§ 8. Omsetning og levering av maskiner

Før en maskin settes i omsetning skal produsenten eller dennes representant sikre:

  • a) at maskinen oppfyller de relevante grunnleggende krav til helse og sikkerhet i vedlegg I
  • b) at teknisk dokumentasjon jf. vedlegg VII, del A, er tilgjengelig
  • c) at nødvendig brukerinformasjon, herunder bruksanvisning, gjøres tilgjengelig
  • d) gjennomføring av relevante prosedyrer for samsvarsvurdering, jf. § 10
  • e) utarbeidelse av samsvarserklæring, jf. vedlegg II, første avsnitt, del A, og sørge for at erklæringen følger maskinen
  • f) påføring av CE-merket i samsvar med § 13, jf. vedlegg III, og støymerking i samsvar med vedlegg XIII.

Produsenten eller dennes representant skal disponere over eller ha tilgang til nødvendige ressurser for å sikre gjennomføring av prosedyrene i § 10, slik at det sikres at maskinen er i samsvar med kravene i vedlegg I.

Forbrenningsmotorer som konstrueres og bygges for bruk i ikke-veigående mobile maskiner, skal oppfylle kravene i vedlegg XII om miljøkrav til avgasser fra forbrenningsmotorer.

0 Endret ved forskrift 24 juni 2020 nr. 1361 (i kraft 1 juli 2020).

Bestemmelsen lister opp de forpliktelsene som en produsent eller dennes representant har og som skal oppfylles før maskinen markedsføres eller tas i bruk. Begrepet «maskin» skal leses i vid forstand.