Maskinforskriften

DatoFOR-2009-05-20-544
DepartementKlima- og miljødepartementet
Publisert2009-05-28 14:00
Ikrafttredelse2009-12-29
Sist endret
FOR-2023-12-18-2278
Endrer
FOR-1994-08-19-820FOR-1986-08-25-1792
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-3, lov/2005-06-17-62/§1-4, lov/2005-06-17-62/§5-5, lov/1996-11-29-72/§10-18, lov/1976-06-11-79/§4, forskrift/1977-08-05-2, forskrift/1990-09-07-730, lov/1929-05-24-4/§10, forskrift/2003-09-01-1161, lov/1994-06-16-20/§7,
Rettet2022-06-14 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelMaskinforskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20. mai 2009 i samråd med Justis- og politidepartementet og Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3 nr. 3, § 1-4 første ledd og § 5-5, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd, lov 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll (produktkontrolloven) § 4, lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 10, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester. Delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IIkap. XXIV nr. 1c (direktiv 2006/42/EF endret ved direktiv 2009/127/EF), nr. 1a (direktiv 97/68/EF endret ved direktiv 2002/88/EF, direktiv 2004/26/EF, direktiv 2010/26/EU, direktiv 2011/88/EU og direktiv 2012/46/EU), nr. 1d (beslutning 2012/32/EU), nr. 1i (forordning (EU) 2016/1628 endret ved forordning (EU) 2020/1040, forordning (EU) 2021/1068 og forordning (EU) 2022/992), nr. 1f (forordning (EU) 2017/654 endret ved forordning (EU) 2018/989 og forordning (EU) 2021/1398), nr. 1g (forordning (EU) 2017/655 endret ved forordning (EU) 2018/987 og forordning (EU) 2022/2387), nr. 1h (forordning (EU) 2017/656 endret ved forordning (EU) 2018/988) og kap. VI nr. 10a (direktiv 2000/14/EF endret ved direktiv 2005/88/EF).
Endret ved forskrifter 21 juni 2013 nr. 682, 30 des 2013 nr. 1720, 19 des 2013 nr. 1757, 17 sep 2014 nr. 1199, 6 nov 2014 nr. 1404, 12 des 2014 nr. 1608, 4 des 2015 nr. 1393, 24 juni 2020 nr. 1361 (i kraft 1 juli 2020), 28 juni 2021 nr. 2254 (i kraft 1 juli 2021), 6 april 2022 nr. 544, 30 aug 2023 nr. 1371, 18 des 2023 nr. 2278 (i kraft 1 jan 2024).
Rettelser: 24.09.2014 (Vedlegg XII nr. 5), 24.03.2022 (EØS-henvisningsfeltet), 14.06.2022 (EØS-henvisningsfeltet).