.
  sjøgående skip og flyttbare innretninger samt utstyr om bord på slike skip eller innretninger
 5. f.
  transportmidler, det vil si kjøretøyer og deres tilhengere, som utelukkende er ment å brukes til transport av personer i luften, på vei- eller jernbanenett eller på vann, og transportmidler i den grad de er konstruert for transport av gods i luften, på offentlige vei- eller jernbanenett eller på vann. Kjøretøyer til bruk i eksplosjonsfarlig område, er ikke unntatt
 6. g.
  våpen, ammunisjon og krigsmateriell til militære formål.