Vedlegg XIII: Krav til støyemisjon fra maskiner og annet utstyr til utendørs bruk

Støygrenser
MaskintypeInstallert nettoeffekt
P i kW
Elektrisk effekt
Pel1 i kW
Maskinens masse m i kg
Skjærebredde L i cm
Tillatt lydeffektnivå i dB/ 1pW
Fase I fra den 3. januar 2002Fase II fra den 3. januar 2006
Komprimeringsmaskiner (vibrasjonstromler, vibrasjonsplater og vibrasjonsstampere)P ≤ 8
8 < P ≤ 70
P > 70
108
109
89 + 11 lg P
1052
1062
86 + 11 lg P2
Beltegående dosere, lastere og gravelastereP ≤ 55
P > 55
106
87 + 11 lg P
1032
84 + 11 lg P2
Hjulgående dosere, lastere og gravelastere, dumpere, veghøvler, kompaktorer med lasteskuffe, løfte- og stablevogn for gods med forbrenningsmotor og motvekt, mobilkraner, komprimeringsmaskiner (ikke vibrasjonstromler), utleggingsmaskiner, hydraulikkpumperP ≤ 55
P > 55
104
85 + 11 lg P
1012 ,3
82 + 11 lg P2 ,3
Gravemaskiner, byggeplassheiser for transport av varer, vinsjer til byggeplasser, motorfresereP ≤ 15
P > 15
96
83 + 11 lg P
93
80 + 11 lg P
Håndbetjente betongbrekkere og hammerem ≤ 15
15 < m < 30
m ≥ 30
107
94 + 11 lg m
96 + 11 lg m
105
92 + 11 lg m2
94 + 11 lg m
Tårnkraner98 + lg P96 + lg P
Sveiseaggregater og strømaggregaterP el ≤ 2
2 < P el ≤ 10
P el > 10
97 + lg Pel
98 + lg Pel
97 + lg Pel

95 + lg Pel
96 + lg Pel
95 + lg Pel
KompressorerP ≤ 15
P > 15
99
97 + 2 lg P
97
95 + 2 lg P
Gressklippere, elektrisk drevne gresstrimmere/gresskanttrimmereL ≤ 50
50 < L ≤ 70
70 < L ≤ 120
L > 120
96
100
100
105
942
98
982
1032
 1. 8.Utstyr som skal støymerkes
  Følgende utstyr skal støymerkes:
  • -
   personløftere med forbrenningsmotor
   1 Pel for sveiseaggregater: den normale elektriske strøm til sveising multiplisert med den normale belastningsspenning for den laveste verdi av den driftstid produsenten har opplyst.
   Pel for strømaggregater: primæreffekten i henhold til ISO 8528-1:1993, punkt 13.3.2.
   2 Tallene for fase II er kun veiledende for følgende maskintyper:
   • - vibrasjonstromler med gående fører
   • - vibrasjonsplater ( > 3 kW)
   • - vibrasjonsstampere
   • - dosere (med stålbelte)
   • - lastere (med stålbelte > 55 kW)
   • - løfte- og stablevogn for gods med forbrenningsmotor og motvekt
   • - utleggingsmaskiner med komprimerende avrettere
   • - håndbetjente betongbrekkere og hammere med forbrenningsmotor (15 < m < 30)
   • - gressklippere, elektrisk drevne gresstrimmere/ gresskanttrimmere.
   De endelige tallene vil avhenge av om direktivet endres på bakgrunn av den rapport som skal fremlegges i henhold til direktiv 2000/14/EF artikkel 20 punkt 1. Dersom det ikke blir foretatt noen endringer, vil tallene for fase I fortsatt få anvendelse i fase II.
   3 For enmotors mobilkraner får tallene i fase I anvendelse inntil 3. januar 2008. Etter denne datoen får tallene i fase II anvendelse.
   Det tillatte lydeffektnivå avrundes til nærmeste hele tall (lavere verdier enn 0,5 rundes ned, 0,5 og høyere rundes opp).
