§ 15. Tilsyn m. m.

Innenfor sine respektive ansvarsområder fører Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Havindustritilsynet eller den de gir myndighet, tilsyn med at forskriften overholdes. Tilsynsmyndighetene kan på sine respektive ansvarsområder fatte de vedtak som tilsynslovene gir hjemmel til.

Maskinforskriften håndheves av Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og DSB. Tilsynsetatene forvalter forskriften innenfor sitt spesialområde.

DSB fører bl.a. tilsyn med maskiner som først og fremst er beregnet på private forbrukere. DSB fører også tilsyn med elektriske anlegg og utstyr/produkter som er tilkoblet det elektriske anlegget. Dette innebærer at DSB eller det lokale eltilsyn i gitte situasjoner vil vurdere om en maskin som er tilkoblet strømnettet representerer en elsikkerhetsmessig fare.

Petroleumstilsynet fører etter forskriften tilsyn med maskiner som i hovedsak brukes innen sitt myndighetsområde.

Arbeidstilsynet er tillagt en koordinerende rolle for oppfølgingen av forskriften.