§ 4. Teknisk kontrollorgan

Virksomhet som skal utføre oppgaver som er tillagt teknisk kontrollorgan etter denne forskriften, skal oppfylle kravene i vedlegg XI og være utpekt av departementet, eller av utpekende myndighet i et annet land i EØS-området.
En utpeking av teknisk kontrollorgan kan gis på bestemte vilkår og gjøres avgrenset i tid. Tekniske kontrollorgan plikter etter pålegg fra departementet å legge fram alle relevante opplysninger som anes nødvendige for å kontrollere at vilkårene for utpekingen til enhver tid er oppfylt.
Dersom kravene ikke lenger oppfylles, kan utpekende myndighet umiddelbart trekke utpekingen tilbake.
Teknisk kontrollorgan skal følge prosedyren i vedlegg IV.

Teknisk kontrollorgan utpekes av Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidstilsynet har ansvar for å bistå departementet i forberedelsen til utpekingen.

En oppdatert liste over tekniske kontrollorgan i EØS-området kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.