  • -
   motordrevne rydningssager
  • -
   elektrisk drevne byggeplassheiser for transport av varer
  • -
   båndsager til byggeplasser
  • -
   sirkelsager til byggeplasser
  • -
   bærbare motorkjedesager
  • -
   kombinerte høytrykksspylere og slamsugere
  • -
   komprimeringsmaskiner, kun eksplosjonsstampere
  • -
   betongblandemaskiner
  • -
   elektrisk drevne vinsjer til byggeplasser
  • -
   maskiner til transport og sprøyting av betong og mørtel
  • -
   båndtransportører
  • -
   kjøleanlegg i kjøretøyer
  • -
   borerigger
  • -
   maskiner til fylling og tømming av siloer og tanker på lastebiler
  • -
   beholdere til gjenvinning av glassavfall
  • -
   gresstrimmere/ gresskanttrimmere med forbrenningsmotor
  • -
   hekklippere med forbrenningsmotor
  • -
   høytrykksspylere
  • -
   høytrykksrensere
  • -
   hydrauliske hammere
  • -
   fugeskjæremaskiner
  • -
   løvblåsere
  • -
   løvsugere
  • -
   løfte- og stablevogner for gods med forbrenningsmotor og motvekter, kun løfte- og stablevogner for gods med motvekter slik som definert i direktiv 2000/14/EF vedlegg I, punkt 36, annet strekpunkt, med en nominell løfteevne på høyst 10 tonn
  • -
   avfallsbeholdere på hjul
  • -
   utleggingsmaskiner med høykomprimerende avretter
  • -
   pælemaskiner med tilbehør
  • -
   rørutleggere
  • -
   løypeprepareringsmaskiner
  • -
   strømaggregater ≥ 400 kW
  • -
   feiemaskiner
  • -
   renovasjonsbiler
  • -
   asfaltfresere
  • -
   plenluftere
  • -
   fliskverner/flishuggere
  • -
   selvgående snøfresere uten tilbehør
  • -
   slamsugere
  • -
   grøftegravere
  • -
   betongbiler
  • -
   vannpumpeanlegg, ikke til undervannsbruk.
  Definisjoner av ovennevnte utstyrstyper er fastsatt i direktiv 2000/14/EF vedlegg I. Målemetoder for utstyrstypene er fastsatt i direktivet vedlegg III.
 2. 9.Teknisk kontrollorgan
  For å bli utpekt som teknisk kontrollorgan skal virksomheten oppfylle kravene i vedlegg XI i forskriften her.
 3. 10.Innsamling av støydata
  En produsent eller produsentens representant skal når de har sin bopel i Norge sende kopi av samsvarsvurderingen til Direktoratet for arbeidstilsynet når utstyr for utendørs bruk markedsføres eller tas i bruk her.
 1. 1.Støyemisjon fra maskiner og annet utstyr til utendørs bruk
  Utstyr til utendørs bruk skal oppfylle kravene i direktiv 2000/14/EF, og endringene som følger av direktiv 2005/88/EF.
 2. 2.
  Definisjoner
  1. a.
   Utstyr til utendørs bruk: Maskiner som er definert i § 2, og som bidrar til støynivået utendørs. I tillegg kommer utstyr uten motor til ervervsmessig eller privat bruk, og som er av en type, som er beregnet til utendørs bruk og bidrar til støynivået i omgivelsene. Bruk av utstyr/maskiner i omgivelser, der lydutbredelsen kun påvirkes i liten grad eller ikke i det hele tatt (f.eks. i telt, under halvtak og i råbygg), anses for å være bruk utendørs.
  2. b.
   Prosedyrer for samsvarsvurdering: De prosedyrer som er fastsatt i direktiv 2000/14/EF vedlegg V-VIII på grunnlag av beslutning 93/465/EØF.
  3. c.
   Merking: Den CE-merking som er definert i beslutning 93/465/EØF, og som påføres synlig, lesbart og varig på utstyret sammen med opplysningen om det garanterte lydeffektnivå.
  4. d.
   Lydeffektnivå LWA: Det A-veide lydeffektnivå uttrykt i dB, referanse 1 pW, som definert i EN ISO 3744:1995 og EN ISO 3746:1995.
  5. e.
   Målt lydeffektnivå: Det lydeffektnivå som bestemmes ved målinger som beskrevet i direktiv 2000/14/EF vedlegg III. De målte verdier kan enten bestemmes ved måling på en enkelt maskin/ utstyr, som er representativ for den aktuelle type utstyr, eller som et gjennomsnitt av målinger på et antall maskiner/ utstyr.
  6. f.
   Garantert lydeffektnivå: Det lydeffektnivå som fastslås ved å følge kravene til målemetoder i direktiv 2000/14/EF vedlegg III, og som tar hensyn til usikkerhet som skyldes produksjonsvariasjoner og målemetoder. Produsenten eller dennes representant i EØS-området skal bekrefte at verdien ikke er overskredet ifølge de instrumenter og metoder som er brukt og vist til i den tekniske dokumentasjonen.
 3. 3.Markedsføring
  Utstyr til utendørs bruk kan bare markedsføres eller tas i bruk når produsenten eller dennes representant i EØS-området sikrer at:
  • -
   utstyret oppfyller kravene i direktiv 2000/14/EF til miljøet
  • -
   prosedyrene for samsvarsvurdering er avsluttet
  • -
   at utstyret er utstyrt med CE-merking, angivelse av garantert lydeffektnivå og en samsvarserklæring.
  Hvis verken produsenten eller dennes representant er etablert innenfor EØS-området, påhviler pliktene etter direktiv 2000/14/EF en hvilken som helst person, som markedsfører eller tar i bruk utstyr til utendørs bruk i EØS-området.
