3. Tilleggskrav til sikkerhetssystem

3.0.Generelle krav
3.0.1.
Sikkerhetssystem skal dimensjoneres slik at virkningene av en eksplosjon bringes ned på et forsvarlig sikkerhetsnivå.
3.0.2.
Sikkerhetssystem skal være konstruert og kunne plasseres slik at det forhindres at en eksplosjon forplanter seg via farlige kjedereaksjoner eller overslag, og at begynnende eksplosjoner blir til detonasjoner.
3.0.3.
Sikkerhetssystem skal, dersom energitilførselen brytes, kunne bevare funksjonsevnen i så lang tid at det ikke oppstår farlige situasjoner.
3.0.4.
Sikkerhetssystem skal ikke vise funksjonsfeil når de utsettes for forstyrrende påvirkninger utenfra.
3.1.Planlegging og utforming
3.1.1.Materialenes egenskaper
De maksimale trykk- og temperaturforhold som skal tas i betraktning på planleggingsstadiet med hensyn til materialenes egenskaper, skal være det forventede trykk under en eksplosjon som følge av ekstreme driftsforhold og de forventede varmepåvirkning fra flammer.
3.1.2.
Sikkerhetssystem som er konstruert slik at de skal kunne motstå eller begrense en eksplosjon, skal kunne motstå trykkbølgen fra en eksplosjon uten at systemet skades.
3.1.3.
Tilbehør som er tilkoplet sikkerhetssystem skal kunne motstå det forventede maksimale eksplosjonstrykk og fortsatt fungere.
3.1.4.
Ved planlegging og konstruksjon av sikkerhetssystem skal det tas hensyn til eventuelle reaksjoner som følge av trykket i det ytre utstyret og rørforbindelser til dette ved en eksplosjon.
3.1.5.Trykkavlastningsinnretninger
Sikkerhetssystem som ved en eksplosjon antas å kunne bli utsatt for påvirkninger som er sterkere enn de kan tåle, skal være utstyrt med egnede trykkavlastningsinnretninger som ikke medfører fare for personer i nærheten.
3.1.6.System til stansing av eksplosjoner
System til stansing av eksplosjoner skal planlegges og utformes slik at de reagerer tidligst mulig etter en begynnende eksplosjon og motvirker den optimalt, idet det tas hensyn til maksimal trykkstigningshastighet og maksimalt eksplosjonstrykk.
3.1.7.Eksplosjonsutkoplingssystem
Utkoplingssystem som ved begynnende eksplosjon er beregnet på å kople ut særskilt utstyr så raskt som mulig ved hjelp av egnede innretninger, skal være planlagt og konstruert slik at ild ikke kan spre seg inne i systemet og opprettholder sin mekaniske styrke under normale driftsforhold.
3.1.8.
Sikkerhetssystem skal være koplet slik, og ha en så lav alarmterskel, at tilførsel og bortledning av produkter som behandles stoppes, og at de deler av utstyret som ikke lenger fungerer på sikker måte blir stanset eller utkoplet, dersom det er påkrevd.