§ 15. Utforming og påføring av CE-merkingen og annen merking

(1) CE-merkingen skal bare påføres av produsenten eller dennes representant.
(2) Ved å påføre eller få påført CE-merkingen påtar produsenten seg ansvaret for at produktet er i samsvar med kravene i forskriften.
(3) CE-merkingen skal være den eneste merkingen som bekrefter at produktet er i samsvar med kravene.
(4) Det er forbudt å påføre et produkt merking, tegn eller inskripsjoner som kan villede tredjemann om CE-merkingens betydning eller grafiske utforming. Annen merking kan påføres produktet, forutsatt at den ikke gjør CE-merkingen mindre synlig, lesbar eller endrer dens betydning.
(5) CE-merkingen skal påføres produktet eller produktets merkeskilt slik at den er godt synlig, lett å lese og ikke kan fjernes. Dersom produktets art gjør at dette ikke er mulig eller berettiget, skal den påføres emballasjen og i medfølgende dokumenter.
(6) CE-merkingen skal påføres før produktet bringes i omsetning.
(7) Det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer skal følge etter CE-merkingen dersom kontrollorganet er involvert i produksjonskontrollen eller vurderingen av et produkt.
(8) Det tekniske kontrollorganet påfører identifikasjonsnummer selv eller instruerer produsenten eller dennes representant.
(9) CE-merkingen og, eventuelt, det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer, skal etterfølges av den særskilte merkingen for eksplosjonsvern og symbolene for utstyrsgruppen og kategorien. Det samme gjelder for de andre merkingene og opplysningene nevnt i vedlegg II nr. 1.0.5.
(10) Merking, symboler mv. nevnt i niende ledd, kan etterfølges av et annet merke som angir en særlig risiko eller bruk.
(11) Produkter som er utformet for en bestemt eksplosiv atmosfære skal merkes tilsvarende.
(12) CE-merkingen skal være utformet som vist i vedlegg XI.