Vedlegg I: Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner

Generelle prinsipper
 1. 1.
  Maskinprodusenten eller dennes representant skal sørge for at det blir gjennomført en risikovurdering for å fastslå hvilke krav til vern mot fare for liv og helse som knytter seg til den aktuelle maskinen. Det skal tas hensyn til resultatene av risikovurderingen når maskinen konstrueres og bygges.
  I den gjentakende prosessen med risikovurdering og valg av risikoreduserende tiltak skal produsenten eller dennes representant:
  • -
   bestemme maskinens grenser, både tilsiktet bruk og feilbruk som med rimelighet kan forutses
  • -
   kartlegge de farer maskinen kan være opphav til og de farlige situasjoner som kan oppstå i tilknytning til maskinen
  • -
   beregne risiko ved å ta i betraktning alvorlighetsgraden av en mulig skade på liv og helse og sannsynligheten for at dette kan inntreffe
  • -
   vurdere beregnet risiko i forhold til de grunnleggende helse- og sikkerhetskrav i denne forskriften, for å avgjøre om det er nødvendig å redusere risikoen
  • -
   fjerne farene eller begrense risiko i forbindelse med farene ved å bruke vernetiltak i den rekkefølge som er angitt i nr. 1.1.2.b.
 2. 2.
  De forpliktelser som følger av de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene gjelder bare dersom den aktuelle maskinen innebærer en fare når den blir brukt under de forutsetninger som produsenten eller dennes representant har beskrevet, eller under forutsigbare unormale forhold. Kravet om integrasjon av sikkerheten, jf. punkt 1.1.2, og forpliktelsene til merking av maskiner og utforming av bruksanvisning, jf. nr. 1.7.3 og 1.7.4, gjelder under alle omstendigheter.
 3. 3.
  De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i dette vedlegget er bindende. Imidlertid er det likevel mulig at de fastsatte sikkerhetsmålene ikke kan nås pga. det aktuelle teknologiske nivå. Hvis det er tilfelle, skal maskinen konstrueres og bygges slik at den i størst mulig grad kan oppfylle målene.
 4. 4.
  Dette vedlegget har flere deler. Første del er generell og gjelder for alle maskiner. De øvrige delene gjelder visse former for spesifikke farer. Det er likevel helt påkrevd å gå gjennom dette vedlegget i sin helhet, for å være sikker på å oppfylle alle kravene som er relevante for den aktuelle maskinen. Når maskiner blir konstruert, skal det tas hensyn til kravene i den generelle delen og kravene i en eller flere av de øvrige delene, alt etter resultatene av risikovurderingen som er utført i samsvar med nr. 1 i «Generelle prinsipper.» Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav til beskyttelse av miljøet, gjelder bare for maskiner som er nevnt i nr. 2.4.
1.Krav til helse og sikkerhet
1.1.Generelle krav
1.1.1.Definisjoner
I dette vedlegget betyr:
 1. a.
  fare: en mulig kilde til beskadigelse eller helseskade.
 2. b.
  farlig område: ethvert område i eller rundt en maskin, hvor en persons tilstedeværelse innebærer en risiko for vedkommendes helse og sikkerhet.
 3. c.
  utsatt person: enhver person som helt eller delvis befinner seg i et farlig område.
 4. d.
  operatør: den eller de personer som installerer, setter opp, monterer, betjener, stiller inn, vedlikeholder, rengjør, reparerer eller flytter på en maskin.
 5. e.
  risiko: kombinasjon av sannsynligheten for og graden av beskadigelse eller helseskade som kan oppstå i en farlig situasjon.
 6. f.
  vern: del av maskinen, brukt spesielt til å gi beskyttelse ved hjelp av en fysisk barriere.
 7. g.
  verneinnretning: innretning, som enten alene eller sammen med et vern, reduserer risikoen.
 8. h.
  tilsiktet bruk: bruk av en maskin i samsvar med opplysningene i bruksanvisningen.
 9. i.
  feil bruk som med rimelighet kan forutses: bruk av en maskin på en måte som ikke er tilsiktet i bruksanvisningen, men som vil kunne følge av lett forutsigbar menneskelig atferd.
1.1.2.Prinsipper for integrering av sikkerhet
 1. a.
  Maskiner skal være konstruert og utformet slik at de kan fungere, innstilles og vedlikeholdes uten at personer utsettes for risiko når operasjonene blir utført under forhold produsenten har forutsatt, men også ved feil bruk som med rimelighet kan forutses. Formålet med tiltakene skal være å fjerne enhver risiko for skade på liv og helse som kan oppstå i løpet av maskinenes forventede levetid, også under transport, montering, demontering, frakobling og når maskinen blir skrotet.
 2. b.
  Ved valg av hensiktsmessige metoder skal produsenten eller dennes representant legge til grunn følgende prinsipper i denne rekkefølge:
  • -
   fjerne eller redusere risikoer så godt som mulig, dvs. at maskinen skal konstrueres og bygges på en måte som gjør at den er sikker i seg selv,
  • -
   treffe nødvendige vernetiltak overfor risikoer som ikke la seg fjerne,
  • -
   informere brukerne om gjenværende risikoer som er til stede når mulige vernetiltak er truffet, om det er påkrevd med spesialopplæring, og om det er nødvendig å bruke personlig verneutstyr.
 3. c.
  Ved konstruksjon og bygging av maskiner og ved utarbeiding av bruksanvisninger skal produsenten eller dennes representant ikke bare ta i betraktning maskinens forutsatte bruk, men også ta hensyn til eventuell rimelig forutsigbar feilbruk.
  Maskiner skal konstrueres og bygges slik at feilaktig bruk forhindres dersom slik bruk kan medføre fare. I de tilfeller erfaring viser at maskiner likevel kan brukes på feilaktige måter skal bruksanvisningen inneholde opplysninger om dette.
 4. d.
  Maskiner skal konstrueres og bygges slik at det tas hensyn til de hindringene operatøren blir utsatt for, som følge av den nødvendige eller forventede bruk av personlig verneutstyr.
 5. e.
  Maskiner skal leveres med alt spesialutstyr og tilbehør som er nødvendig for at de skal kunne justeres, vedlikeholdes og brukes på en sikker måte.
1.1.3.Materialer og produkter
De materialene som blir brukt til å bygge maskiner, eller som blir brukt i produktene som maskinen fremstiller eller bruker, skal ikke sette personers sikkerhet eller helse i fare.
Særlig ved bruk av væsker og gasser, skal maskiner være konstruert og bygd slik at det ikke oppstår risiko ved påfylling, bruk, oppsamling eller tømming av væsker og gasser som maskinen bruker.
1.1.4.Belysning
Dersom dårlig belysning kan medføre risiko ved betjening av maskiner, til tross for normal allmennbelysning, skal maskinen være levert med innebygd belysning som er egnet til formålet.
Maskinen skal konstrueres og bygges uten sjenerende skyggesoner, uten at belysningen er blendfri, uten sjenerende skyggesoner og slik at det ikke oppstår farlige stroboskopvirkninger som følge av innebygd belysning.
Innvendige deler av maskiner som ofte skal etterses og spesielle vedlikeholds- og innstillingsområder skal ha egnet belysning.
1.1.5.Håndtering av maskinene
Maskiner eller hver enkelt maskindel skal:
 • -
  kunne håndteres og transporteres på en sikker måte, og
 • -
  være pakket eller utformet slik at de kan lagres på en sikker og stabil måte uten å bli skadet.
Ved transport av maskinen eller dens tilhørende enkeltdeler skal det ikke kunne oppstå plutselige bevegelser eller farer som skyldes manglende stabilitet ved maskinen eller enkeltdeler, så lenge maskinen eller enkeltdelene blir håndtert i samsvar med bruksanvisningen.
Når maskinen eller de forskjellige deler ikke kan flyttes manuelt på grunn av vekt, størrelse eller form, skal maskinen eller hver enkelt del:
 • -
  enten ha fester for spesielt løfteutstyr,
 • -
  eller være konstruert slik at de lett kan utstyres med slike fester,
 • -
  eller være slik formet at standard løfteutstyr lett kan festes.
Når maskinen eller tilhørende deler kan flyttes manuelt, skal de:
 • -
  være lette å flytte på, eller
 • -
  være slik utstyrt, f.eks. med håndtak, at de kan løftes og flyttes på en sikker måte.
Det skal treffes særlige tiltak for håndtering av verktøy og maskindeler som kan være farlige på grunn av form, materiale og liknende, selv om de er lette.
1.1.6.Ergonomi
Ubehag, tretthet og fysisk og psykisk belastning hos operatøren ved tilsiktet bruk av maskinen skal begrenses til et minimum, ut fra følgende ergonomiske prinsipper:
 • -
  det skal gis mulighet for tilpasning av operatørenes fysiske dimensjoner, styrke og utholdenhet,
 • -
  det skal være plass til at operatøren kan bevege alle deler av kroppen,
 • -
  det skal unngås at det er maskinen som bestemmer arbeidsrytmen,
 • -
  langvarig konsentrasjonskrevende overvåkning skal unngås,
 • -
  grenseflaten menneske-maskin skal tilpasses til de egenskaper operatørene kan forventes å ha.
1.1.7.Betjeningsplassen
Betjeningsplassen skal være konstruert og utformet slik at det ikke kan oppstå risiko som følge av utslipp av avgasser fra maskinen eller oksygenmangel.
Hvis maskinen skal brukes i et farlig miljø som medfører risiko for operatørens helse og sikkerhet, eller hvis maskinen i seg selv skaper et farlig miljø, skal det gjøres tilstrekkelige tiltak for å sikre at operatøren har gode arbeidsforhold og er beskyttet mot alle forutsigbare farer. Når det er nødvendig, skal arbeidsplassen være utstyrt med et hensiktsmessig førerhus som er konstruert eller utstyrt slik at det oppfyller kravene i dette punktet.
Utgangen skal gi mulighet til rask rømming. Dessuten skal det, når forholdene krever det, være nødutgang i en annen retning enn den vanlige utgangen.
1.1.8.Seter
I de tilfeller det er hensiktsmessig og dersom arbeidsforholdene tillater det, skal betjeningsplasser som er en integrert del av maskinen, være konstruert slik at det kan monteres seter.
Hvis operatøren skal sitte under arbeidet og betjeningsplassen er en integrert del av maskinen, skal setet leveres sammen med maskinen.
Operatørens sete skal gi vedkommende mulighet for å sitte stabilt. Dessuten skal setet og setets avstand til betjeningsinnretningene kunne tilpasses operatøren.
Dersom maskinen er utsatt for vibrasjoner, skal setet være konstruert og utformet slik at vibrasjoner som overføres fra maskinen til operatøren, begrenses til lavest mulig nivå. Setets festepunkter skal tåle alle belastninger som de kan bli utsatt for. Hvis det ikke er noe gulv under operatørens føtter, skal maskinen være utstyrt med sklisikre fotstøtter.
1.2.Styresystemer
1.2.1.Styresystemers sikkerhet og pålitelighet
Styresystemer skal være konstruert og bygd slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Fremfor alt skal systemene være konstruert og bygd slik at:
 • -
  de kan tåle de forutsatte driftspåkjenninger og ytre påvirkninger,
 • -
  feil i styresystemets komponenter eller programvare ikke fører til at det oppstår farlige situasjoner,
 • -
  feil i styresystemets logikk ikke fører til farlige situasjoner,
 • -
  menneskelig feilhandling som med rimelighet kan forutses under bruken, ikke fører til farlige situasjoner.
Det skal særlig tas hensyn til følgende forhold:
 • -
  maskinen skal ikke kunne starte på en uventet måte,
 • -
  maskinens driftsinnstillinger skal ikke kunne endre seg på en ukontrollert måte, hvis en slik endring kan føre til farlige situasjoner,
 • -
  stansing av maskinen skal ikke kunne hindres når stoppsignal allerede er gitt,
 • -
  bevegelige maskindeler eller arbeidsemner som er festet til maskinen, skal ikke kunne falle ned eller bli slynget ut,
 • -
  automatisk eller manuell stansing av bevegelige deler, uansett hvilke det gjelder, skal ikke hindres,
 • -
  verneinnretningene skal til enhver tid fungere eller utløse et stoppsignal,
 • -
  de sikkerhetsrelaterte delene av styresystemet skal fungere på en sammenhengende måte for sammenkoblede maskiner eller delvis ferdigstilte maskiner.
Ved bruk av trådløs betjeningsinnretning skal automatisk stopp utløses når korrekte styresignal ikke mottas, innbefattet bortfall av signaloverføring.
1.2.2.Betjeningsinnretninger
Betjeningsinnretningene skal være:
 • -
  godt synlige, lette å kjenne igjen og med bruk av piktogrammer når det er formålstjenlig.
 • -
  plassert på en slik måte at de kan betjenes sikkert, uten nøling eller tap av tid, og uten fare for misforståelse.
 • -
  utformet på en slik måte at bevegelsen av betjeningsinnretningen samsvarer med den virkningen som utløses
 • -
  plassert utenfor faresonen, unntatt hvor det er nødvendig å ha visse betjeningsinnretninger, så som nødstopp eller en programmeringsenhet.
 • -
  plassert på en slik måte at betjening ikke representerer en tilleggsrisiko.
 • -
  utformet eller vernet på en slik måte at ønsket virkning bare kan oppnås ved en bevisst handling, dersom utilsiktet påvirkning kan medføre fare.
 • -
  utformet på en slik måte at forventede belastninger tåles, særlig gjelder dette nødstoppsinnretninger som vanligvis blir utsatt for betydelige belastninger.
Hvis en betjeningsinnretning er konstruert slik at flere forskjellige handlinger er mulige, dvs. at virkningen ikke er entydig, skal den virkningen som ønskes utløst, være tydelig angitt og om nødvendig bli bekreftet.
Betjeningsinnretninger skal være utformet i henhold til ergonomiske prinsipper slik at plassering, bevegelse og manøvreringsmotstand samsvarer med de operasjonene som skal utføres.
Maskiner skal være utstyrt med overvåkningsinstrumenter som er nødvendig for sikker bruk av maskinen. Operatøren skal ha mulighet til å avlese dem fra betjeningsplassen.
Fra hver betjeningsplass skal operatøren kunne forsikre seg om at ingen oppholder seg i faresonen, eller så skal styresystemet være konstruert og bygd slik at den ikke er mulig å starte opp så lenge noen oppholder seg i faresonen.
Hvis ingen av disse mulighetene kan anvendes før maskinen settes i gang, skal det gis et lyd- eller lyssignal.
Signalet skal være slik at utsatte personer har tilstrekkelig tid til å forlate faresonen eller kunne hindre at maskinen startes.
Om nødvendig skal maskinen bare kunne styres fra en betjeningsplass som er plassert på ett eller flere områder eller steder som er fastsatt på forhånd.
Dersom det finnes flere enn en betjeningsplass, skal styresystemet være utformet slik at det ikke er mulig å bruke mer enn en betjeningsplass om gangen, bortsett fra stopp og nødstopp.
Hvert betjeningssted på maskiner med to eller flere betjeningsplasser, skal ha alle nødvendige betjeningsinnretninger. Dette skal ikke medføre at operatørene er til hinder for hverandre eller setter hverandre i farlige situasjoner.
1.2.3.Igangsetting
Maskinen skal bare kunne startes ved en valgt aktivering av en betjeningsinnretning som skal brukes til det formålet.
Det gjelder også:
 • -
  når maskiner skal startes opp igjen etter et stopp, uansett årsak,
 • -
  når det skal foretas en vesentlig endring av driftsvilkårene.
Gjenstart eller endring av driftsvilkårene kan likevel skje ved en valgt aktivering av en annen innretning enn den fastsatte betjeningsinnretningen så framt det ikke fører til en farlig situasjon.
For maskiner som fungerer automatisk, kan start av maskinen, gjenstart eller endring av driftsvilkårene skje uten inngripen, hvis det ikke fører til en farlig situasjon.
På maskiner som har flere startinnretninger og operatørene av den grunn kan utsette hverandre for risiko, skal det monteres tilleggsinnretninger for å unngå slik risiko. Hvis sikkerheten krever at start og stopp skal skje i en bestemt rekkefølge, skal maskinen ha innretninger som sikrer at dette blir gjort i korrekt rekkefølge.
1.2.4.Stopp
1.2.4.1.Normal stopp
Maskiner skal ha betjeningsinnretninger som gjør det mulig å stanse maskinen fullt og helt på en trygg måte.
Alt etter hvilken risiko som foreligger, skal hver arbeidsstasjon ha en betjeningsinnretning til å stanse noen eller alle maskinfunksjonene, slik at maskinene blir sikret. Stoppfunksjonen skal overstyre startfunksjonen.
Energitilførselen til de aktuelle drivinnretningene skal brytes med en gang en maskin eller dens farlige funksjoner er stoppet.
1.2.4.2.Driftsstopp
Når stoppfunksjonen av hensyn til driften ikke kan avbryte energitilførselen til drivinnretningene, skal stopptilstanden overvåkes og opprettholdes.
1.2.4.3.Nødstopp
Maskiner skal utstyres med en eller flere nødstoppinnretninger slik at det er mulig å avverge truende situasjoner eller begrense virkningen av allerede oppståtte farlige situasjoner.
