§ 6. Forbud mot markedsføring og omsetning

Maskiner skal ikke markedsføres, omsettes eller tas i bruk dersom:
  1. a.
    de ikke oppfyller de aktuelle kravene i forskriften,
  2. b.
    de utgjør en fare for helse og sikkerhet for personer, eventuelt for husdyr eller eiendom, og hvor det er aktuelt, for miljøet, selv om maskinen er forsvarlig installert, vedlikeholdt og brukt som forutsatt under påregnelige forhold, eller
  3. c.
    de er tatt inn i listen i vedlegg XIV over maskiner som ikke skal markedsføres, omsettes eller tas i bruk.
Delvis ferdigstilte maskiner skal ikke settes i omsetning eller tas i bruk for første gang før kravene i denne forskriften er oppfylt.

Til bokstav a)

Med «de aktuelle kravene i forskriften» menes blant annet krav om CE-merking, samsvarserklæring, at maskinen har vært gjennom en samsvarsvurderingsprosedyre, at maskinen er utstyrt med nødvendig brukerinformasjon, samt er i samsvar med de tekniske kravene i vedlegg I.

Til bokstav b)

Forskriftens helse og sikkerhetskrav gjelder primært personers helse og sikkerhet, blant annet for operatøren og andre utsatte personer. Er det fare for skade på husdyr ved bruk av maskiner, gjelder også kravene i forskriften overfor dyrene. Det samme gjelder overfor eiendom.

Er det for eksempel fare for brann eller eksplosjon ved bruk av maskiner skal maskinen konstrueres slik at også eiendommen maskinen befinner seg på eller ved er beskyttet mot slike farer.