§ 21. Begrensning eller tilbaketrekking av utpeking

Dersom et teknisk kontrollorgan ikke oppfyller sine forpliktelser, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake utpekingen.