Permisjoner

Permisjon er en rett for arbeidstaker til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Permisjon kan være lønnet – helt eller delvis – eller ulønnet.

En permisjon er midlertidig. Dette betyr at arbeidstakeren fremdeles er ansatt og har rett og plikt til å komme tilbake til stillingen sin når permisjonen er ferdig.

Ulike typer permisjoner

Noen permisjoner blir direkte avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, mens andre følger av tariffavtaler.

Retten til en del permisjoner er lovfestet i arbeidsmiljølovens kapittel 12.

Retten til betalt fravær er i all hovedsak regulert i folketrygdloven. Det er Nav som svarer på spørsmål om retten til pengestøtte mens du har permisjon (nav.no).

Permisjoner uten lønn

Arbeidsmiljøloven gir rett til ulike typer permisjon med fri fra arbeidet, men ikke med lønn:

Permisjoner med lønn

Det er kun svangerskapskontroll og ammefri som gir arbeidstaker rett til permisjon med lønn, ifølge arbeidsmiljøloven.

Permisjoner som ikke er lovfestet

Permisjoner som ikke er lovfestet, avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller gjennom tariffavtale. Arbeidstakers rett til slik permisjon og eventuell lønn er avhengig av avtalene som er inngått.

Varsle arbeidsgiver på forhånd

Arbeidstakere som vil ta ut permisjon, må varsle arbeidsgiver om dette på forhånd.

Arbeidstakere som skal ut i lovfestet permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel, omsorg og foreldrepermisjon, skal varsle arbeidsgiver snarest mulig og senest

  • én uke i forveien ved fravær utover to uker
  • senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker
  • senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år

Begrenset mulighet til å nekte permisjon

Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke å nekte lovfestet permisjon. Noen av de lovfestede permisjonene er en ubetinget rett arbeidstaker har, mens det i noen få tilfeller er åpnet for at arbeidsgiver kan gjøre noen vurderinger.

Arbeidsgiver må som regel innvilge permisjon dersom dette betyr mye for den enkelte arbeidstaker, og arbeidsgiver ikke får for store ulemper ved dette. Arbeidsgiver kan nekte arbeidstaker permisjon bare dersom arbeidsgiver har rimelig grunn for det.

Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om permisjonen, kan tvisten bringes inn for Tvisteløsningsnemnda. Se hvordan dere går fram for å fremme en sak for Tvisteløsningsnemnda (nemdene.no).

Regelverk

Regelverk om permisjon i Arbeidsmiljøloven kap. 12

Ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smitte er det mulig å endre regelverket om permisjoner gjennom forskrifter, jf. arbeidsmiljøloven § 12-16


Konverter denne siden til PDF