§ 8. Representantens forpliktelser

(1) En produsent kan ved skriftlig fullmakt utpeke en representant.
(2) Forpliktelsene etter § 7 første og annet ledd skal ikke omfattes av representantens fullmakt.
(3) En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i fullmakten. Fullmakten skal minst gi representanten mulighet til å
  1. a.
    ha samsvarserklæringen eller samsvarsattesten og den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig for markedstilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet er brakt i omsetning
  2. b.
    på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene, gi all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å vise at produktet er i samsvar med forskriften
  3. c.
    på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene, samarbeide om alle tiltak som er truffet for å fjerne risiko forbundet med produkter som omfattes av fullmakten.