Dette gjelder ikke:
 • -
  hvis en nødstoppinnretning ikke reduserer risikoen, enten fordi den ikke vil redusere stopptiden, eller fordi den ikke vil gjøre det mulig å treffe de spesielle tiltakene som risikoen tilsier,
 • -
  bærbare håndholdte maskiner eller håndstyrte maskiner.
Nødstoppinnretningen skal:
 • -
  være lett gjenkjennelig, ha godt synlige og lett tilgjengelige betjeningsinnretninger,
 • -
  stanse den farlige prosessen så raskt som mulig uten å resultere i tilleggsrisiko,
 • -
  om nødvendig utløse eller gjøre det mulig å utløse visse bevegelser som innebærer vern.
Når nødstoppinnretningen er aktivert, skal stoppfunksjonen opprettholdes ved at nødstoppinnretningen forblir i sperret stilling inntil den blir frigjort. Det skal ikke være mulig å sperre nødstoppinnretningen uten at stoppfunksjonen utløses. Innretningen skal bare kunne frigjøres ved en tilsiktet handling. Frigjøring av nødstoppfunksjonen skal ikke føre til at maskinen begynner å gå igjen, men gjøre det mulig å starte maskinen på nytt.
Nødstoppfunksjonen skal være til rådighet og virke til enhver tid uansett driftsmåte.
Nødstoppinnretningene skal supplere andre sikkerhetstiltak og ikke erstatte dem.
1.2.4.4.Sammensetning av maskiner
Maskiner eller deler av maskiner som er konstruert for å virke sammen, skal konstrueres og bygges slik at stoppinnretningene, herunder nødstoppsinnretningene, kan stanse både maskinene og alt tilhørende utstyr som ligger foran eller etter i arbeidsprosessen, hvis fortsatt drift kan være farlig.
1.2.5.Valg av styrings- eller driftsmåte
Den styrings- eller driftsmåten som er valgt, skal overstyre alle andre styrings- eller driftsmåter med unntak av nødstoppinnretningen.
Hvis maskinen er konstruert og bygd for å kunne brukes på flere styrings- og driftsmåter som krever forskjellige vernetiltak eller arbeidsprosedyrer, f.eks. ved innstilling, vedlikehold og ettersyn, skal maskinen utstyres med en velgerinnretning for styrings- eller funksjonsmåte som kan låses i alle stillinger. Hver stilling på velgerinnretningen skal være lett gjenkjennelig og svare til én enkelt drifts- eller styringsmåte.
Velgerinnretningen kan erstattes av andre metoder som begrenser bruken av visse maskinfunksjoner for visse kategorier av operatører, f.eks. adgangskoder til visse numeriske betjeningsfunksjoner.
Hvis maskiner under visse arbeidsoperasjoner må kunne virke med verneinnretning som er flyttet eller fjernet, eller en verneinnretning som er satt ut av drift, skal velgerinnretningen for betjenings- eller driftsmåten samtidig:
 • -
  sette alle andre styrings- eller driftsmåter ut av drift,
 • -
  bare tillate farlige funksjoner via betjeningsinnretninger som krever vedvarende bruk,
 • -
  bare tillate farlige funksjoner under forhold med redusert risiko, samt ved forebygging av farer som skriver seg fra sammenkoblede arbeidsoperasjoner, og
 • -
  hindre enhver farlig situasjon ved tilsiktet eller utilsiktet påvirkning av maskinens sensorer.
Hvis disse fire betingelsene ikke kan oppfylles samtidig, skal velgerinnretningen for valg av styrings- eller driftsmåte aktivere andre vernetiltak som er konstruert for å sikre et trygt arbeidsområde.
I tillegg skal operatøren kunne styre maskindelene vedkommende arbeider med fra innstillingsstedet.
1.2.6.Svikt i energitilførselen
Avbrudd i tilførsel av energi, gjenoppretting av energitilførsel etter et avbrudd eller variasjoner i en eller annen form av strømforsyningen til maskinen må ikke medføre farlige situasjoner.
Det er særlig viktig at:
 • -
  uventet start av maskiner ikke er mulig,
 • -
  innstillingene til maskiner ikke kan endre seg ukontrollert, hvis en slik endring kan føre til farlige situasjoner,
 • -
  maskiner ikke kan hindres i å stanse når stoppsignal er gitt,
 • -
  bevegelige deler eller arbeidsstykker som sitter i maskiner ikke kan falle ned eller slynges ut,
 • -
  automatisk eller manuell stansing av en hvilken som helst bevegelig del av maskinen ikke hindres,
 • -
  verneinnretningen hele tiden skal være fullt virksom eller utløse stoppsignal.
1.3.Vernetiltak mot mekanisk fare
1.3.1.Risiko ved tap av stabilitet
Maskiner, inkludert komponenter og utstyr, skal være tilstrekkelig stabile slik at de ikke velter, faller eller slik at det ikke oppstår ukontrollerte bevegelser under transport, montering, demontering eller enhver annen handling som maskiner utsettes for.
Hvis ikke maskinens form eller planlagt oppstilling gir tilstrekkelig stabilitet, skal maskinen ha hensiktsmessige festeinnretninger. Det skal gis opplysninger om dette i bruksanvisningen.
1.3.2.Risiko ved brudd under drift
Forskjellige seksjoner av maskiner og forbindelsene mellom dem skal tåle de påkjenningene de blir utsatt for under bruk.
Materialene som blir brukt, skal være tilstrekkelig holdbare for det arbeidsmiljøet produsenten eller dennes representant har forutsatt at maskiner skal brukes i, særlig når det gjelder forhold som tretthet, aldring, korrosjon og slitasje.
I bruksanvisningen skal produsenten opplyse om hvor ofte og på hvilken måte maskiner skal etterses og vedlikeholdes av sikkerhetsmessige grunner. Produsenten skal eventuelt gi informasjon om hvilke deler som blir nedslitt, og kriterier for utskifting.
Hvis det til tross for gjennomførte tiltak likevel er en gjenværende risiko ved brudd eller sprengning, skal denne type bevegelige deler monteres og plasseres slik at splintene vil bli fanget opp og det ikke oppstår farlige situasjoner.
Både stive og bøyelige rør som transporterer væsker og gasser, særlig slike som står under høyt trykk, skal kunne motstå de forutsette indre og ytre påkjenninger og skal være godt festet eller skjermet for å sikre at det ikke oppstår noen risiko ved brudd.
Hvis det materialet som skal bearbeides blir ført automatisk fram til verktøyet, skal følgende betingelser være oppfylt for å unngå fare for skade på liv og helse:
 • -
  når arbeidsstykket kommer fram til verktøyet, skal verktøyet ha nådd normal arbeidstilstand.
 • -
  når verktøyet starter eller stopper, tilsiktet eller utilsiktet, skal matebevegelsen og bevegelsen av verktøyet være koordinert.
1.3.3.Faremomenter som skyldes gjenstander som faller eller slynges ut
Det skal treffes tiltak for å forebygge risiko på grunn av gjenstander som faller eller slynges ut.
1.3.4.Faremomenter som skyldes overflater, kanter eller hjørner
Tilgjengelige deler av maskiner skal, i den grad maskinens funksjoner tillater det, være uten skarpe kanter, hjørner og rue overflater som kan medføre fare for skade.
1.3.5.Faremomenter i forbindelse med kombinerte maskiner
Når maskiner er beregnet på å utføre flere forskjellige arbeidsoperasjoner med manuelt uttak av arbeidsstykket mellom hver arbeidsoperasjon, skal maskinen være konstruert og bygd slik at hver enkelt av maskinens deler kan brukes uten at de andre delene vil representere risiko for utsatte personer.
For slik bruk skal det være mulig å starte og stoppe hver enhet individuelt, dersom hver enhet ikke er fullstendig vernet.
1.3.6.Faremomenter som skyldes variasjoner i verktøyets omdreiningshastighet
Maskiner som er beregnet på å utføre arbeidsoperasjoner under forskjellige driftsforhold, skal være slik konstruert og bygd at endringer og tilpasning til endringer i driftsforholdene kan gjennomføres sikkert og pålitelig.
1.3.7.Fare i forbindelse med bevegelige deler
Maskiners bevegelige deler skal være konstruert og bygd med sikte på å unngå risiko. Der risiko fremdeles er til stede, skal delene avskjermes eller utstyres med vern og verneinnretning for å hindre berøring.
Det skal treffes nødvendige tiltak for å hindre tilfeldig fastkiling av bevegelige deler som inngår i arbeidsprosessen. Hvis blokkering likevel kan skje, skal nødvendig og særskilt verneinnretning og verktøy være til rådighet, slik at det er mulig å løsne blokkeringen av de aktuelle delene på en sikker måte.
Det skal gis informasjon om de særlige verneinnretningene og deres bruksmåte i bruksanvisningen, og om mulig på maskinen.
1.3.8.Vernetiltak mot farer fra bevegelige maskindeler
Vern og verneinnretninger som blir brukt for å gi vern mot farer ved bevegelige deler, skal velges ut fra de farer som er til stede. Retningslinjene som er gitt i nr. 1.3.8.1 til og med nr. 1.3.8.2, skal følges ved valg av vern og verneinnretning.
1.3.8.1.Bevegelige deler, kraftoverførende
Vern som er konstruert for å beskytte utsatte personer mot fare fra bevegelige kraftoverførende deler, skal enten være:
 • -
  fastmonterte vern, som nevnt i nr. 1.4.2.1, eller
 • -
  bevegelige vern med forrigling som nevnt i nr. 1.4.2.2.
Bevegelige vern med forrigling skal brukes når det forventes behov for hyppig tilgang.
1.3.8.2.Bevegelige deler som inngår i arbeidsprosessen
Vern og verneinnretninger som er konstruert for å verne utsatte personer mot fare fra bevegelige deler som inngår i selve arbeidsprosessen, f.eks. skjæreverktøy, bevegelige deler i presser, valser og emner som blir bearbeidet, skal så langt det er mulig være:
 • -
  fastmonterte vern som nevnt i nr. 1.4.2.1, eller
 • -
  bevegelige vern med forrigling som nevnt i nr. 1.4.2.2, eller
 • -
  verninnretning som omhandlet i 1.4.3, eller
 • -
  en kombinasjon av disse.
Maskiner med bevegelige deler som inngår direkte i prosessen som ikke kan vernes helt fordi prosessen krever at operatøren må kunne gripe inn, skal så langt det er teknisk mulig ha:
 • -
  fastmonterte vern eller bevegelige vern med forrigling, som hindrer at operatøren kommer nær de delene av de enhetene som ikke er med i selve arbeidsprosessen, eller
 • -
  stillbare vern, jf. pkt. 1.4.2.3 som kun gir adgang til delene av de enhetene som er nødvendig for arbeidsprosessen.
1.3.9.Farer i forbindelse med ukontrollerte bevegelser
Tilbakeløp etter at en maskindel er stoppet skal bare skje ved aktivering av betjeningsinnretningene eller på en måte som ikke medfører fare.
1.4.Krav til vern og verneinnretninger
1.4.1.Generelle krav
Vern og verneinnretninger skal:
 • -
  være solid bygd
 • -
  være solid festet
 • -
  ikke være årsak til nye farer
 • -
  være slik at det ikke er lett å unngå bruk eller å sette ut av funksjon
 • -
  være plassert i tilstrekkelig avstand fra faresonen
 • -
  stenge minst mulig for oversikten over produksjonsprosessen
 • -
  være slik utformet at det er mulig å utføre viktig arbeid som montering eller utskifting av verktøy samt vedlikeholdsarbeid, ved å begrense adgangen bare til det området der arbeidet skal utføres om mulig uten at det er nødvendig å demontere vernet eller deaktivere verneinnretningen.
For øvrig skal vernene om mulig beskytte mot utslynging eller fall av materialer eller gjenstander og mot utslipp fra maskinen.
1.4.2.Særlige krav til vern
1.4.2.1.Fastmonterte vern
Faste vern skal være forsvarlig festet. De skal være festet slik at de bare kan åpnes eller fjernes med verktøy. Hvis det er mulig, skal faste vern ikke kunne være på plass uten festeinnretningene.
1.4.2.2.Bevegelige vern med forrigling
Bevegelige vern med forrigling skal:
 • -
  om mulig bli sittende på maskinen når vernet åpnes
 • -
  konstrueres og bygges slik at de bare kan bli justert ved en tilsiktet handling.
Bevegelige vern med forrigling skal være forsynt med en koblingsmekanisme som:
 • -
  hindrer at farlige maskinfunksjoner starter før de er lukket, og
 • -
  gir stoppordre når de ikke lenger er lukket.
Når det er mulig for en operatør å komme inn i det farlige området før risikoen som følger av farlige maskinfunksjoner har opphørt, skal bevegelig vern være forsynt med både låsbart vern og forrigling som:
 • -
  hindrer at farlige maskinfunksjoner starter før vernet er lukket og låst, og
 • -
  holder vernet lukket og låst inntil faren for å bli skadet av de farlige maskinfunksjonene har opphørt.
Bevegelig vern med forrigling skal være konstruert slik at de hindrer eller stopper farlige maskinfunksjoner hvis en eller flere av vernets komponenter mangler eller svikter.
1.4.2.3.Stillbare vern som begrenser adgangen
Stillbare vern som begrenser adgangen til området med bevegelige deler som er strengt nødvendige for arbeidsoperasjonen skal:
 • -
  kunne stilles inn manuelt eller automatisk, avhengig av hva slags arbeid som skal utføres
 • -
  lett kunne stilles inn uten at det brukes verktøy.
1.4.3.Krav til verneinnretninger
Verneinnretninger skal være konstruert og innpasset i styresystemet slik at:
 • -
  bevegelige deler ikke kan settes i bevegelse mens de er innenfor operatørens rekkevidde,
 • -
  personer ikke kan nå inn til bevegelige deler som er satt i bevegelse,
 • -
  de bare kan innstilles ved en tilsiktet handling,
 • -
  bevegelige deler ikke kan settes i bevegelse eller slik at de stanser hvis en del av vernet ikke er på plass eller svikter.
Verneinnretningene skal kunne justeres bare ved en tilsiktet handling.
1.5.Risiko med årsak i andre farer
1.5.1.Elektrisk energitilførsel
Maskiner som blir drevet med elektrisitet skal være slik konstruert, bygd og utstyrt at all risiko som er forbundet med bruk av elektrisitet, unngås eller kan unngås.
Sikkerhetskravene i forskrift om elektrisk utstyr, gjelder også for maskiner. Forpliktelsene til å gjennomføre samsvarsvurdering, og til å påse at kravene for å omsette maskinene eller til å ta disse i bruk er fulgt, reguleres bare av denne forskrift når det gjelder elektriske farer.
1.5.2.Statisk elektrisitet
Maskiner skal være konstruert og bygd slik at oppsamling av potensielt farlig elektrisitet forebygges eller begrenses, eller være utstyrt med et system som leder bort den statiske elektrisiteten.
1.5.3.Annen energi enn elektrisitet
Maskiner som drives med annen type energi enn elektrisitet, skal være konstruert, bygd og utstyrt med sikte på å unngå enhver potensiell fare som bruk av disse energiformene kan føre med seg.
1.5.4.Feilmontering
Dersom montasje eller utskifting av visse deler kan utføres feil slik at risiko kan oppstå, må dette forhindres ved egnet utforming og konstruksjon av delene. Dersom dette ikke er mulig, må delene, maskinhuset, rammeverket eller chassiset, merkes med anvisning for korrekt montasje, samt bevegelsesretning. Der dette er nødvendig, må bruksanvisingen gi ytterligere informasjon om farene.
Dersom feilkoblinger kan medføre fare, skal dette forhindres ved egnet utforming og konstruksjon. Dersom dette ikke er mulig, skal delene som skal tilkobles, merkes. Utstyret for tilkobling skal merkes der dette er hensiktsmessig.
1.5.5.Farlige temperaturer
Det skal treffes tiltak for å fjerne enhver fare for skade ved berøring av eller opphold i nærheten av maskindeler eller materialer med høy eller meget lav temperatur. Det skal treffes nødvendige tiltak for å hindre farer for at varme eller meget kalde stoffer kan strømme ut eller slynges ut.
1.5.6.Brannfare
Maskiner skal være slik konstruert og bygd at enhver fare for brann eller overoppheting unngås, enten faren kommer av maskinen selv, eller av gasser, flytende stoffer, støv, damp eller andre stoffer som blir produsert av eller brukt i maskinen.
1.5.7.Eksplosjonsfare
Maskiner skal være slik konstruert og bygd at enhver fare for eksplosjon unngås, enten faren kommer av maskinen selv, eller av gasser, flytende stoffer, støv eller av andre stoffer som blir produsert av eller brukt i maskinen.
Hvis det kan oppstå eksplosjonsfare som følge av at en maskin brukes i en potensiell eksplosjonsfarlig atmosfære, skal maskinen også være i samsvar med gjeldende spesialforskrifter.
1.5.8.Støy
Maskiner skal være konstruert og bygd slik at farer som skyldes luftbåren støy, blir redusert til lavest mulig nivå. Den tekniske utvikling og de midler som står til rådighet for å redusere støyen, særlig ved kilden, skal tas i betraktning.
Utslippsnivået kan vurderes i forhold til sammenlignbare utslippsdata for tilsvarende maskiner.
1.5.9.Vibrasjon
Maskiner skal være konstruert og bygd slik at farer som skyldes vibrasjon blir redusert til lavest mulig nivå. Den tekniske utvikling og de midler som står til rådighet for å redusere vibrasjonen, særlig ved kilden, skal tas i betraktning.
Vibrasjonsnivået kan vurderes i forhold til sammenlignbare utslippsdata for tilsvarende maskiner.
1.5.10.Stråling
