§ 13. Samsvarsformodning for produkter

Produkter som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike, skal antas å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg II i den utstrekning standardene eller deler av dem omfatter disse kravene.