Vedlegg VI. Modul C1: Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll og overvåket produktprøving

1.
Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll og overvåket produktprøving er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produkter er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
2.Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de produserte produktene er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i forskriften.
3.Produktkontroller
For hvert produkt som produseres skal produsenten eller noen på produsentens vegne utføre én eller flere prøvinger av en eller flere av produktets egenskaper, for å verifisere at produktene er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med tilhørende krav i forskriften. Prøvingene skal utføres under ansvar av et teknisk kontrollorgan som produsenten har valgt.
Produsenten skal, under det tekniske kontrollorganets ansvar, påføre det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer i produksjonsprosessen.
4.CE-merking, samsvarserklæring og samsvarsattest
4.1
Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent, og som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
4.2
Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for en produktmodell som ikke er en komponent, og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet, som ikke er en komponent, ble brakt i omsetning. Samsvarserklæringen skal angi hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent.
4.3
Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattest for hver komponentmodell og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at komponenten ble brakt i omsetning. Samsvarsattesten skal angi hvilken komponentmodell den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesten skal følge med hver komponent.
5.Representant
Produsentens forpliktelser angitt i nr. 4 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.