Uønsket stråling fra maskiner skal reduseres til et nivå som ikke er skadelig for mennesker.
Alle funksjonelle ioniserende strålingsutslipp skal reduseres til det laveste mulige nivå som er tilstrekkelig for at maskinen fortsatt kan fungere hensiktsmessig under innstilling, drift og rengjøring. Dersom det foreligger en risiko, skal det treffes nødvendige vernetiltak
Alle funksjonelle ikke-ioniserende strålingsutslipp under innstilling, drift og rengjøring skal reduseres til et nivå som ikke er skadelig for personer.
1.5.11.Stråling utenfra
Maskiner skal være slik konstruert og bygd at maskinens funksjoner ikke blir påvirket av stråling utenfra.
1.5.12.Laserstråling
Når det brukes laserutstyr, skal disse kravene følges:
 • -
  laserutstyr på maskiner skal være slik konstruert og bygd at utilsiktet stråling ikke kan forekomme,
 • -
  laserutstyr på maskiner skal være skjermet slik at verken den effektive strålingen, stråling som skyldes refleksjon eller spredning, eller sekundærstråling kan forårsake skade på liv og helse,
 • -
  optisk utstyr til observasjon eller justering av laserutstyr på maskiner skal være slik innrettet at det ikke oppstår fare for skade på liv og helse på grunn av laserstråler.
1.5.13.Utslipp av farlige materialer og stoffer
Maskiner skal være konstruert og bygd slik at fare for innånding, inntak, kontakt med hud, øyne og slimhinner samt opptak gjennom huden av farlige materialer og stoffer som maskinen utvikler, unngås.
Dersom en slik fare ikke kan fjernes, skal maskiner være utstyrt slik at farlige materialer og stoffer blir samlet opp, sugd opp, spylt bort med vann, filtrert eller behandlet på en annen måte som er like effektiv.
Dersom prosessen ikke er helt lukket under normal drift av maskinen, skal innretningene som brukes til oppsamling eller oppsuging, være plassert slik at de får best mulig virkning.
1.5.14.Risiko ved å bli sperret inne i en maskin
Maskiner skal være konstruert, bygd eller utstyrt med innretninger som hindrer at en person kan bli sperret inne i dem. Dersom det ikke er mulig, skal maskinen være slik innrettet at det er mulig for personen å tilkalle hjelp.
1.5.15.Risiko ved å gli, snuble eller falle
De delene av maskinen som der personer skal kunne bevege seg eller stå på, skal være konstruert og bygd slik at personene unngår å gli på, snuble i, eller falle fra disse delene. Dersom det er nødvendig, skal det være håndtak som er plassert i forhold til brukernes behov, og som gjør det mulig for brukeren å opprettholde en stabil posisjon.
1.5.16.Lynnedslag
Maskiner som må beskyttes mot følgene av lynnedslag under bruk, skal ha et jordingssystem for den elektriske utladningen som følger av et lynnedslag.
1.6.Vedlikehold
1.6.1.Vedlikehold av maskiner
Justerings-, og vedlikeholdspunkter skal plasseres utenfor faresoner. Det skal være mulig å utføre justering, vedlikehold, feilretting, rengjøring og ettersyn mens maskinen står.
Hvis dette ikke kan oppfylles av tekniske grunner, skal arbeidsoperasjoner likevel kunne utføres sikkert, se også nr. 1.2.5.
På automatisk styrte maskiner skal produsenten utstyre maskinen med kontaktpunkter for tilkobling av utstyr for feilsøking. Der det er nødvendig, skal dette også gjelde andre typer maskiner.
Maskindeler på automatisk styrte maskiner, som må skiftes ofte, skal kunne fjernes og skiftes på en enkel og sikker måte. Det skal være mulig å få tilgang til delene slik at utskiftingen kan utføres med nødvendige tekniske hjelpemidler etter fastsatt arbeidsprosedyre.
1.6.2.Atkomst til betjeningsplass og servicepunkter
Maskiner skal være konstruert og bygd slik at atkomst til alle områder som blir brukt under produksjon, justering og vedlikeholdsarbeid, kan skje på en sikker måte.
1.6.3.Frakobling av energikilder
Maskiner skal ha utstyr slik at de kan kobles fra hver enkelt energikilde. Slike innretninger skal være tydelig merket. De skal kunne låses dersom innkobling kan medføre fare for personer.
Utstyret skal også kunne låses dersom operatøren ikke har mulighet til å kontrollere at forbindelsen med energikilden fremdeles er brutt fra ethvert sted vedkommende har tilgang til.
Hvis maskinen har strømtilførsel via stikkontakt, er det tilstrekkelig å trekke ut pluggen. Dette forutsetter at operatøren fra ethvert sted hun har adgang til, kan kontrollere at pluggen fortsatt er trukket ut.
Etter at energitilførselen er brutt, skal det uten risiko for personer være mulig å lede bort restenergien eller energi som er lagret i maskinen.
Unntaksvis kan det tillates at forbindelsen mellom visse kretser og energikildene ikke brytes. Det gjelder for eksempel hvis det er nødvendig for å holde arbeidsstykker, ta vare på informasjon, belyse innvendige deler osv. I så fall skal det treffes spesielle tiltak for å verne operatøren.
1.6.4.Inngrep fra operatørens side
Maskiner skal være slik konstruert, bygd og utstyrt at det normalt ikke er påkrevd at operatøren griper inn.
Hvis operatøren må gripe inn, skal det kunne gjøres lett og farefritt.
1.6.5.Rengjøring av innvendige deler
En maskin skal være konstruert og bygd slik at det er mulig å rengjøre indre maskindeler som har inneholdt farlige stoffer eller preparater uten at det er nødvendig å gå inn i maskinens indre deler. Dersom det er nødvendig skal hver blokkering kunne avhjelpes fra utsiden. Er det umulig å unngå å gå inn i maskinen skal den være konstruert og bygd slik at rengjøring kan skje sikkert.
1.7.Opplysninger og informasjon
1.7.1.Opplysninger og advarsler på maskinen
Opplysninger og advarsler på maskinen skal helst bestå av lett forståelige symboler eller piktogrammer. Alle skriftlige eller verbale opplysninger og advarsler skal være formulert på det eller de EØS-språk som snakkes i landet der maskinen blir omsatt eller tatt i bruk, og det skal på anmodning følge med en versjon på et hvilket som helst av de offisielle språk som operatørene normalt forstår.
1.7.1.1.Opplysninger og informasjonsutstyr
De opplysningene som er nødvendige for å betjene en maskin, skal være entydige og lett forståelige. De må ikke være så omfattende at det blir en belastning for operatøren.
Dataskjermer eller andre interaktive kommunikasjonsmidler mellom operatøren og maskinen skal være lette å forstå og bruke.
1.7.1.2.Alarmer
Hvis personers liv og helse kan komme i fare som følge av funksjonsfeil ved en maskin som arbeider uten tilsyn, skal maskinen kunne gi et hensiktsmessig varsel i form av et lyd- eller et lyssignal.
Hvis maskinen er forsynt med varslingsinnretninger, skal de være entydige og lette å oppfatte. Operatøren skal til enhver tid kunne kontrollere at varslingsinnretningene virker.
Krav om farger og sikkerhetssignaler i andre forskrifter gjelder.
1.7.2.Advarsel om gjenværende faremomenter
Produsenten skal sørge for å utarbeide og utstyre maskinen med advarsler, herunder varslingsinnretninger, når det til tross for de tiltak som er truffet, for å oppnå sikker konstruksjon, vernetiltak, samt ytterligere forebyggende tiltak, fortsatt er risiko til stede.
1.7.3.Merking av maskiner
Maskiner skal ha merking som er tydelig og varig. Merkingen skal inneholde følgende opplysninger:
 • -
  produsentens firmanavn og fulle adresse, og eventuelt navn og adresse på dennes representant,
 • -
  maskinens betegnelse,
 • -
  CE-merking som angitt i vedlegg III,
 • -
  serie- eller typebetegnelse,
 • -
  eventuelt serienummer,
 • -
  byggeår, dvs. det år produksjonsprosessen ble avsluttet.
Det er forbudt å fremdatere eller tilbakedatere maskinen når CE-merkingen settes på.
Hvis maskinen er konstruert og bygget til bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære, skal det oppgis på maskinen. Maskinen skal også være forsynt med samtlige opplysninger som er nødvendige for sikker bruk av vedkommende maskintype. Disse opplysningene skal være i samsvar med kravene i punkt 1.7.1.
Dersom en maskindel må håndteres med løfteutstyr skal maskindelens masse være tydelig, varig og utvetydig merket.
1.7.4.Bruksanvisning
Alle maskiner skal være utstyrt med en bruksanvisning. Bruksanvisningen skal utarbeides på et eller flere av de offisielle EØS-språkene i det medlemslandet som maskinen settes i omsetning eller tas i bruk.
Bruksanvisningen som følger maskinen skal være en «Original bruksanvisning». Når den «Originale bruksanvisningen» må oversettes til norsk, jf. første ledd, skal også den originale bruksanvisningen følge vedlagt.
Vedlikeholdsinstrukser som er beregnet for bruk av spesialisert personell, som utfører arbeid for produsenten eller dennes representant, skal være utarbeidet på et av de EØS-språkene som dette personellet forstår.
Bruksanvisningen skal utarbeides i henhold til følgende prinsipper:
1.7.4.1.Generelle prinsipper for utarbeidelse av bruksanvisning
 1. a.
  Bruksanvisningen skal utarbeides på ett eller flere offisielle EØS-språk. Påskriften «Original bruksanvisning» skal stå på den eller de språkutgaver som produsenten eller dennes representant påtar seg ansvaret for.
 2. b.
  Hvis det ikke finnes noen «Original bruksanvisning» på brukslandets EØS-språk, skal produsenten eller dennes representant, eller den som markedsfører maskinen i det aktuelle språkområdet, sørge for en oversettelse til det eller de aktuelle språkene. På disse oversettelsene skal det stå: «Oversettelse av den originale bruksanvisningen».
 3. c.
  Bruksanvisningens innhold skal ikke bare dekke maskinens tilsiktede bruk, men skal også ta høyde for enhver feilbruk som med rimelighet kan forutsees.
 4. d.
  For maskiner som er beregnet på ikke-profesjonelle brukere, skal det ved ordvalg og presentasjon av bruksanvisningen tas hensyn til det generelle utdanningsnivå og den innsikt som med rimelighet kan forventes av de aktuelle brukerne.
1.7.4.2.Bruksanvisningens innhold
Alle bruksanvisninger skal minst inneholde følgende relevante opplysninger:
 1. a.
  produsentens firmanavn og fulle adresse, eventuelt navn og adresse på dennes representant
 2. b.
  maskinens betegnelse slik det framgår av selve maskinen, unntatt serienummeret (jf. nr. 1.7.3.)
 3. c.
  EF-samsvarserklæringen eller et dokument som gjengir innholdet av EF-samsvarserklæringen og maskinens kjennetegn, eventuelt uten serienummeret og underskriften
 4. d.
  en generell beskrivelse av maskinen
 5. e.
  tegninger, diagrammer, beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for bruk, vedlikehold og reparasjon av maskinen og for å kontrollere om den fungerer korrekt
 6. f.
  en beskrivelse av den eller de arbeidsplasser hvor operatørene kan forventes å oppholde seg
 7. g.
  en beskrivelse av maskinens tilsiktede bruk
 8. h.
  advarsler om måter som maskinen ikke må brukes på, men som erfaringen viser kan forekomme
 9. i.
  instruksjoner for montering, oppstilling og tilkobling, herunder tegninger, diagrammer og festeinnretninger, og beskrivelse av den rammen eller installasjonen som maskinen skal monteres på
 10. j.
  instruksjoner om installasjon og montasje slik at støy og vibrasjoner kan reduseres
 11. k.
  instruksjoner for levering til bruk og bruk av maskinen og om nødvendig instruksjoner for opplæring av operatørene
 12. l.
  opplysninger om resterende risikoer som fortsatt består selv om tiltak for sikker konstruksjon, beskyttelsesinnretninger og supplerende vernetiltak er gjennomført
 13. m.
  instruksjoner om vernetiltak som brukeren skal gjennomføre, herunder eventuelt om personlig verneutstyr som skal stilles til rådighet
 14. n.
  de viktigste kjennetegn for verktøy som kan monteres på maskinen
 15. o.
  hvilke vilkår som må være oppfylt for at maskinen oppfyller kravet om stabilitet under bruk, transport, montering, demontering når den er ute av bruk, under prøving eller ved forutsigbart havari
 16. p.
  instruksjoner for hvordan transport, håndtering og oppbevaring kan skje på en sikker måte, ved at maskinens og dens forskjellige delenes masse er angitt hvis maskinen og delene jevnlig skal transporteres hver for seg
 17. q.
  fremgangsmåte ved uhell eller havari. Hvis blokkering kan skje, så skal det fremgå hvordan maskinen kan settes i gang igjen på en sikker måte.
 18. r.
  angivelse av hvilke justerings- og vedlikeholdsoperasjoner som skal utføres av brukeren, samt hvilke forebyggende vedlikeholdstiltak som skal overholdes
 19. s.
  instruksjoner om hvordan justering og vedlikehold kan utføres på en sikker måte, herunder hvilke beskyttelsestiltak som skal gjennomføres under slike operasjoner
 20. t.
  spesifikasjoner for reservedeler som skal brukes dersom disse kan påvirke operatørenes sikkerhet og helse
 21. u.
  opplysninger om luftbåren støy som beskrevet under:
  • -
   energiekvivalent A-veid lydtrykknivå på arbeidsplassen dersom det overstiger 70 dB(A). Dersom nivået ikke overstiger 70 dB(A), skal det fremgå.
  • -
   toppverdien av C-veid lydtrykk på arbeidsplassen dersom det overstiger 63 Pa, målt med instrumentinnstilling «PEAK» (130 dB med referanseverdi 20 mikro μ Pa)
  • -
   lydeffektnivået fra maskiner dersom det energiekvivalente A-veide lydtrykknivået på operatørplasser overstiger 85 dB(A).
  Disse verdiene skal enten være reelt målt på den aktuelle maskinen, eller så skal det fastsettes en verdi på grunnlag av målinger foretatt på en nøyaktig lik maskin. For meget store maskiner kan energiekvivalent lydtrykknivå på nærmere angitte steder rundt maskiner angis istedenfor lydeffektnivå.
  Hvis harmoniserte standarder ikke er brukt, skal lydnivåene måles ved hjelp av anerkjente målemetoder som egner seg best for maskinen. Når det er oppgitt støyverdier, skal usikkerheten ved beregningen av verdiene spesifiseres.
  Når arbeidsplassen ikke er bestemt eller ikke kan bestemmes, skal det A-vektede lydtrykknivået måles på 1,0 meters avstand fra maskinens overflate i en høyde på 1,6 meter over gulvet eller arbeidsplattformen. Stedet for og verdien av det høyeste lydtrykknivået skal være oppgitt.
  Dersom andre direktiver gjennomført i norsk rett fastsetter andre krav for å måle lydtrykknivåer eller lydeffektnivåer, gjelder disse reglene i stedet for bestemmelsene i bokstav u.
 22. v.
  når en maskin kan slippe ut ikke-ioniserende stråling som skader personer, særlig når personer med aktivert eller ikke-aktivert implanterbart medisinsk utstyr, opplysninger om den strålingen som avgis til operatøren og utsatte personer.
1.7.4.3.Salgsmateriell
Det salgsmateriellet som beskriver maskinen skal ikke inneholde opplysninger som er i motstrid med bruksanvisningen, når det gjelder sikkerhets- og helsemessige sider. Det salgsmateriale som beskriver maskinens yteevne, skal inneholde samme opplysninger om utslipp som finnes i bruksanvisningen.
2.Tilleggskrav til vern mot fare for liv og helse for visse maskinkategorier
Maskiner som brukes til produksjon av næringsmidler og maskiner til kosmetiske eller farmasøytiske produkter, håndholdte eller håndstyrte maskiner, bærbare festemaskiner og andre bærbare slagmaskiner, maskiner til bearbeiding av tre og materialer med tilsvarende fysiske egenskaper og sprøytemiddelmaskiner, skal oppfylle alle kravene i dette kapitlet. I tillegg må produsenten og dennes representant påse at relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskrav er fulgt, jf. «Generelle prinsipper» i dette vedlegget nr. 4.
2.1.Næringsmiddelmaskiner og maskiner til kosmetiske eller farmasøytiske produkter
2.1.1.Generelt
Næringsmiddelmaskiner og maskiner til kosmetiske eller farmasøytiske produkter skal være konstruert og bygd slik at enhver fare for infeksjon, sykdom og smitte unngås.
Følgende regler skal følges:
 1. a.
  materialer, som kommer i berøring med, eller som er bestemt til å komme i berøring med næringsmidler, kosmetiske eller farmasøytiske produkter, skal tilfredsstille de kravene som er fastsatt i gjeldende lover og forskrifter om dette. Maskinen skal være konstruert og bygget slik at disse materialene kan rengjøres hver gang maskinen brukes. Når det ikke er mulig, skal det brukes engangsdeler.
 2. b.
  alle overflater som kommer i kontakt med næringsmidler, kosmetiske eller farmasøytiske produkter, unntatt overflater på engangsdeler, skal:
  • -
   være glatte, også på sammenføyningsstedene, og verken ha sprekker eller ujevnheter som kan skjule organiske stoffer,
  • -