 4. 4.Samsvarsvurdering
  Før utstyret som det er satt støygrenser for, jf. punkt 7, markedsføres eller tas i bruk skal produsenten eller dennes representant sørge for at hver type utstyr gjennomgår en av følgende prosedyrer for samsvarsvurdering:
  • -
   produksjonskontroll med vurdering av den tekniske dokumentasjonen og periodisk kontroll som beskrevet i direktiv 2000/14/EF vedlegg VI
  • -
   enhetsverifikasjon som beskrevet i direktiv 2000/14/EF vedlegg VII
  • -
   kvalitetssikring som beskrevet i direktiv 2000/14/EF vedlegg VIII.
  Før de typer arbeidsutstyr som skal støymerkes, jf. punkt 8, markedsføres eller tas i bruk, skal produsenten eller dennes representant sørge for at hver type utstyr gjennomgår produksjonskontroll i samsvar med prosedyrene i direktiv 2000/14/EF vedlegg V.
  Produsenten eller dennes representant er forpliktet til å gi alle de opplysninger som er grunnlag for samsvarsvurdering av en type utstyr, spesielt den tekniske dokumentasjonen som er nevnt i direktiv 2000/14/EF vedlegg V punkt 3, vedlegg VI punkt 3, vedlegg VII punkt 2 og vedlegg VIII punkt 3.1 og 3.3, til tilsynsmyndighetene i EØS-landene.
 5. 5.Samsvarserklæring
  Produsenten av utstyr til utendørs bruk eller dennes representant innenfor EØS-området skal for hver produserte type utstyr utstede en samsvarserklæring som skal sikre at utstyret er i samsvar med kravene i direktiv 2000/14/EF. Erklæringen skal minst inneholde de opplysninger som er fastsatt i direktivet vedlegg II. Samsvarserklæringen skal følge med hvert eksemplar av utstyret.
  Produsenten av utstyr til utendørs bruk eller dennes representant i EØS-området skal oppbevare et eksemplar av samsvarserklæringen i ti år regnet fra den dato da den aktuelle type utstyr ble produsert for siste gang sammen med den tekniske dokumentasjon som er omhandlet i direktiv 2000/14/EF vedlegg V punkt 3, vedlegg VI punkt 3, vedlegg VII punkt 2 og vedlegg VIII punkt 3.1 og 3.3.
 6. 6.Merking
  CE-merkingen skal følges av en angivelse av det garanterte lydeffektnivå. Angivelsen av lydeffektnivået skal bestå av en enkelt verdi for det garanterte lydeffektnivået i dB, tegnet LWA og et piktogram med følgende form:
  Hvis angivelsen forminskes eller forstørres i overensstemmelse med maskinens størrelse, skal modellens størrelsesforhold, som vist ovenfor, overholdes. Angivelsens høyde skal om mulig være minst 40 mm.
  CE-merkingen og angivelsen av lydeffektnivået skal påføres synlig, lesbart og varig på utstyret.
 7. 7.Utstyr med støygrenser
  For følgende typer utstyr skal det garanterte lydeffektnivå ikke overskride lydeffektnivået i tabellen under:
  • -
   byggeplassheiser for transport av varer drevet av forbrenningsmotor
  • -
   komprimeringsmaskiner, kun vibrerende og ikke-vibrerende tromler samt vibrasjonsplater og -stampere
  • -
   kompressorer < 350 kW
  • -
   håndbetjente betongbrekkere og hammere
  • -
   vinsjer til byggeplasser drevet av forbrenningsmotor
  • -
   dosere < 500 kW
  • -
   dumpere < 500 kW
  • -
   hydrauliske eller ståltaustyrte gravemaskiner < 500 kW
  • -
   gravelastere < 500 kW
  • -
   veghøvler < 500 kW
  • -
   hydraulikkpumper med drivenhet
  • -
   kompaktorer med lasteskuffe < 500 kW
  • -
   gressklippere, bortsett fra maskiner til landbruk og skogbruk og universalmaskiner med motoreffekt større enn 20 kW
  • -
   elektrisk drevne gresstrimmere/gresskanttrimmere
  • -
   løfte- og stablevogner for gods med forbrenningsmotor og motvekter, bortsett fra andre løfte- og stablevogner for gods med motvekter slik som definert i direktiv 2000/14/EF vedlegg I, punkt 36, annet strekpunkt, med en nominell løfteevne på høyst 10 tonn
  • -
   lastere < 500 kW
  • -
   mobilkraner
  • -
   motorfresere < 3 kW
  • -
   utleggingsmaskiner, bortsett fra utleggingsmaskiner med høykomprimerende avretter
  • -
   strømaggregater < 400 kW
  • -
   tårnkraner
  • -
   sveiseaggregater.
  Definisjoner av ovennevnte utstyrstyper er fastsatt i direktiv 2000/14/EF vedlegg I. Målemetoder for utstyrstypene er fastsatt i direktivet vedlegg III.

Til nr. 1

Vedlegget gjennomfører direktiv 2000/14/EF og senere endringsdirektiver. Kravene i vedlegget utfyller bestemmelsene i forskriftens vedlegg I til XI. En samsvarsvurdering av en maskin som omfattes av direktiv 2000/14/EF og senere endringsdirektiver skal derfor vise overensstemmelse med dette vedlegget i tillegg til blant annet vedlegg I.