§ 12. Forpliktelser for leverandører, virksomheter, og private mfl. som monterer maskiner

1. Når verken produsenten eller dennes representant oppfyller kravene i § 10, påhviler det enhver leverandør av maskiner å oppfylle dem.
De samme forpliktelser påhviler virksomhet som monterer maskiner eller setter sammen maskiner av deler av forskjellig opprinnelse.
De samme forpliktelser påhviler den som monterer maskiner, setter sammen maskiner eller konstruerer og bygger maskiner til eget bruk.
2. Pliktene i denne paragraf nr. 1 skal ikke gjøres gjeldende for personer som monterer utskiftbart utstyr på en maskin eller traktor, forutsatt at maskiner og det utskiftbare utstyret passer sammen, og at maskinen og det utskiftbare utstyret som inngår, er påført CE-merking og følges av samsvarserklæringer.

Bestemmelsen regulerer de tilfellene hvor en maskin gjennomgår så betydelige ombygginger at den som er ansvarlig for ombyggingen blir å anse som produsent av en ny maskin. For eksempel vil dette gjelde om en maskin endres slik at den utfører andre operasjoner enn hva den opprinnelig er konstruert for eller at den blir raskere eller ombygges med nye eller andre funksjoner. I slike situasjoner må det vurderes om kreftene på maskinen krever nye beregninger, forsterkninger m.m.

Bestemmelsen gjelder også når flere maskiner settes sammen til en ny maskin. I de tilfellene hvor produsenten ikke har oppfylt kravene i § 10, må den som setter sammen maskinen etter denne bestemmelsen oppfylle kravene til samsvarsvurdering før maskinen tas i bruk.