   være konstruert og bygd med så få fremspring, kanter og fordypninger som mulig,
  • -
   lett kunne rengjøres og desinfiseres. Deler som kan være til hinder for rengjøring skal lett kunne demonteres eller fjernes. Innvendige flater skal være avrundet med en radius som er tilstrekkelig til at det kan gjøres ordentlig rent.
 3. c.
  væsker, gasser og aerosoler fra næringsmidler, kosmetiske eller farmasøytiske produkter samt fra rengjørings-, desinfeksjons- og skyllemidler skal lett kunne renne helt ut av maskinen, eventuelt i rengjøringsstilling.
 4. d.
  maskiner skal være slik konstruert og bygd at verken stoffer eller levende organismer, særlig insekter, kan trenge inn i maskinen, og slik at organisk materiale ikke kan samle seg i områder som ikke kan rengjøres.
 5. e.
  maskiner skal være konstruert og bygd slik at ikke helsefarlige hjelpestoffer, for eksempel smøremidler o.l. kan komme i berøring med næringsmidler, kosmetiske eller farmasøytiske produkter. Maskinen skal være konstruert og bygd slik at det regelmessig kan kontrolleres om dette kravet er oppfylt.
2.1.2.Bruksanvisning
Bruksanvisningen for maskiner til næringsmidler og maskiner til kosmetiske eller farmasøytiske produkter skal inneholde opplysninger om anbefalte midler og metoder for rengjøring, desinfisering og skylling, ikke bare for lett tilgjengelige deler, men også på steder der det er umulig å komme til eller utilrådelig å oppholde seg.
2.2.Håndholdte og håndstyrte maskiner
2.2.1.Generelt
Bærbare håndholdte og bærbare håndstyrte maskiner skal:
 • -
  avhenging av maskintypen, ha en anleggsflate som er tilstrekkelig stor, og ha tilstrekkelig antall håndtak. Håndtakene skal være slik dimensjonert og plassert at maskinen blir stabil under de driftsforhold som produsenten har forutsett.
 • -
  hvis operatøren ikke kan slippe håndtakene med full sikkerhet, ha start- og stoppinnretninger som er plassert slik at operatøren kan betjene dem uten å slippe håndtakene. Dette gjelder ikke hvis det ikke er teknisk mulig, eller hvis maskinen har en uavhengig styreinnretning.
 • -
  være konstruert, bygd eller utstyrt slik at maskinen ikke kan startes utilsiktet og slik at den ikke kan fortsette å gå etter at operatøren har sluppet håndtakene. Hvis dette ikke er teknisk mulig, skal det treffes andre tiltak som gir tilsvarende sikkerhet.
 • -
  være konstruert og bygd slik at operatøren når det er nødvendig, kan kontrollere visuelt at verktøyet er i berøring med det materialet som blir bearbeidet.
Håndtakene på bærbare maskiner skal være konstruert og bygd slik at igangsetting og stopp kan skje lett og uhindret.
2.2.1.1.Bruksanvisning
Bruksanvisningen skal gi følgende opplysninger om vibrasjon som blir overført fra håndholdte og håndstyrte maskiner:
 • -
  den frekvensveide geometriske middelverdien av akselerasjonen armene utsettes for, hvis den overstiger 2,5 m/s2 målt ved hjelp av en egnet prøvemetode. Hvis akselerasjonen ikke overstiger 2,5 m/s2, skal dette også opplyses.
 • -
  usikkerheten ved målingen.
Disse verdiene skal enten være reelt målt på den aktuelle maskinen eller det skal være en verdi som er fastsatt på grunnlag av målinger foretatt på en nøyaktig lik maskin. Hvis harmoniserte standarder ikke er brukt, skal vibrasjonsnivåene måles ved hjelp av de anerkjente målemetodene som egner seg best for maskinen.
Produsenten skal opplyse om hvilke målemetoder som ble brukt og under hvilke forhold målingene ble gjennomført. Eventuelt skal det henvises til den harmoniserte standarden som er brukt.
2.2.2.Bærbare maskiner for innskyting av festemateriell og andre bærbare maskiner med slagkraft
2.2.2.1.Generelt
Bærbare maskiner for innskyting av festemateriell og andre maskiner med slagkraft skal konstrueres og bygges slik at:
 • -
  energien overføres til festemateriellet eller slagelementet via et mellomstykke som ikke forlater innretningen
 • -
  en aktiveringsinnretning hindrer slag hvis maskinen ikke er korrekt plassert med tilstrekkelig trykk mot underlaget
 • -
  ufrivillig utløsning hindres; om nødvendig skal det kreves en bestemt rekkefølge av handlinger mellom aktiveringsinnretningen og betjeningsinnretningen for å utløse et slag
 • -
  utilsiktet utløsning hindres under håndtering eller ved støt
 • -
  maskinen kan lades og tømmes lett og sikkert.
Når det er nødvendig, skal det være mulig å forsyne innretningen med splintvern. Egnet vern skal i så fall leveres av maskinens produsent.
2.2.2.2.Bruksanvisning
Bruksanvisningen skal omfatte nødvendige opplysninger om:
 • -
  hvilket tilbehør og utskiftbart utstyr som kan brukes sammen med maskinen
 • -
  hvilket egnet festemateriell eller andre slagelementer som skal brukes sammen med maskinen
 • -
  når det er relevant, hvilke drivpatroner som skal brukes.
2.3.Maskin til bearbeiding av tre og materialer med tilsvarende fysiske egenskaper
Maskiner til bearbeiding av tre og materialer med tilsvarende fysiske egenskaper skal oppfylle følgende krav:
 1. a.
  maskinen skal være konstruert, bygd og utstyrt slik at det arbeidsstykket som blir bearbeidet, kan plasseres og styres på en sikker måte. Når arbeidsstykket holdes eller føres med håndkraft på et arbeidsbord, skal arbeidsbordet være tilstrekkelig stabilt under arbeidet og ikke hindre føringen av arbeidsstykket.
 2. b.
  hvis maskinen ventelig vil bli brukt under forhold som medfører fare for utslynging og tilbakekast av arbeidsstykket, skal den være konstruert, bygd og utstyrt slik at dette blir hindret. Hvis det ikke er mulig, skal maskinene være konstruert, bygd og utstyrt slik at utslynging og tilbakekast ikke medfører risiko for operatørene eller utsatte personer.
 3. c.
  hvis det er fare for berøring av verktøyet under stans, skal maskinen være utstyrt med automatisk brems som stopper verktøyet på tilstrekkelig kort tid.
 4. d.
  hvis verktøyet er innebygd i en maskin som ikke er helautomatisert, skal maskinen være konstruert og bygd slik at faren for alvorlig personskade unngås eller reduseres.
2.4.Sprøytemiddelmaskiner
2.4.1.Definisjon
Med sprøytemiddelmaskiner menes maskiner spesielt beregnet for påføring av plantevernmidler i henhold til artikkel 2 (I) i Europaparlaments- og rådsforordning 1107/2009/EF om markedsføring av plantevernmidler.
2.4.2.Generelt
Produsenten av sprøytemiddelmaskiner eller dennes representant skal sørge for at det blir gjennomført en risikovurdering for å fastslå risikoen for utilsiktet eksponering av miljøet ved bruk av plantevernmidler, i samsvar med prosessen om risikovurdering og risikoreduksjon nevnt i de generelle prinsippene, nr. l.
Når sprøytemiddelmaskiner konstrueres og bygges skal det tas hensyn til resultatene av risikovurderingen som nevnt i første ledd, slik at de kan brukes, justeres og vedlikeholdes uten at miljøet blir utsatt for utilsiktet eksponering av plantevernmidler. Lekkasjer skal til enhver tid forhindres.
2.4.3.Betjening og overvåkning
Det skal på en enkel og nøyaktig måte være mulig å styre, overvåke og umiddelbart stoppe påføringen av sprøytemiddel fra betjeningsplassen.
2.4.4.Påfylling og tømming
Maskiner skal være konstruert og bygd slik at en enkelt og presist kan påfylle den nødvendige mengden av plantevernmidler, og slik at en sikrer en fullstendig tømming, samtidig som det ikke skjer søl av plantevernmidler og forurensning av vannkilder under slike arbeidsoperasjoner.
2.4.5.Påføring av plantevernmidler
2.4.5.1.Påføringsmengde
Maskiner skal ha funksjoner som gjør at påføringsmengden enkelt, presist og pålitelig kan reguleres.
2.4.5.2.Fordeling, avsetning og avdrift av plantevernmidler
Maskiner skal være konstruert og bygd for å sikre at plantevernmidler blir fordelt på spredeområdene, for å minimere utslipp til andre områder og for å hindre avdrift av plantevernmidler. Så langt det er mulig skal en jevn fordeling og ensartet avsetning sikres.
2.4.5.3.Tester
For å kontrollere at de relevante delene av maskinene er i samsvar med kravene i nr. 2.4.5.1 og 2.4.5.2, skal produsenten eller dennes representant sørge for at maskinene det gjelder gjennomgår hensiktsmessige tester.
2.4.5.4.Utslipp ved stans
Maskiner skal være konstruert og bygd for å hindre utslipp når påføringsfunksjonen er avstengt.
2.4.6.Vedlikehold
2.4.6.1.Rengjøring
Maskiner skal være konstruert og bygd slik at de enkelt og grundig kan rengjøres uten å forurense miljøet.
2.4.6.2.Service
Maskiner skal være konstruert og bygd slik at en enkelt kan bytte slitte deler uten å forurense miljøet.
2.4.7.Inspeksjoner
Det skal være enkelt å koble nødvendige måleinstrumenter til maskinen for å kontrollere om den fungerer korrekt.
2.4.8.Merking av dyser, siler og filtre
Dyser, siler og filtre skal merkes slik at type og størrelse fremgår tydelig.
2.4.9.Angivelse av plantevernmidler som er i bruk
Når det er hensiktsmessig, skal maskinen være utstyrt med en spesiell anordning hvor operatør kan angi hvilket plantevernmiddel som er i bruk.
2.4.10.Bruksanvisning
Bruksanvisningen skal ha følgende opplysninger:
 1. a.
  forholdsregler som skal tas ved blanding, påfylling, påføring, tømming, rengjøring, vedlikehold og transportoperasjoner for å unngå forurensning av miljøet
 2. b.
  detaljerte vilkår for bruken i de forskjellige planlagte driftsmiljøene, herunder de tilhørende forberedelser og innstillinger som er nødvendige for å sikre avsetning av plantevernmidler på behandlingsområdene, samtidig som utslipp til andre områder minimeres, for å hindre avdrift til miljø, og for eventuelt å sikre en jevn fordeling og lik avsetning av plantevernmidler
 3. c.
  utvalget av typer og størrelser av dyser, siler og filtre som kan brukes sammen med maskinen
 4. d.
  hyppigheten av kontroller, kriterier og metoder for utskifting av deler som er utsatt for slitasje, og som påvirker riktig funksjon av maskinen, for eksempel dyser, siler og filtre
 5. e.
  spesifikasjon av kalibrering og justering, daglig vedlikehold, vinterforberedelser og andre kontroller som er nødvendig for å sikre at maskinen fungerer korrekt
 6. f.
  typer plantevernmidler som kan forårsake funksjonsfeil ved maskinen
 7. g.
  at operatøren skal holde navnet på plantevernmidler som er i bruk oppdatert på anordningen nevnt i nr. 2.4.9
 8. h.
  tilkobling og bruk av spesialutstyr eller tilbehør og de nødvendige forholdsregler som må tas i den sammenheng
 9. i.
  opplysning om at maskiner kan være underlagt nasjonale krav til regelmessig inspeksjon av utpekte organer, som fastsatt av Europaparlamentet og Rådet i direktiv 2009/128/EF av 21. oktober 2009 om en ramme for Fellesskapets innsats for en bærekraftig bruk av plantevernmidler
 10. j.
  de av maskinens funksjoner som skal inspiseres for å sikre at den fungerer korrekt
 11. k.
  instruksjoner for tilkobling av nødvendige måleinstrumenter.
3.Tilleggskrav om vern mot farer som skyldes maskiners bevegelighet
Maskiner som medfører farer som skyldes maskinens bevegelighet, skal oppfylle alle de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet som beskrevet i dette kapittelet. I tillegg må produsenten eller dennes representant påse at relevante grunnleggende helse og sikkerhetskrav er fulgt, jf. «Generelle prinsipper» i dette vedlegget nr. 4.
3.1.Generelt
3.1.1.Definisjoner
 1. a.
  Maskiner som medfører farer på grunn av sin bevegelighet:
  • -
   en maskin som enten må være i bevegelse under utførelse av arbeidet eller som krever en kontinuerlig eller halvkontinuerlig bevegelse mellom en rekke faste arbeidspunkt, eller
  • -
   en maskin som ikke må være i bevegelse under utførelse av arbeidet, men som kan være utstyrt slik at den lett kan flyttes fra ett sted til et annet.
 2. b.
  Fører: en operatør som har til oppgave å flytte en maskin. Føreren kan enten være på maskinen eller bevege seg til fots ved siden av maskinen eller fjernstyre den.
3.2.Arbeidsplasser
3.2.1.Førerplass
Sikten fra førerplassen skal være slik at føreren kan betjene maskinen og tilhørende redskap uten at det oppstår risiko for føreren eller utsatte personer når maskinen og redskapet brukes slik som forutsatt. Ved behov skal passende innretninger hindre farer som skyldes utilstrekkelig sikt.
Maskinen skal være slik konstruert og bygd at det fra førerplassen ikke er noen fare for at føreren som transporteres med maskinen, kan komme i utilsiktet kontakt med hjul eller belter.
Førerplassen skal være konstruert og bygd slik at den kan innrettes med førerhus forutsatt at det er plass til det og det ikke øker risikoen ved bruk av maskinen. Det skal være avsatt en plass i førerhuset for oppbevaring av bruksanvisninger som føreren har behov for.
3.2.2.Førerstol
Hvis det er fare for at operatører eller andre personer som transporteres med maskinen kan bli klemt mellom deler av maskinen og jorden hvis maskinen velter eller tipper over, særlig maskiner utstyrt med førervern, jf. nr. 3.4.3 eller 3.4.4, skal førerstolen være konstruert eller utstyrt med et sikkerhetsbelte eller en tilsvarende innretning som holder føreren fast i stolen, uten å hemme nødvendige bevegelse for styringen eller eventuelle andre bevegelser forårsaket av fjæringen. Sikkerhetsbelte og liknende innretninger skal ikke monteres dersom de øker risikoen.
3.2.3.Andre operatørplasser
Dersom det i bruksbetingelsene er forutsatt at andre operatører enn føreren leilighetsvis eller regelmessig kan transporteres med maskinen eller arbeide på denne, skal det sørges for egnede plasser slik at transporten eller arbeidet kan skje uten fare. Nr. 3.2.1, andre og tredje ledd, gjelder også for slike operatørplasser.
3.3.Styresystemer
Om nødvendig skal betjeningsinnretningene sikres mot uautorisert bruk.
Ved fjernstyring skal alle betjeningsenheter entydig angi hvilken eller hvilke maskiner som kan betjenes fra den aktuelle enheten.
Fjernstyringssystemet skal konstrueres og bygges slik at det kun påvirker:
 • -
  den aktuelle maskin
 • -
  de aktuelle funksjoner.
En fjernstyrt maskin skal være konstruert og bygd slik at den bare reagerer på signaler fra de betjeningsenheter som er beregnet for maskinen.
3.3.1.Betjeningsinnretninger
Føreren skal fra førerplassen kunne aktivere alle betjeningsorganer som er nødvendige for å få maskinen til å fungere, med unntak av funksjoner som kun kan igangsettes uten fare ved bruk av betjeningsorganer anbrakt på et annet sted. Dette unntaket får særlig anvendelse på andre betjeningsplasser enn førerplassen som andre operatører enn føreren er tillagt ansvaret for, eller dersom det er nødvendig for føreren å forlate førerplassen for at manøveren kan skje uten fare.
Pedaler skal være slik konstruert, bygd og plassert at de kan betjenes sikkert og uten mulighet for forveksling. De skal ha en sklisikker overflate og være lette å holde rene.
Betjeningsinnretninger som styrer farlige bevegelser, skal automatisk gå tilbake til nullstilling eller annen forhåndsinnstilling når de slippes.
På maskiner som går på hjul, skal styreinnretningen være konstruert og bygd slik at støt mot styrehjulene ikke fører til plutselige bevegelser i rattet eller styrestangen, men dempes mest mulig.
Betjeningsinnretninger som blokkerer differensialsperren skal være konstruert og arrangert slik at sperren kan frigjøres når maskinen er i bevegelse.
Kravet i nr. 1.2.2 om lyd- og lyssignal gjelder bare ved rygging.
3.3.2.Start og kjøring
Motordrevne maskiner med førere på maskinene skal ikke kunne kjøres uten at føreren er ved betjeningsinnretningene.
Maskiner som under arbeid må bruke støttebein eller bom eller andre innretninger som øker maskinens normale plassbehov, skal være utstyrt slik at føreren lett kan kontrollere at disse står i en sikker stilling før forflytningen begynner.
Dette gjelder også alle andre deler som må stå i bestemte stillinger, om nødvendig være låst, for at forflytning kan skje uten fare.
Hvis det ikke medfører andre farer, skal maskinen bare kunne forflyttes dersom ovennevnte deler står i en sikker stilling.
Maskinen skal ikke utilsiktet kunne settes i bevegelse mens motoren startes.
3.3.3.Kjørefunksjonen
I tillegg til bestemmelsene i vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter skal motordrevne maskiner og tilhengere oppfylle krav til:
 • -
  nedsetting av hastighet
 • -
  stansing
 • -
  bremsing
 • -
  stillstand

