§ 22. Driftsmessige forpliktelser

(1) Et teknisk kontrollorgan skal utføre samsvarsvurderinger etter framgangsmåtene for samsvarsvurdering etter vedleggene III–VII og IX.
(2) Samsvarsvurderinger skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges unødige byrder. Et teknisk kontrollorgan skal utøve sin virksomhet slik at det tas tilstrekkelig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, hvor kompleks det aktuelle produktets teknologi er og produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. I den forbindelse skal det likevel sikres at det vernenivået som kreves for at produktet skal være i samsvar med forskriften blir ivaretatt.
(3) Dersom et teknisk kontrollorgan fastslår at kravene i vedlegg II, tilhørende harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner ikke er oppfylt av en produsent, skal det kreve at produsenten treffer egnede korrigerende tiltak og skal ikke utstede samsvarssertifikat.
(4) Dersom et teknisk kontrollorgan i forbindelse med samsvarskontroll etter utstedelsen av et sertifikat finner at et produkt ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og om nødvendig oppheve sertifikatet midlertidig eller trekke det tilbake.
(5) Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkningen, skal det tekniske kontrollorganet begrense sertifikatet, oppheve det midlertidig eller trekke det tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig.