Vedlegg III: CE-merking

CE-merket skal bestå av bokstavene «CE» i samsvar med malen i dette vedlegget.
Hvis CE-merket forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdene være i samsvar med størrelsesforholdene i malen.
Minstehøyde for CE-merket er 5 mm. De forskjellige delene av merkingen skal så langt som mulig ha lik høyde. Det kan gjøres unntak fra minstemålet for svært små maskiner.
CE-merket skal plasseres rett ved siden av produsentens/representantens navn, og den skal påføres med samme teknikk.
På produkter som er samsvarsvurdert av teknisk kontrollorgan i samsvar med prosedyren i vedlegg X, jf. § 6 nr. 2, bokstav c og § 6 nr. 3 bokstav b, skal CE-merket etterfølges av identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet.
Mal for CE-merket:

Vedlegget viser den obligatoriske grafiske utformingen av CE-merket.