som ivaretar sikkerheten ved normal bruk og betjening under de forhold produsenten har forutsatt når det gjelder drift, belastning, fart og underlagets tilstand og helling.

Motordrevne maskiner skal ha driftsbremseanlegg. Dersom svikt i driftsbremseanlegget eller i energitilførselen som aktiverer bremseanlegget kan føre til en farlig tilstand, skal maskinen ha nødbremseanlegg. Nødbremseanlegget skal ha helt uavhengige og lett tilgjengelige betjeningsinnretninger som gjør det mulig å sette ned maskinens hastighet og stanse den.
Motordrevne maskiner skal ha parkeringsbremseanlegg dersom det er nødvendig av sikkerhetshensyn. Parkeringsbremsen skal holde en stillestående maskin ubevegelig. Dersom et av anleggene som er nevnt i andre ledd virker rent mekanisk, kan det brukes som parkeringsbremseanlegg.
Fjernstyrte maskiner skal være konstruert og bygd slik at de stanser automatisk:
 • -
  dersom føreren mister kontrollen,
 • -
  ved mottak av stoppsignal,
 • -
  hvis det oppdages en feil i en del av sikkerhetssystemet,
 • -
  hvis det ikke mottas et validert signal innen en spesifisert frist.
Nr. 1.2.4 gjelder ikke for nedbremsing og stoppfunksjon.
3.3.4.Motordrevne gåmanøvrerte maskiner
Gåmanøvrerte maskiner skal ikke kunne kjøres uten vedvarende betjening. Maskinen skal ikke kunne settes i bevegelse av at motoren startes.
Styresystemet skal være konstruert slik at fare som følge av utilsiktede bevegelser er minst mulig. Særlig skal det tas hensyn til fare for:
 1. a.
  knusing, klemming pga. påkjørsel
 2. b.
  skade fra roterende verktøy.
Maskinens normale hastighet skal være tilpasset førerens ganghastighet.
Det skal ikke være mulig å aktivere verktøyet når maskiner, som kan utstyres med roterende verktøy, er satt i revers, med mindre maskinen er i bevegelse fordi verktøyet beveger seg. I det siste tilfellet skal hastigheten maskinen benytter når den går bakover, være slik at den ikke utsetter føreren for fare.
3.3.5.Svikt i styrekretsen
Dersom maskinen er innrettet med servostyring, skal svikt i energitilførselen til denne ikke hindre at maskinen kan styres i den tiden det tar å stanse den.
3.4.Vern mot mekaniske farer
3.4.1-Utilsiktet bevegelse
Maskinen skal være bygd og konstruert slik at utilsiktet bevegelse av maskinen og derved ukontrollert forflytning av maskinens tyngdepunkt, ikke påvirker dens stabilitet eller utsetter konstruksjonen for urimelig store belastninger. Det samme gjelder for maskiner som er montert på mobilt understell.
3.4.2.Bevegelige kraftoverføringsdeler
Kravet til forrigling av vern, jf. 1.3.8.1, kan fravikes for kraftoverføringsdeler. Dette gjelder kun dersom de bevegelige vernene som hindrer atkomst til bevegelige deler i motorrommet til en forbrenningsmotor, kun kan åpnes ved hjelp av verktøy, nøkkel eller et betjeningsorgan som er anbrakt på førerplassen i lukket førerhus med låsbar atkomst.
3.4.3.Velting og tipping rundt
Motordrevne maskiner som kan velte eller tippe rundt og som har kjørende fører eller operatør, skal være utstyrt med formålstjenlig beskyttende konstruksjon, eksempelvis førervern, så framt det ikke øker risikoen.
Denne konstruksjonen skal være slik at det sikrer føreren og eventuelt operatørene på maskinen et tilstrekkelig deformasjonsvolum (DLV) dersom maskinen velter eller tipper rundt.
For å kontrollere at konstruksjonen er i samsvar med kravene fastsatt i andre ledd, skal produsenten eller dennes representant utføre hensiktsmessige prøvinger av alle berørte typer konstruksjoner eller påse at slike prøvinger blir utført.
3.4.4.Fallende gjenstander
Motordrevne maskiner med fører- eller operatørplass på maskinen skal være konstruert og innrettet slik at det tas høyde for fare for fallende gjenstander, og med en formålstjenlig beskyttende konstruksjon, eksempelvis førervern, dersom det er plass for det.
Konstruksjonen skal være slik at fører eller operatør på maskinen sikres et passende deformasjonsvolum (DLV).
For å kontrollere at vernet er i samsvar med kravene fastsatt i andre ledd, skal produsenten eller dennes representant utføre hensiktsmessige prøvinger av alle berørte typer konstruksjoner, eller påse at slike prøvinger blir utført.
3.4.5.Atkomst
Håndtak og trinn må være konstruert, bygd og innrettet slik at operatøren bruker dem instinktivt og ikke benytter betjeningsinnretningene for dette formålet.
3.4.6.Slepekobling
Maskiner som trekker eller blir trukket, skal ha tilhengerkobling. Denne skal være konstruert, bygd og festet slik at til-/frakobling kan skje på en lett og sikker måte. Koblingen skal være sikret mot utilsiktet frakobling under bruk.
Hvis det kan være stor vektbelastning på draget, skal det finnes egnede støtteinnretninger som har en anleggsflate som er tilpasset belastningen og underlaget.
3.4.7.Kraftoverføring
Aksler med universalledd som forbinder en motordrevet maskin eller trekkvogn med den tilkoblede maskinens første faste lager, skal være skjermet i begge ender, i hele akselens lengde og ved universalleddene.
På den motordrevne maskinen eller trekkvognen skal kraftuttaket som akselen er fastspent til være beskyttet, enten med en skjerm som er festet til den motordrevne maskinen eller trekkvognen, eller med en annen innretning som gir likeverdig beskyttelse.
Det skal være mulig å åpne dette vernet for å få adgang til kraftuttaket som akselen er fastspent til. Når skjermingen er på plass skal det være så god plass at kardangakselen ikke skader vernet når maskinen (eller traktoren) er i bevegelse.
Kraftuttaket på maskinen som trekkes, skal være innkapslet i et vern som er festet på maskinen.
Dersom det ved kraftoverføringen benyttes universalledd, skal det bare finnes dreiemomentbegrenser eller frihjulskoblinger på den tilkoblede maskinens side. På kraftoverføringsakselen skal det i så fall angis hvordan monteringen skal skje.
Kraftoverføringsakselen på trukne maskiner skal ha et fastspenningssystem som hindrer at både den og vernet blir skadet når maskinen er frakoblet.
Vernets ytre deler skal være konstruert, bygd og arrangert slik at de ikke kan rotere sammen med akselen. Hvis det er brukt enkle universalledd, skal vernet dekke akselen helt til endene av de indre gaflene, og minst til midten av akselen eller de ytre universalleddene dersom det er brukt såkalte vidvinklede universalledd.
Hvis en må regne med atkomst til arbeidsstedene nær kraftoverføringsinnretningen, skal slik atkomst være konstruert og bygd slik at akselvernet ikke benyttes som stigbrett, med mindre vernet er konstruert og bygd for slik bruk.
3.5.Vern mot andre farer
3.5.1.Batterier
Batterier skal være innebygd i batterikasser. Kassene skal være konstruert og bygd slik at operatøren ikke utsettes for fare for sprut av elektrolytt. Det skal tas hensyn til forholdene ved velting og tipping rundt. Det skal ikke kunne oppstå gassansamlinger der hvor operatøren befinner seg.
Maskinen skal være konstruert og bygd slik at batteriet kan frakobles ved hjelp av en lett tilgjengelig innretning som er beregnet for dette formålet.
3.5.2.Brann
Avhengig av den risiko produsenten har vurdert ved bruk, skal maskinen, dersom maskinens dimensjoner tillater det:
 • -
  enten muliggjøre montering av lett tilgjengelige brannslokkingsapparater,
 • -
  eller være utstyrt med innebygde brannslokkingssystemer.
3.5.3.Utslipp av farlige stoffer
Nr. 1.5.13 andre og tredje ledd, gjelder ikke hvis maskinens hovedfunksjon er å overrisle produkter. Operatøren skal likevel beskyttes mot faren for å bli utsatt for farlige utslipp.
3.6.Merking og skilting
3.6.1.Skilter og varselsignaler
Når det er nødvendig for å sikre utsatte personers sikkerhet og helse, skal maskiner ha varselinnretninger eller instruksjonsskilter om bruk, innstilling og vedlikehold. Innretningene og skiltene skal være valgt, utformet og fremstilt slik at de er klart synlige og ikke kan slettes.
Dersom ikke annet er fastsatt i eller i medhold av vegtrafikkloven, skal maskiner med fører på maskinene ha følgende utstyr:
 • -
  lydsignalinnretning,
 • -
  lyssignalsystem som er tilpasset forventede bruksforhold, f.eks. stopplys, ryggelys og roterende blinklys. Dette gjelder ikke for maskiner som kun er ment til arbeid under jord og ikke bruker elektrisk energi,
 • -
  om nødvendig et passende tilkoblingssystem mellom tilhengeren og maskinen som styrer signalene.
Fjernstyrte maskiner som ved normale bruksforhold utsetter personer for fare for å bli klemt eller overkjørt, skal ha egnet utstyr for å varsle om maskinenes bevegelser eller utstyr som beskytter utsatte personer mot slike farer. Det samme gjelder maskiner som i bruk medfører en systematisk gjentakelse av bevegelse fremover og bakover i samme akse, og dersom føreren ikke har direkte oversikt over området bak maskinen.
Varslings- og signalinnretninger skal være konstruert slik at ikke alle kan settes ut av funksjon utilsiktet. Dersom det er nødvendig for sikkerheten, skal tilstanden kunne kontrolleres, og operatøren skal kunne se om de er ute av drift.
Dersom en maskins bevegelser eller dens tilkoblede utstyr medfører særlige farer, skal maskinen ha skilter med forbud mot å komme i nærheten av den når den er i bruk. Slike skilter skal kunne leses på tilstrekkelig lang avstand til å ivareta sikkerheten for personer som må oppholde seg i maskinens nærhet.
3.6.2.Merking
Alle maskiner skal være tydelig og varig merket med følgende opplysninger:
 • -
  nominell effekt angitt i kW,
 • -
  masse, angitt i kg, for maskinen og den vanligste utrustning,

