§ 16. Framgangsmåter for samsvarsvurdering

(1) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering av utstyr og, eventuelt, innretningene nevnt i § 2 første ledd bokstav b er som følger:
 1. a.
  for utstyrsgruppene I og II, utstyrskategoriene M 1 og 1: EU-typeprøving som fastsatt i vedlegg III i kombinasjon med ett av følgende:
  1. 1.
   typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen, som fastsatt i vedlegg IV
  2. 2.
   typesamsvar basert på produktverifisering, som fastsatt i vedlegg V
 2. b.
  for utstyrsgruppene I og II, utstyrskategoriene M 2 og 2:
  1. 1.
   for forbrenningsmotorer og elektrisk utstyr i disse gruppene og kategoriene: EU-typeprøving som fastsatt i vedlegg III i kombinasjon med enten typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket produktprøving, som fastsatt i vedlegg VI, eller typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter, som fastsatt i vedlegg VII
  2. 2.
   for annet utstyr i disse gruppene og kategoriene: intern produksjonskontroll som fastsatt i vedlegg VIII og framleggelse av den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg VIII nr. 2 for et teknisk kontrollorgan, som snarest mulig skal bekrefte at dokumentasjonen er mottatt og skal oppbevare den
 3. c.
  for utstyrsgruppe II, utstyrskategori 3: intern produksjonskontroll som fastsatt i vedlegg VIII
 4. d.
  for utstyrsgruppene I og II kan det i tillegg til framgangsmåtene nevnt i bokstavene a–c, også benyttes samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer i vedlegg IX.
(2) Framgangsmåten nevnt i første ledd bokstavene a eller d skal brukes ved samsvarsvurdering av sikkerhetssystemer.
(3) Framgangsmåtene nevnt i første ledd, får også anvendelse på komponenter, med unntak av påføring av CE-merkingen og utarbeidelsen av samsvarserklæringen. Produsenten skal utstede en skriftlig samsvarsattest der det erklæres at komponentene er i samsvar med relevante bestemmelser i forskriften. Det skal også opplyses om komponentenes kjennetegn og hvordan de skal innarbeides i utstyr eller sikkerhetssystemer for å bidra til samsvar med vedlegg II, og gjelder for ferdig utstyr og ferdige sikkerhetssystemer.
(4) For de sikkerhetsmessige forholdene nevnt i vedlegg II nr. 1.2.7, kan framgangsmåten i vedlegg VIII også følges som et tillegg til framgangsmåtene for samsvarsvurdering i første og annet ledd.
(5) Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Havindustritilsynet kan etter søknad tillate at produkter der framgangsmåtene nevnt i første, annet og fjerde ledd ikke er blitt anvendt, bringes i omsetning og tas i bruk i Norge. Forutsetningen er at produktene benyttes til sikkerhetsformål. Unntaket gjelder ikke for komponenter.
(6) Dokumenter og korrespondanse som gjelder framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i første til fjerde ledd, skal utarbeides på norsk, svensk, dansk eller engelsk.