§ 10-2. Forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid

Arbeidsgiver skal gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere forekomsten av belastende og helseskadelig manuelt arbeid, herunder iverksette utviklingstiltak, jf. § 2-1 andre ledd. Tiltakene skal ta utgangspunkt i arbeidet som utføres og omfatte faktorer som:

  • - organisering av arbeidet,
  • - lokaler,
  • - inventar,
  • - utstyr, herunder tekniske hjelpemidler,
  • - samarbeidsrelasjoner, og
  • - styrings- og planleggingssystemer som bidrar til å påvirke arbeidstakt og arbeidsinnhold.

Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 23 stiller krav til risikovurderinger, opplæring og informasjon ved manuelt arbeid.