Vedlegg XI: Minimumskriterier for tekniske kontrollorgan

 1. 1.
  Teknisk kontrollorgan, organets leder og det personalet som skal utføre kontrollarbeidet, kan ikke være eller representere konstruktør, produsent, leverandør eller montør av de maskiner som de skal kontrollere. De skal ikke delta i konstruksjon, produksjon, markedsføring eller vedlikehold av slike maskiner, verken direkte eller som representant for andre. Dette er ikke til hinder for at produsenten og det tekniske kontrollorganet kan utveksle tekniske opplysninger.
 2. 2.
  Kontrollarbeidet skal utføres med størst mulig faglig uavhengighet og størst mulig teknisk kompetanse. Kontrollorganet og dets ansatte skal være uavhengige av påtrykk eller tilbud fra personer eller grupper av personer som berøres av resultatene, og som er egnet til å påvirke kontrollorganets bedømmelse eller resultatene av kontrollen. Dette gjelder særlig påvirkninger av økonomisk art.
 3. 3.
  Kontrollorganet skal sørge for å ha personale med tilstrekkelig teknisk kunnskap og erfaring til å gjennomføre samsvarsvurderingen for hver kategori maskiner som kontrollorganet er oppnevnt til å behandle. Organet skal ha økonomi til å gjennomføre de tekniske og administrative oppgavene som kreves på en tilfredsstillende måte. Kontrollorganet skal ha adgang til alt nødvendig materiell for å kunne gjennomføre særskilt kontroll.
 4. 4.
  Personale som skal gjennomføre kontrollen, skal ha
  • -
   god teknisk og faglig utdannelse
  • -
   tilstrekkelig kjennskap til regelverket om den kontrollen som skal utføres, og tilstrekkelig praktisk erfaring med slikt kontrollarbeid
  • -
   nødvendige kompetanse til å utforme attester, redegjørelser og rapporter om resultatene av kontrollen.
 5. 5.
  Kontrollorganet skal sikre at det personale som skal utføre kontroll, er uavhengig. Godtgjørelsen til hver enkelt ansatt må verken være avhengig av det antall kontrollfunksjoner som den enkelte utfører, eller av resultatene av kontrollen.
 6. 6.
  Kontrollorganet skal tegne en ansvarsforsikring, med mindre ansvaret dekkes av staten på grunnlag av nasjonale rettsregler, eller hvis staten direkte utfører kontrollen.
 7. 7.
  Kontrollorganet har alminnelig taushetsplikt alle opplysninger det får kjennskap til under utførelsen av sitt arbeid i samsvar med forvaltningsloven og de lovene som denne forskriften er hjemlet i. Taushetsplikten er ikke til hinder for at det gis opplysninger til de myndigheter som håndhever forskriften.
 8. 8.
  Kontrollorganer skal delta i koordinerende arbeid. De skal også delta direkte eller være representert i det europeiske standardiseringsarbeidet, eller sørge for å ha kunnskap om de relevante standarder.
 9. 9.
  Dersom et kontrollorgan avslutter sin virksomhet, skal kontrollorganet sørge for at sakene til organets kunder etter samråd med kunden blir overført til et annet utpekt kontrollorgan.