Vedlegg V. Modul F: Typesamsvar basert på produktverifisering

1.
Typesamsvar basert på produktverifisering er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene, som har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i denne forskriften.
2.Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av denne sikrer at de produserte produktene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i denne forskriften.
3.Verifikasjon
Et teknisk kontrollorgan valgt av produsenten skal utføre hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger, for å verifisere om produktene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i denne forskriften.
Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om produktene er i samsvar med de gjeldende krav, skal gjennomføres ved kontroll og prøving av hvert enkelt produkt som angitt i nr. 4.
4.Verifikasjon av samsvar basert på undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt
4.1
Alle produktene skal undersøkes enkeltvis, og de egnede prøvinger, som definert i den eller de relevante harmoniserte standarder eller øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, skal utføres for å verifisere at produktene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med kravene i denne forskriften.
I mangel av en slik harmonisert standard skal det berørte tekniske kontrollorganet avgjøre hvilke egnede prøvinger som skal utføres.
4.2
Det tekniske kontrollorganet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelser og prøvinger, og skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjente produkt eller få det påført på sitt ansvar.
Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og skal kunne stille dem til rådighet for tilsynsmyndighetene for kontroll i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.
5.CE-merking, samsvarserklæring og samsvarsattest
5.1
Produsenten skal påføre CE-merkingen, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent og som er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i denne forskriften.
5.2
Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell, som ikke er en komponent, og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet som ikke er en komponent, ble brakt i omsetning. Samsvarserklæringen skal angi hvilken produktmodell den er utarbeidet for.
En kopi av samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent.
Dersom det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3 samtykker til det, kan produsenten også, på organets ansvar, påføre dets identifikasjonsnummer på produktene som ikke er komponenter.
5.3
Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattest for hver komponentmodell og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at komponenten ble brakt i omsetning. Samsvarsattesten skal angi hvilken komponentmodell den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesten skal følge med hver komponent.
6.
Dersom det tekniske kontrollorganet samtykker, kan produsenten også, på organets ansvar, påføre det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer på produktene under produksjonen.
7.Representant
Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2.