§ 14. Samsvarserklæring

(1) Samsvarserklæringen skal fastslå at kravene i vedlegg II er oppfylt.
(2) Samsvarserklæringen skal
  1. a.
    utformes etter malen i vedlegg X
  2. b.
    inneholde elementene angitt i de relevante framgangsmåtene for samsvarsvurdering i vedlegg III-IX
  3. c.
    ajourføres fortløpende.
(3) Samsvarserklæringen skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom produktet skal bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet i en annen EØS-stat, skal samsvarserklæringen oversettes til det eller de språkene som kreves av denne EØS-staten.
(4) Dersom et produkt omfattes av mer enn én EØS-rettsakt som krever samsvarserklæring, skal det utarbeides én samsvarserklæring som omfatter alle slike EØS-rettsakter. Erklæringen skal angi hvilke EØS-rettsakter den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er kunngjort.
(5) Ved å utarbeide samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at produktet er i samsvar med forskriften.