Lønn

Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

Les mer om minstelønn og sjekk satser

Kvelds-, natt-, helge- og helligdagstillegg

Eventuelle tillegg for ubekvem arbeidstid på kveld (kveldstillegg), natt (nattillegg), søndager (søndagstillegg) og helligdagsarbeid (helligdagstillegg) skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne informasjonen står gjerne i arbeidsavtalen, i interne avtaler på arbeidsplassen eller i tariffavtalen. Ta kontakt med tillitsvalgt eller arbeidsgiver for å undersøke hvilke avtaler som gjelder på arbeidsplassen din.

1. og 17. mai har alle arbeidstakere som må jobbe, rett til lønn og overtidstillegg. Denne retten er nedfelt i lov om 1. og 17. mai

Les mer om overtid

Tariffavtale

Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Tariffavtaler er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene. Er du ansatt i en virksomhet som er bundet av en tariffavtale, vil du som ansatt også kunne være bundet av avtalen. Ta kontakt med arbeidsgiver eller tillitsvalgt for mer informasjon om aktuelle tariffavtaler på arbeidsplassen din.

Utbetaling av lønn

Tidspunktet for lønnsutbetaling skal stå i arbeidsavtalen. I Norge er det vanlig at det blir avtalt utbetaling av lønn en gang i måneden. 

Lønnsslipp

Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi deg lønnsslipp som beskriver lønn, skattetrekk og eventuelt andre fratrekk. Får du ikke dette, må du ta det opp med arbeidsgiveren din.

Hvordan skal lønn utbetales?

Arbeidsgiver skal betale lønn til arbeidstakers konto. Det er ikke tillatt å utbetale lønn i kontanter. Å ikke utbetale lønn er lønnstyveri og er straffbart etter straffeloven.

Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn eller feriepenger?

Som hovedregel kan ikke arbeidsgiver foreta trekk i lønn eller feriepenger. Arbeidsmiljøloven setter begrensninger for når det kan foretas lønnstrekk. Trekk i lønn kan kun foretas dersom det er lovfestet, følger av tariffavtale eller er avtalt skriftlig på forhånd. Dersom arbeidstaker skader eller mister noe, kreves det at arbeidstaker samtykker til lønnstrekk i etterkant av uhellet.

Prestasjonslønn og akkord

Prestasjonslønn eller akkord er lønn basert på resultat. Dette blir ofte brukt innenfor salg der selgere får en viss sum per solgte enhet. I enkelte bransjer blir det i tillegg brukt tidslønn for å skape motivasjon for å øke effektivitet og resultater.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at bruk av prestasjonslønn ikke skal bidra til at de ansatte blir utsatte for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og til at sikkerheten blir tatt hensyn til.

Lønn for 1. og 17. mai

1. og 17. mai er høytidsdager og er likestilt med søndager.

Du skal ha full lønn for 1. og 17. mai dersom du i utgangspunktet skulle ha vært på arbeid, og du har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 30 dager før 1. eller 17. mai.

Arbeider du 1. og 17. mai, har du krav på både ordinær lønn og et tillegg. Lønnstillegget for 1. og 17. mai er det samme som du har krav på for søndager. Dersom det ikke er noen avtale eller regulativ som sier noe om lønnstillegget, så skal tillegget være minimum 50 % av den vanlige lønnen din.

Du har ikke krav på lønn dersom de to høytidsdagene er på dager virksomheten normalt er stengt og du likevel ikke skulle ha vært på jobb.

Har du ferie på 1. og 17. mai, har du rett på lønn for disse dagene. Du kan kreve å forlenge ferien din dersom 1. eller 17. mai er på en feriedag.


Konverter denne siden til PDF