og hvis det er aktuelt:

 • -
  største tillatte trekkraft ved trekkroken etter produsentens beregninger, angitt i newton (N),
 • -
  største tillatte vertikale belastning ved trekkroken etter produsentens beregninger, angitt i N.
3.6.3.Bruksanvisning
3.6.3.1.Vibrasjoner
Bruksanvisningen skal inneholde følgende informasjon om vibrasjoner som maskinen overfører til hånd-arm-systemet eller til hele kroppen:
 • -
  den frekvensveide geometriske middelverdien av akselerasjonen armene utsettes for, hvis den overstiger 2,5 m/s2 målt ved hjelp av en egnet prøvemetode. Hvis akselerasjonen ikke overstiger 2,5 m/s2, skal dette også opplyses.
 • -
  den frekvensveide geometriske middelverdien av akselerasjonen som kroppen (føtter eller sete) utsettes for, dersom denne verdien overstiger 0,5 m/s2. Dersom verdien er mindre enn eller lik 0,5 m/s2, skal dette angis.
 • -
  usikkerheten ved målingen.
Disse verdiene skal enten være målt på den aktuelle maskinen, eller være fastlagt på grunnlag av målinger som er foretatt på en tilsvarende maskin. Dersom harmoniserte standarder ikke brukes, skal vibrasjonsdataene måles ved bruk av den mest hensiktsmessige målemetoden for den aktuelle maskinen. Produsenten skal angi maskinens driftstilstand ved målingene og metodene som ble brukt ved målingene.
3.6.3.2.Flere bruksmuligheter
Der en bruksanvisning for en maskin angir flere bruksområder, avhengig av hva slags utskiftbart utstyr som brukes, og bruksanvisningen for det utskiftbare utstyret, skal bruksanvisningen til hovedmaskinen og det utskiftbare utstyret inneholde nødvendige opplysninger for sikker sammenstilling og bruk.
4.Tilleggskrav om vern mot farer som kan oppstå ved løfteoperasjoner
Maskiner som kan medføre farer i forbindelse med løfteoperasjoner skal oppfylle alle tilleggskravene om vern mot farer som er omhandlet i dette kapitlet. I tillegg må produsenten eller dennes representant påse at relevante grunnleggende helse og sikkerhetskrav er fulgt, jf. «Generelle prinsipper» i dette vedlegget nr. 4.
4.1.Generelt
4.1.1.Definisjoner
 1. a.
  Løfteoperasjon: forflytning av lasteenheter som består av gjenstander eller personer, og som på et gitt tidspunkt medfører en nivåendring.
 2. b.
  Styrt last: last som under hele forflytningen styres langs faste eller fleksible baner, og hvor posisjonen bestemmes av faste punkter.
 3. c.
  Sikkerhetsfaktor: det aritmetiske forholdet mellom den største lasten produsenten eller dennes representant garanterer at en del er i stand til å tåle, og den største tillatte arbeidsbelastningen som er angitt på delen.
 4. d.
  Prøvingsfaktor: det aritmetiske forholdet mellom den belastningen som brukes ved statiske eller dynamiske prøver av en løftemaskin eller løfteredskap, og den maksimale tillatte arbeidsbelastning som er oppført på løftemaskinen eller løfteredskapet.
 5. e.
  Statisk prøving: prøve som går ut på at løftemaskinen eller løfteredskapet undersøkes og deretter påvirkes med en kraft som er lik den maksimalt tillatte arbeidsbelastning multiplisert med den relevante statiske prøvingsfaktor som løftemaskinen eller løfteredskapet undersøkes mot etter at belastningen er fjernet, for å kontrollere at det ikke har skjedd noen skade.
 6. f.
  Dynamisk prøving: prøve som går ut på å teste løftemaskinen i alle mulige konfigurasjoner med den maksimalt tillatte arbeidsbelastning multiplisert med den relevante dynamiske prøvingsfaktor, mens en registrerer løftemaskinens dynamiske atferd, for å kontrollere om maskinen virker som den skal.
 7. g.
  Plattform: en del av maskinen som bærer personer eller gjenstander som skal løftes.
4.1.2.Vern mot mekaniske farer
4.1.2.1.Manglende stabilitet
En maskin skal konstrueres og bygges slik at den tilfredsstiller kravet til stabilitet i nr. 1.3.1, både når maskinen er i bruk og når den er ute av bruk, under alle faser av transport, montering og demontering, ved forutsigbar komponentsvikt, samt under de tester som gjennomføres i samsvar med bruksanvisningen. Produsenten eller dennes representant skal bruke relevante kontrollmetoder for å sikre dette.
4.1.2.2.Maskiner som kjører på styre og kjøreskinner
Maskiner skal ha innretninger som hindrer avsporing fra styre- og kjøreskinner.
Det skal treffes tiltak for å hindre at maskiner velter, eller at utstyr, komponenter eller last faller ned i tilfelle avsporing, eller i tilfelle det oppstår svikt i en skinne eller kjørekomponent.
4.1.2.3.Mekanisk styrke
Maskiner, løfteredskaper, og utskiftbare deler skal tåle de påkjenningene de blir utsatt for, enten de er i bruk eller ikke.
Dette gjelder:
 • -
  ved alle de installasjons- og driftsvilkår produsenten har forutsatt
 • -
  ved alle aktuelle bruksbetingelser
 • -
  under hensyn til atmosfæriske forhold
 • -
  for de påkjenninger som er påført av mennesker.

Dette kravet skal også oppfylles under transport, ved montering og demontering.

Maskiner, løfteredskap skal være konstruert og bygd slik at det ikke oppstår svikt som følge av materialtretthet eller slitasje ved den bruken de er bestemt for.
Materialene som brukes, skal velges på grunnlag av det arbeidsmiljøet produsenten har forutsatt, særlig når det gjelder forhold som korrosjon, slitasje, støt, kaldskjørhet og aldring. Maskiner og løfteredskap skal være konstruert og bygd for å tåle overbelastning uten å få varige deformasjoner eller skader under statiske prøvinger. Ved beregningen skal det tas hensyn til verdien for den statiske prøvefaktoren. Denne faktoren skal normalt ha følgende verdier:
 • -
  manuelt drevne maskiner og løfteredskap: 1,5
 • -
  andre maskiner: 1,25.
Maskiner skal være slik konstruert og bygd at de tåler dynamisk prøving som utføres med de største arbeidsbelastninger multiplisert med den dynamiske prøvefaktoren. Den skal velges ut fra det kriterium at sikkerhetsnivået skal være passende. Den skal normalt være 1,1.
De dynamiske prøvingene skal utføres på maskiner som er klare til å settes i drift under normale bruksvilkår. Dersom maskinens styringskrets skal gjøre en rekke samtidige bevegelser mulig, f.eks. rotasjon og flytting av lasten, skal prøvingene utføres ved de ugunstigste betingelsene, normalt ved en kombinasjon av bevegelsene.
4.1.2.4.Skiver, tromler, kjettinger, kjeder eller tau
Skiver, tromler og ruller skal ha en diameter som står i forhold til størrelsen på tauet eller kjedene og kjettingene de kan bli utstyrt med.
Tromler og ruller skal være slik konstruert, bygd og installert, at tilhørende tau eller kjetting og kjede ikke klatrer ut av sporet.
Tau som brukes direkte til å løfte eller bære lasten, skal ikke være skjøtt, men endene skal kunne festes ved bruk av skjøtemetoder. Skjøting er imidlertid tillatt på anlegg som er konstruert for stadig å kunne endres i takt med bruksbehovene.
Ståltau med festeanordninger skal normalt ha en sikkerhetsfaktor på - 5 - fem.
Løftekjettinger skal normalt ha en sikkerhetsfaktor på - 4 - fire.
Produsenten eller dennes representant skal sørge for kontroll av at sikkerhetsfaktoren er oppnådd, ved gjennomføring av relevante prøvinger av hver kjede, kjetting eller type tau som skal brukes direkte til løfting av last, og av tauets endefeste.
4.1.2.5.Løfteredskap og løftekomponenter
Løfteredskap og tilhørende enkeltdeler skal være dimensjonert med hensyn til
 • -
  tretthets- og aldringsprosesser
 • -
  bruksvilkår
 • -
  bruksområde
 • -
  forventet levetid.
Videre gjelder følgende:
 1. a.
  Sikkerhetsfaktoren for kombinasjonen metalltau/endefeste skal være slik at det oppnås et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Den skal normalt være - 5 - fem. Det skal ikke være skjøter eller løkker på metalltauene bortsett fra i endene.
 2. b.
  Sikkerhetsfaktoren for kjettinger skal være slik at det oppnås et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Den skal normalt være - 4 - fire. Dersom det nyttes kjettinger med sveisede ledd, skal de være kortlenket.
 3. c.
  Sikkerhetsfaktoren for fibertau eller fiberstropper avhenger av materialet, produksjonsmåten, dimensjonene og bruken. Faktoren skal være slik at det oppnås et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Den skal normalt være - 7 - sju, forutsatt at materialene er av meget god, kontrollert kvalitet og at produksjonsmåten er tilpasset de forventede bruksforhold. Hvis ikke dette er tilfelle skal faktoren normalt være høyere, slik at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå. Fibertau og fiberstropper skal ikke ha knuter, skjøter eller sammenføyninger på andre steder enn i stroppens ender. Dette gjelder ikke for endeløse stropper.
 4. d.
  Alle metallkomponenter som inngår i eller brukes sammen med en stropp, skal være slik at det oppnås et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Den vil normalt være på - 4 - fire.
 5. e.
  Største arbeidsbelastning på et løfteredskap med flere deler fastsettes på grunnlag av:
  • -
   belastningen på den svakeste delen
  • -
   antall deler
  • -
   en reduksjonsfaktor som er avhengig av delenes arbeidsvinkel.
 6. f.
  Produsenten eller dennes representant skal sørge for å kontrollere at sikkerhetsfaktoren er tilstrekkelig ved at prøvinger blir utført for løfteredskapene som er nevnt i bokstav a, b, c og d.
4.1.2.6.Styring av bevegelser
Innretninger for styring av bevegelser skal virke slik at maskinen de er installert på holdes i en sikker posisjon.
 1. a.
  Maskiner skal være konstruert eller utstyrt med innretninger som holder enkeltdelene innenfor de spesifiserte grensene for bevegelse. Før disse innretningene aktiveres, skal det om nødvendig utløses et signal.
 2. b.
  Når flere maskiner som er fast montert eller kjører på skinner, kan betjenes samtidig med fare for sammenstøt, skal maskinene være slik konstruert og bygd at de kan utstyres med innretninger som gjør det mulig å avverge slik fare.
 3. c.
  Maskiners mekanismer skal være konstruert og bygd slik at lasten ikke forskyver seg og skaper fare eller utilsiktet kommer i fritt fall. Dette gjelder også ved delvis eller total svikt i energitilførselen eller når operatøren slutter å bruke maskinen.
 4. d.
  Ved normale bruksforhold skal det ikke være mulig å senke lasten utelukkende ved bruk av friksjonsbrems, unntatt når det gjelder maskiner hvor funksjonen krever det.
 5. e.
  Lastekroker og andre gripeinnretninger skal være slik konstruert og bygd at lasten ikke faller ned utilsiktet.
4.1.2.7.Håndtering av last
Førerplassen på maskinen skal være slik plassert at føreren har fullt utsyn over arbeidsområdet for bevegelige deler. Dette for å unngå mulige sammenstøt med personer eller utstyr eller andre maskiner som arbeider på samme tid, og som kan utgjøre en fare.
Maskiner med styrt last skal være konstruert og bygd slik at det hindres at utsatte personer blir truffet av last eller motvekter.
4.1.2.8.Maskiner som kjører mellom faste avsatser
4.1.2.8.1.Plattformens bevegelser
Plattformens bevegelser på maskiner som kjører mellom faste avsatser, skal kjøre i faste føringer underveis til og ved avsatsene. Saksesystemer anses også for å ha fast føring.
4.1.2.8.2.Atkomst til plattformen
Hvis personer har atkomst til plattformen, skal maskinen være utformet og bygd slik at plattformen står stille under av- og påstigning, særlig ved lasting og lossing.
Maskinen skal være utformet og bygd slik at nivåforskjellen mellom plattformen og den betjente avsatsen ikke skaper fare for å snuble.
4.1.2.8.3.Fare som følge av kontakt med plattform når den er i bevegelse
Når det er nødvendig for å oppfylle kravet i annet avsnitt i 4.1.2.7, skal det området som maskinen beveger seg i, gjøres utilgjengelig ved normal drift.
Når plattformen skal kontrolleres eller vedlikeholdes, og det er fare for at personer som befinner seg under eller over den, kan klemmes mellom plattformen og faste deler, skal det skapes et tilstrekkelig fritt rom, enten i form av fysiske sikkerhetssoner eller mekaniske innretninger som hindrer plattformen i å bevege seg.
4.1.2.8.4.Fare som følge av at lasten kan falle av plattformen
Dersom det er fare for at last kan falle av plattformen, skal maskinen være konstruert og bygd slik at denne faren forebygges.
4.1.2.8.5.Avsatser
Farer som skyldes at personer som befinner seg på avsatsene kommer i kontakt med plattformen når den beveger seg, eller andre deler som beveger seg, skal forebygges.
Dersom det er fare for at personer kan falle ned i det rommet som plattformen beveger seg i, når plattformen ikke befinner seg på avsatsene, skal det monteres vern for å forebygge denne faren. Verneinnretningene skal ikke kunne åpnes mot det rommet der plattformen beveger seg. De skal ha en forriglingsinnretning som styres av plattformens posisjon, og som hindrer:
 • -
  at plattformen gjør farlige bevegelser før vernene er lukket og låst,
 • -
  at et vern åpner seg på en farlig måte før plattformen har stoppet ved den tilhørende avsatsen.
4.1.3.Kontroll før omsetning
Når en løftemaskin eller løfteredskap omsettes eller tas i bruk for første gang, skal produsenten eller dennes representant treffe egnede tiltak eller sørge for at det blir truffet egnede tiltak, for å sikre at løftemaskinen og løfteredskapene som er klargjort for bruk, enten de er manuelt eller mekanisk drevet, kan oppfylle sine fastsatte funksjoner på en trygg måte.
De statiske og dynamiske prøvingene som er omhandlet i punkt 4.1.2.3, skal gjennomføres på alle løftemaskiner som er klare til å tas i bruk.
Dersom maskinen ikke kan monteres i produsentens lokaler eller lokalene til dennes representant, skal det treffes egnede tiltak der løftemaskinen skal brukes. I andre tilfeller kan målingene gjennomføres enten hos produsenten eller der maskinen skal brukes.
4.2.Særlige krav til maskiner som drives med annen kraft enn muskelkraft
4.2.1.Styring av bevegelser
Holdeinnretning for styring skal brukes for å styre maskinens bevegelser eller maskinens utstyr.
Både ved delvis og fullstendig forflytting, og der det ikke er fare for at lasten eller maskinen støter mot noe, kan forhåndsvalgte posisjoner med automatisk stopp benyttes, uten krav om at operatøren bruker en holdeinnretning for styring.
4.2.2.Sikring mot overlast
Maskiner med en maksimal arbeidsbelastning på minst 1000 kg, eller et veltemoment på minst 40000 Nm skal være utstyrt med innretninger som varsler føreren og hindrer farlige bevegelser av lasten ved:
 • -
  overlast, enten fordi den maksimale arbeidsbelastningen eller det maksimale arbeidsmomentet overskrides eller
 • -
  overskridelse av veltemomentet.
4.2.3.Innretninger som styres med tau
Bæretau, trekktau eller bæretrekktau skal strekkes med motvekter eller en innretning som muliggjør kontinuerlig kontroll av strammingen.
4.3.Informasjon og merking
4.3.1.Kjettinger, kjeder tau og stropper
Hver lengde av en kjetting, kjeder, et tau eller bånd for heising eller løfting skal være forsynt med et merke, dersom kjettingen, kjede, tauet eller båndet ikke inngår i en montert enhet. Hvis slik merking ikke er mulig, skal lengden være utstyrt med en plate eller ring som ikke kan fjernes. Merket skal angi navn og adresse til produsenten eller dennes representant. Med hver lengde skal det følge et sertifikat.
Sertifikatet skal minst inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  navn og adresse til produsenten eller dennes representant
 2. b.
  en beskrivelse av kjettingen eller tauet med informasjon om:
  • -
   nominelle dimensjoner,
  • -
   konstruksjon,
  • -
   materialet det er fremstilt av, og
  • -
   metallurgisk spesialbehandling som materialet har gjennomgått.
 3. c.
  den prøvingsmetoden som er brukt
 4. d.
  den største arbeidsbelastningen for kjettingen eller tauet. Det kan gis forskjellige verdier for tillatt last for særskilte bruksområder.
4.3.2.Løfteredskap og tilbehør
Løfteredskap og tilbehør skal ha merking som viser:
 • -
  hvem som er produsent,
 • -
  materialspesifikasjon når dette er nødvendig for valg av utstyr som passer sammen (f.eks. internasjonal klassifisering),
 • -
  største arbeidsbelastning.
For løfteredskap som det er fysisk umulig å merke, skal opplysningene nevnt i første ledd være angitt på en plate eller et annet middel og være forsvarlig festet til tilbehøret.
Opplysningene skal være lett leselige og plassert på et sted hvor de ikke vil forsvinne som følge av bearbeiding, slitasje osv. Merkingen skal ikke svekke tilbehørets belastningsevne.
4.3.3.Løftemaskiner
Den maksimale arbeidsbelastningen skal oppgis på et godt synlig sted på maskinen. Merkingen skal være lett leselig og varig, og det skal ikke brukes koder.
Dersom den største arbeidsbelastningen er betinget av maskinens bruksområde, skal hver førerplass være utstyrt med skilt med opplysninger om de største arbeidsbelastninger for de aktuelle bruksområder. Opplysningene skal være i form av diagrammer eller tabeller.
Maskiner utstyrt med en plattform som gir atkomst for personer, skal være klart og varig merket med forbud mot løfting av personer. Advarselen skal være lett synlig på hvert sted hvor atkomst er mulig.
4.4.Bruksanvisning
4.4.1.Løfteredskap
Hvert løfteredskap eller hvert kommersielt sett udelelige parti med løfteredskaper skal ledsages av en bruksanvisning som minst skal inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  tilsiktet bruk,
 2. b.
  begrensninger for bruken (særlig for løfteredskapet, som f.eks. magnetiske eller vakuumsugekopper, som ikke fullt ut oppfyller kravene i punkt 4.1.2.6, bokstav e)
 3. c.
  veiledning om montering, bruk og vedlikehold,
 4. d.
  den anvendte statiske prøvingsfaktor.
4.4.2.Løftemaskiner
Til hver maskin skal det følge med en bruksanvisning som inneholder:
 1. a.
  tekniske opplysninger, særlig:
  • -
   den maksimale arbeidsbelastning og eventuelt en kopi av den belastningsplate eller belastningstabell som er beskrevet i punkt 4.3.3, andre ledd,
  • -
   reaksjonskreftene i understøttinger eller fundamenter og eventuelt karakteristika for spor og kjøreskinner,
  • -
   nødvendig ballast og angivelse av hvordan ballasten skal plasseres.
 2. b.
  opplysninger fra loggboken for maskinen hvis denne ikke leveres sammen med maskinen
 3. c.
  bruksanvisninger, særlig for å avhjelpe operatørens manglende direkte utsyn over lasten
 4. d.
  en prøvingsrapport med detaljerte opplysninger om de statiske og dynamiske prøvinger, hvis produsenten eller dennes representant har gjennomført slike prøvinger
 5. e.
  for maskiner som ikke er fullstendig montert hos produsenten, de nødvendige instruksjoner for å gjennomføre de målingene som er omhandlet i nr. 4.1.3.
5.Tilleggskrav om vern mot farer som kan oppstå fra maskiner som er beregnet på bruk under jord
Maskiner som er bestemt til arbeid under jord, skal være slik konstruert og bygd at de tilfredsstiller tilleggskravene om vern mot farer som kan oppstå fra maskiner beregnet for bruk under jord. I tillegg må produsenten eller dennes representant påse at relevante grunnleggende helse og sikkerhetskrav er fulgt, jf. «Generelle prinsipper» i dette vedlegget nr. 4.
5.1.Risiko på grunn av manglende stabilitet
Kraftdrevne avstivere av tak i tunneler skal være slik konstruert og bygd at de blir stående i riktig stilling når de flyttes, og ikke glir ut før og mens de settes under trykk og etter at trykket er avlastet. De skal være utstyrt med forankringspunkter for topp-platene på de enkelte hydrauliske avstiverne.
5.2.Bevegelsesfrihet
Kraftdrevne avstivere av tak i tunneler skal ikke begrense utsatte personers bevegelsesfrihet.
5.3.Betjeningsinnretninger
Betjeningsinnretninger for fartsregulering og stansing av maskiner som går på skinner, skal betjenes manuelt. Aktiveringsinnretninger kan likevel være betjent med føttene. Betjeningsinnretninger på kraftdrevne avstivere til tak i tunneler skal være slik konstruert og plassert at operatørene er skjermet av en avstiver som allerede er på plass under flytting av avstiverne. Betjeningsinnretningene skal være sikret mot utilsiktet igangsetting.
5.4.Stansing
Motordrevne maskiner som går på skinner og som brukes til arbeid under jord, skal ha en aktiveringsinnretning i styrekretsen for maskinens bevegelser, slik at bevegelsen stanser hvis føreren ikke lenger kontrollerer bevegelsen.
5.5.Brann
Maskiner med svært lettantennelige deler skal ha innebygd brannslukningssystem, jf. nr. 3.5.2. Bremsesystemet i maskiner som er bestemt til bruk ved arbeid under jord, skal være slik konstruert og bygd at det ikke danner gnister eller forårsaker branner.
Maskiner som har varmekraftmotorer og som er bestemt til bruk ved arbeid under jord skal ha forbrenningsmotorer som bruker brennstoff med lavt damptrykk, og som utelukker elektriske gnister.
5.6.Utslipp av støv, gass osv.
Avgasser fra forbrenningsmotorer skal ikke ledes oppover.
6.Tilleggskrav om vern mot farer som kan oppstå ved løfting av personer
Maskiner hvor fare i forbindelse med løfting av personer kan oppstå, skal være konstruert og bygd på en slik måte at de oppfyller alle relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskrav i dette kapittel. I tillegg må produsenten eller dennes representant påse at andre relevante grunnleggende helse og sikkerhetskrav er fulgt, jf. «Generelle prinsipper» i dette vedlegget nr. 4.
6.1.Generelt
6.1.1.Mekanisk styrke
Plattformen, herunder eventuelle luker, skal være konstruert og bygd slik at arealet og bæreevnen tilsvarer det største tillatte antall personer og den største tillatte arbeidsbelastning som er fastsatt av produsenten.
Sikkerhetsfaktorene for de enkelte delene som er omhandlet i punkt 4.1.2.4 og 4.1.2.5 er utilstrekkelige for maskiner som er beregnet til personløft. De skal som hovedregel dobles. Maskiner som er beregnet på å løfte personer eller personer og gjenstander må være utstyrt med et opphengings- eller støttesystem for plattformen, som er konstruert og bygd slik at det sikrer et forsvarlig samlet sikkerhetsnivå og forebygger faren for at plattformen kan falle ned.
Dersom det brukes tau, kjettinger eller kjeder for opphenging av plattformen, skal det som hovedregel være minst to uavhengige tau, kjettinger eller kjeder, hvert med sitt eget forankringssystem.
6.1.2.Sikring mot overlast for maskiner som drives med annen energi enn menneskelig muskelkraft
Kravene i nr. 4.2.2 gjelder uansett størrelsen av den maksimale arbeidsbelastning og veltemoment, med mindre produsenten kan vise til at det ikke er fare for overbelastning eller velting.
6.2.Betjeningsinnretninger
Dersom særlige sikkerhetskrav ikke krever andre løsninger, skal følgende krav oppfylles:
Plattformen skal som hovedregel være konstruert og bygd slik at personer som oppholder seg inne i den, har tilgang til betjeningsinnretninger som kontrollerer bevegelse oppover og nedover og flytting av plattformen horisontalt i forhold til maskinen.
Betjeningsinnretningene på plattformen skal kunne overstyre andre innretninger som styrer den samme bevegelsen, unntatt nødstoppinnretninger.
Betjeningsinnretningene for vertikale og horisontale bevegelser skal være holdeinnretninger, unntatt når plattformen er fullstendig lukket.
6.3.Fare for personer i eller på plattformen
6.3.1.Fare som følge av plattformens bevegelser
Maskiner til personløft skal være konstruert, bygd eller utstyrt slik at plattformens akselerasjon eller bremsing ikke medfører fare for personer.
6.3.2.Fare for at personer faller av plattformen
Plattformen skal ikke kunne skråstilles så mye at det oppstår fare for at personene faller. Dette gjelder også når maskinen og plattformen er i bevegelse.
Hvis plattformen er beregnet til å være en arbeidsplass, skal det treffes særlige tiltak for å sikre stabiliteten og hindre farlige bevegelser.
Hvis de tiltakene som er omhandlet i nr. 1.5.15 ikke er tilstrekkelige, skal plattformen ha like mange forankringspunkt som det antall personer som kan oppholde seg i plattformen. Forankringspunktene skal være tilstrekkelig sterke slik at ved bruk av personlig verneutstyr skal fall fra en høyde forhindres.
Eventuelle sidedører eller luker i gulv eller tak skal være konstruert og bygd slik at utilsiktet åpning ikke kan skje. De skal åpne seg i en slik retning at det ikke oppstår risiko for fall ved utilsiktet åpning.
6.3.3.Fare som skyldes at gjenstander faller ned på plattformen
Hvis det er fare for at gjenstander kan falle ned på plattformen og dermed medføre fare for personer, skal plattformen ha et beskyttende tak.
6.4.Maskiner som kjører til faste avsatser
6.4.1.Fare for personer som oppholder seg i eller på plattformen
Plattformen skal være konstruert og bygd slik at fare som følge av at personer eller gjenstander kommer i kontakt med faste eller bevegelige elementer forhindres. Hvis det er nødvendig for å oppfylle dette kravet, skal selve plattformen være fullstendig lukket og ha dører utstyrt med en forriglingsinnretning som hindrer at plattformen gjør farlige bevegelser hvis dørene ikke er lukket. Dørene skal forbli lukket hvis plattformen stanser mellom avsatser der det kan være fare for å falle ned fra plattformen.
Maskinen skal være konstruert og bygd og om nødvendig utstyrt med innretninger som hindrer plattformen i å bevege seg ukontrollert oppover eller nedover. Disse innretningene skal kunne stanse plattformen ved maksimal arbeidsbelastning og forventet maksimal fart.
Slik stansing skal ikke under noen belastningsforhold føre til oppbremsing som er farlig for de personer som er på plattformen.
6.4.2.Betjeningsinnretninger ved avsatsene
Betjeningsinnretninger ved avsatsene, unntatt de som skal brukes i nødsituasjoner, skal ikke kunne sette plattformen i bevegelse når:
 • -
  betjeningsinnretningene i plattformen er i bruk, og
 • -
  plattformen ikke er ved en avsats.
Dette gjelder ikke for nødstoppinnretninger.
6.4.3.Adkomst til plattformen
Vern ved avsatsene og på plattformen skal være konstruert og bygd slik at de sikrer en sikker passasje til og fra plattformen, sett i forhold til den mengde varer og det antall personer som skal løftes.
6.5.Merking
Plattformen skal være forsynt med de opplysninger som er nødvendige for å ivareta sikkerheten, herunder:
 • -
  antallet personer plattformen kan ta med, og
 • -
  maksimal tillatt arbeidsbelastning.

Til nr. 1 første ledd

Bestemmelsen gjennomfører prinsippet om risikovurdering. Det innebærer at produsenten må sørge for at det blir gjennomført en risikovurdering for å fastslå hvilke krav til vern mot fare for liv og helse som vil gjelde for den aktuelle maskinen.

Til nr. 1 andre ledd første strekpunkt

Produsenten må bestemme bruksområdet til maskinen, blant annet tilsiktet og feil bruk. Det skal tas hensyn til alle faser av maskiners livsløp, som transport, montering, drift, vedlikehold, reingjøring m.m.

Produsenten må også bestemme hvilke omgivelsene maskinen skal brukes i.

Til nr. 1 andre ledd andre strekpunkt

Produsenten må identifisere de farer maskinen kan gi opphav til.

Til nr. 1 andre ledd tredje strekpunkt

Produsenten må vurdere risiko i forhold til alvorlighetsgrad av en eventuell ulykke/hendelse.

Til nr. 1 andre ledd fjerde strekpunkt

Produsenten må vurdere risiko for å avgjøre om det er nødvendig med risikoreduserende tiltak.

Til nr. 1 andre ledd femte strekpunkt

Produsenten må fjerne farene eller begrense risiko ved å iverksette vernetiltak etter prinsipp for integrering av sikkerhet, jf. vedlegg 1 nr. 1.1.2 bokstav b).

Til nr. 2

Bestemmelsen gjennomfører prinsippet om tilsiktet bruk. Med uforutsigbare unormale forhold menes bruk av en maskin på en måte som ikke er tilsiktet etter bruksanvisningen, men som vil kunne følge av en lett forutsigbar menneskelig adferd.

Til nr. 3

Bestemmelsen gjennomfører prinsippet om det teknologiske nivå. Selv om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene er bindende, kan det oppstå situasjoner hvor de fastsatte sikkerhetsmålene ikke kan nås fordi det ikke finnes tekniske løsninger som gjør det mulig. Hvis det er tilfellet, må produsenten konstruere og bygge slik at maskinen i størst mulig grad oppfyller målene.

Produsenten må bruke de mest effektive tekniske midlene som er tilgjengelige på fremstillingstidspunktet. De tekniske hjelpemidlene må videre ha en pris som er rimelig for den aktuelle maskinkategorien.

«Teknologiske nivå» er et dynamisk begrep, med både et teknisk og et økonomisk aspekt. Det utvikles stadig ny teknologi og prisene i markedet vil variere. Dette kan medføre at en teknisk løsning som anses å oppfylle forskriftens krav på et tidspunkt, ikke vil gjøre det på et senere tidspunkt. En produsent av en serie maskiner som bygges etter samme konstruksjon, er derfor forpliktet til å oppgradere sin konstruksjon i tråd med den teknologiske utviklingen og det teknologiske nivået.

Til nr. 4

Bestemmelsen viser at produsenten av en maskin skal vurdere alle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegget. Forpliktelsene som følger av del 1 – Krav til helse og sikkerhet, gjelder for maskiner i vid forstand. Del 2 til 6 gjelder for maskiner med spesifikke farer. Det går fram av den enkelte bestemmelsen i vedlegget om kravene er ment å gjelde for kun én eller flere bestemte typer maskiner.

EU-Kommisjonen har utarbeidet en egen veiledning i anvendelsen av maskindirektivet. Veiledningen er å finne på den Europeiske Kommisjonens hjemmeside: Enterprise and Industry > All topics > Mechanical engineering > Machinery > Guidance documents > Machinery.