Inkluderende arbeidsliv

Det overordnede målet med IA-avtalen er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er Arbeidsmiljøsatsingen og Arbeidsmiljøportalen. På Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og verktøy til hvordan dere kan jobbe mer systematisk med de forholdene som har betydning for arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

Arbeidsmiljøportalen

Arbeidsmiljøportalen skal gjøre det enklere for partene på arbeidsplassen å jobbe med de viktigste forholdene i arbeidsmiljøet sitt. Innholdet på portalen er tilpasset ulike bransjer, slik at det er lett å kjenne seg igjen, og komme i gang med arbeidet.

Vi anbefaler at leder, verneombud og tillitsvalgte samarbeider om å utvikle arbeidsplassen sin, og verktøyene i Arbeidsmiljøportalen er et godt utgangspunkt for et slikt samarbeid.
Siden arbeidsplasser er forskjellige, så kan en i portalen velge de ressursene og verktøyene som passer best.

Innholdet på Arbeidsmiljøportalen er utviklet i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, STAMI, NAV, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet.

Arbeidsmiljøportalen

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Sykefraværet går også ned.

Les videre

 Arbeidsmiljøportalen inneholder blant annet:  

  • Arbeidsmiljøhjelpen (verktøy fra Arbeidstilsynet)  
  • En bra dag på jobb (verktøy fra STAMI)  
  • Fakta om bransjen (statistikk fra STAMI og PTIL)  
  • Min side – arbeidsgiver (statistikk fra NAV) 

Innholdet på Arbeidsmiljøportalen er utviklet i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, STAMI, NAV, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet. 
Per i dag finnes det kunnskap og verktøy for flere bransjer og sektorer på Arbeidsmiljøportalen.

  • Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan virksomheten organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger
  • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater

Det overordnede målet med IA-avtalen (Avtale om et mer inkluderende arbeidsliv)  er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall.

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging, og et godt samarbeid mellom leder, tillitsvalgte og verneombud er avgjørende for å lykkes i IA-arbeidet.

IA-avtalen har som mål å skape et arbeidsliv med plass til alle, gjennom å forebygge sykefravær og frafall. Perioden for den inneværende IA-avtalen utløper i 2022.

IA-avtalen 2019 - 2022 Et arbeidsliv med plass til alle

Inkluderende arbeidsliv på Regjeringen.no

Arbeidsmiljøsatsingen

Arbeidsmiljøsatsingen er et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. Gjennom arbeidsmiljøsatsingen skal det formidles forskningsbasert kunnskap, som skal gi treffsikre bransjerettede tiltak og verktøy slik at virksomhetene enkelt kan ta det i bruk. Arbeidsmiljøportalen samler og tilgjengeliggjør denne kunnskapen.

Gjennom arbeidsmiljøsatsingen retter Arbeidstilsynet oppmerksomheten mot de faktorene som i størst grad fører til sykefravær og frafall, nemlig de organisatoriske, ergonomiske og psykososiale arbeidsbetingelser har betydning for arbeidsmiljøet i en virksomhet. Disse faktorene har stor betydning i arbeidet med å skape gode arbeidsplasser, uavhengig av hva slags arbeid som inngår i de daglige arbeidsoppgavene i virksomheten.

Målet med arbeidsmiljøsatsingen er å styrke og motivere til felles innsats, og bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende. Målgruppene er tillitsvalgte, verneombud, HR-personell, mellomledere og bedriftshelsetjenesten

Les mer

Mer informasjon om organisatoriske arbeidsbetingelser
Mer informasjon om ergonomiske arbeidsbetingelser
Mer informasjon om psykososiale arbeidsbetingelser