Vedlegg V: Veiledende liste over sikkerhetskomponenter som er omfattet av maskinforskriften § 2 bokstav c

Følgende komponenter er eksempler på komponenter som er omfattet av § 2 bokstav c:
 1. 1.
  Vern til avtakbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger.
 2. 2.
  Verninnretning for detektering av personer.
 3. 3.
  Mekanisk drevne, bevegelige skjermer som er utstyrt med en forrigling som tjener til beskyttelsesformål på maskiner som omhandlet i punkt 9, 10 og 11 i vedlegg IV.
 4. 4.
  Logiske styringsenheter til styring av sikkerhetsfunksjoner på maskiner.
 5. 5.
  Ventiler med overvåkning for kontroll av farlige bevegelser på maskiner.
 6. 6.
  Avtrekkssystemer for å ta opp utslipp fra maskiner.
 7. 7.
  Vern og verneinnretninger beregnet for å verne personer mot bevegelige deler som inngår i maskinens prosesser.
 8. 8.
  Overvåkningsutstyr for last- og bevegelseskontroll i løftemaskiner.
 9. 9.
  Sikkerhetsbelter og andre innretninger som skal holde personer fast på setet.
 10. 10.
  Nødstopputstyr.
 11. 11.
  Utladingssystemer som skal forebygge oppsamling av potensielt farlige ladninger av statisk elektrisitet.
 12. 12.
  Energibegrensende og -avlastende innretninger som omhandlet i punkt 1.5.7, 3.4.7 og 4.1.2.6 i vedlegg I.
 13. 13.
  Systemer og innretninger som skal redusere støyutslipp og vibrasjoner.
 14. 14.
  Førervern til beskyttelse ved rundvelt (ROPS).
 15. 15.
  Førervern til beskyttelse ved fallende gjenstander (FOPS).
 16. 16.
  To-hånds-betjeninger.
 17. 17.
  Følgende komponenter til maskiner som skal heise eller senke personer mellom forskjellige laste- og lossesteder:
  1. a.
   innretninger til låsing av dørene ved laste- og lossesteder
  2. b.
   innretninger som skal hindre fall fra den lastbærende plattformen, eller hindre ukontrollerte bevegelser oppover
  3. c.
   fartsbegrensende innretninger
  4. d.
   energiakkumulerende buffere
   • -
    dels av ikke-lineær art
   • -
    dels til demping av tilbakeslag
  5. e.
   energiabsorberende buffere
  6. f.
   sikkerhetsinnretninger på hydrauliske sylindere i hydrauliske systemer som brukes for å hindre fall
  7. g.
   elektrisk sikkerhetsutstyr i form av sikkerhetsbrytere, herunder elektroniske komponenter.

Listen over sikkerhetskomponenter er kun veiledende og er ikke uttømmende. Enhver komponent som oppfyller kriteriene i § 2 bokstav c) anses som en sikkerhetskomponent, selv om de ikke er på listen i dette vedlegget.