§ 7. Unntak fra forbud mot omsetning for delvis ferdigstilte maskiner og utstillinger

Delvis ferdigstilte maskiner kan omsettes dersom produsenten eller dennes representant avgir en erklæring om innebygging i samsvar med vedlegg II del 1 avsnitt B, opplyser at maskinen skal inngå i en annen maskin eller at den skal bygges sammen med en annen delvis ferdigstilt maskin for å bli en maskin.
Maskiner og delvis ferdigstilte maskiner kan stilles ut og vises fram på messer, utstillinger og liknende, selv om maskinene ikke er i samsvar med kravene i denne forskriften, dersom det tydelig merkes at maskinene ikke er i samsvar med kravene i forskriften, og at de ikke kan omsettes før maskinene er brakt i samsvar med forskriften. Det skal treffes nødvendige tiltak til vern mot fare for personer.

Formålet med bestemmelsen er å sikre at forskriftens regler ikke skal være til hinder for markedsføring og salg av maskiner. En maskin kan stilles ut uten nødvendige verneinnretninger med den hensikt å vise frem hvordan maskiner er konstruert eller hvordan maskinen skal virke.