Ansettelse

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det skal alltid inngås skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av arbeidsforholdets varighet og størrelse på stillingen.

Arbeidsmiljøloven definerer hva fast ansettelse er. Ved fast ansettelse er ansettelsen løpende og uten fastsatt sluttidspunkt. I tillegg skal arbeidsmiljølovens regler om avslutning av arbeidsforholdet gjelde. Arbeidsavtalen skal fastsette hvor mye arbeidstaker skal arbeide, for eksempel ved en stillingsandel eller stillingsprosent.

Hvis det avtales prøvetid, må dette gjøres skriftlig, og prøvetiden skal ikke være lengre enn seks måneder.

Hovedregelen er at arbeidstakeren skal være fast ansatt. Det er likevel adgang til bruk av midlertidig ansettelse for et bestemt tidsrom under noen vilkår:Midlertidig ansettelse

Arbeidsgiver skal informere egne arbeidstakere om alle ledige stillinger i virksomheten.

Arbeidsgivere i privat virksomhet kan i utgangspunktet ansette hvem de vil, men det er forbudt å diskriminere enkelte grupper. Lovpålagt fortrinnsrett kan også begrense arbeidsgivers styringsrett. I offentlig virksomhet er ansettelser i tillegg regulert i annet lovverk og tariffavtaler som for eksempel statsansatteloven, forvaltningsloven og hovedavtalen.

Skriftlig arbeidsavtale

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig ansettelse. Det er ingen unntak fra denne regelen. Les mer her:Arbeidsavtale

Forbud mot diskriminering

Arbeidsmiljøloven forbyr forskjellsbehandling ved ansettelser på bakgrunn av alder, seksuell orientering, politiske oppfatninger, medlemskap i fagforeninger eller politiske organisasjoner, midlertidig ansettelse eller deltidsansettelse.

Likstillings- og diskrimineringsloven har forbud mot diskriminering ved ansettelse på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Arbeidsgiver kan ikke innhente opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner.

Unntaket er dersom det er begrunnet i stillingens karakter eller det inngår i formålet for virksomheten å fremme bestemte politiske, religiøse eller kulturelle syn og stillingen er av betydning for gjennomføringen av formålet. Tilsvarende gjelder opplysninger om seksuell orientering. Dersom slike opplysninger vil bli krevd, må det framgå av utlysningen.

Det er gitt unntak fra forbudet om forskjellsbehandling på grunn av homofil samlivsform i forbindelse med ansettelse i stillinger knyttet til religiøse trossamfunn, der det i utlysningen av stillingen er stilt særlige krav ut fra stillingens karakter eller formålet for virksomheten.

Se også:Vern mot diskriminering

Kan arbeidsgiver kreve vaksinering eller koronatesting av arbeidstakere?

Fortrinnsrett

Arbeidstaker som blir sagt opp på grunn av nedbemanning har fortrinnsrett fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse.

Fortrinnsretten gjelder bare dersom arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og dersom arbeidstakeren har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to årene.

Fortrinnsretten gjelder ett år fra oppsigelsestidens utløp. Fortrinnsretten gjelder ikke arbeidstaker i vikariat.

Deltidsansatte har også fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse. Fortrinnsretten gjelder bare dersom arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og det ikke medfører vesentlige ulemper for virksomheten.

Fortrinnsrett til utvidet stilling

Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte kan bringes inn for tvisteløsningsnemnda.

Regelverk

Arbeidsmiljøloven kapittel 14 ansettelse mv.

Arbeidstilsynets rolle

Arbeidstilsynet har begrenset mulighet til å gi pålegg på dette området og kan i utgangspunktet kun gi råd og veiledning om lovens bestemmelser når det gjelder ansettelser. Oppstår det konflikt, kan du søke juridisk bistand, eventuelt gjennom den organisasjonen du er tilsluttet.

Arbeidstilsynet har likevel myndighet til å gi pålegg når det gjelder