§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten

Virksomheter innenfor følgende næringsgrupperinger skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet:
NæringskodeHovedgruppe eller undergruppe der bare deler av hovedgruppen er omfattet
02Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk
0303.2 Fiskeoppdrett og klekkerier
05Bryting av steinkull og brunkull
07Bryting av metallholdig malm
08Bryting og bergverksdrift ellers
0909.9 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
10Produksjon av nærings- og nytelsesmidler
11Produksjon av drikkevarer
12Produksjon av tobakksvarer
13Produksjon av tekstiler
14Produksjon av klær
15Produksjon av lær og lærvarer
16Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler
17Produksjon av papir og papirvarer
1818.1 Trykking og tjenester tilknyttet trykking
19Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter
20Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
21Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater
22Produksjon av gummi- og plastprodukter
23Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter
24Produksjon av metaller
25Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr
2626.1 Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort
26.2 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
26.3 Produksjon av kommunikasjonsutstyr
26.4 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
26.51 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
26.6 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk- og elektroterapeutisk utstyr
26.7 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media
27Produksjon av elektrisk utstyr
28Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
29Produksjon av motorvogner og tilhengere
3030.1 Bygging av skip og båter
30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporveier
30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og liknende utstyr
30.400 Produksjon av militære stridskjøretøyer
30.910 Produksjon av motorsykler
30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner
30.990 Produksjon av transportmidler ikke nevnt annet sted
31Produksjon av møbler
3232.300 Produksjon av sportsartikler. Kun den del som gjelder gummi- og plastprodukter
32.400 Produksjon av spill og leker. Kun den del som gjelder gummi- og plastprodukter
32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
3333.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
33.120 Reparasjon av maskiner
33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr
33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
33.160 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer
33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler
33.190 Reparasjon av annet utstyr
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
35Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
36Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
37Oppsamling og behandling av avløpsvann
38Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall
39Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet
4141.2 Oppføring av bygninger
42Anleggsvirksomhet
43Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
4545.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
45.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
4646.77 Engroshandel med avfall og skrap
49Landtransport og rørtransport
5252.21 Andre tjenester tilknyttet landtransport
52.221 Drift av havne- og kaianlegg
52.223 Forsyningsbaser
52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport
52.24 Lasting og lossing
53Post og distribusjonsvirksomhet
5555.1 Hotellvirksomhet
5656.101 Drift av kafeer og restauranter
56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
56.3 Drift av barer
61Telekommunikasjon
75Veterinærtjenester
7777.1 Utleie og leasing av motorvogner
8080.1 Private vakttjenester
80.2 Tjenester tilknyttet vakttjenester
8181.2 Rengjøringsvirksomhet
8484.23 Retts- og fengselsvesenet – bare for fengselsvesenet
84.24 Politi- og påtalemyndighet – bare for politiet
84.25 Brannvern
85Undervisning
86Helsetjenester
87Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
88Sosiale omsorgstjenester uten botilbud
9595.230 Reparasjon av skotøy og lærvarer. Gjelder fottøy av gummi og plast
95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning
95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Gjelder varer av gummi og plast
9696.01 Vaskeri og renserivirksomhet
96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie. Gjelder bare frisering.
Arbeidstilsynet kan fastsette at virksomhet som etter sin hovedaktivitet faller utenfor første ledd, men som også driver aktivitet som nevnt her, likevel helt eller delvis skal være tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste.
Listen over næringsgrupper i andre ledd skal gjennomgås og oppdateres hvert sjette år.

Etter arbeidsmiljøloven § 3-3 må virksomheten tilknytte seg godkjent bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Se forskrift om administrative ordninger § 2-2 Krav for å bli godkjent.

Der personale i bedriftshelsetjenesten er ansatt i virksomheten og samtidig har andre oppgaver i virksomheten, må virksomheten påse at ulike oppgaver eller roller ikke kommer i konflikt med bedriftshelsetjenestens frie og uavhengige faglige stilling. Se arbeidsmiljøloven § 3-3 tredje ledd.

Oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester finnes på www.arbeidstilsynet.no.

Noen virksomheter kan ha aktiviteter som både faller innenfor og utenfor de næringsgrupperingene som er nevnt i første ledd. Så lenge hovedaktiviteten hos en virksomhet faller innunder listen av næringsgrupperinger, omfattes alle ansatte av kravet om bedriftshelsetjeneste.

I virksomheter som er forpliktet til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste, må bedriftshelsetjenestens aktiviteter omfatte alle ansatte. Ved at bedriftshelsetjenesten vurderer hele virksomheten samlet, det vil si alle arbeidsbetingelsene for alle arbeidstakergruppene, får den bedre innsikt i arbeidsmiljøet i virksomheten, noe som kan være nødvendig for å kunne bistå slik forskriftens § 13-2 forutsetter.

Bedriftshelsetjenestens virkeområde må avgrenses mot kurativ virksomhet.

Virksomheter som har plikt til å knytte seg til bedriftshelsetjeneste, kan søke helt eller delvis om unntak (dispensasjon) fra plikten etter forskriften § 1-5. Terskelen er høy for å få dispensasjon fra kravet. Hver søknad vil bli vurdert konkret.

Kravene for å få dispensasjon innvilget er at det

  • foreligger særlige grunner
  • må være sikkerhets- og helsemessig forsvarlig
  • og det kan ikke stride mot EØS-retten

Særlige grunner kan være at virksomheten

  • har en egen ordning tilpasset dennes behov, men som ikke oppfyller kravene for å bli godkjent som bedriftshelsetjeneste
  • ikke har de risikofaktorer som er normalt i bransjen
  • har knyttet seg til flere eksterne fagfolk som samlet gir tilfredsstillende bistand
  • benytter en utenlandsk bedriftshelsetjeneste som kjenner til det norske regelverket

Les mer om hvordan søke om dispensasjon fra plikten til å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste.