§ 12-7A. Unntak fra arbeidsmiljøloven §§ 11-2 tredje ledd og 11-5 tredje ledd ved yrkesrettet opplæring i anleggsfag

Arbeidstakernes tillitsvalgte kan samtykke til at arbeidstidsordninger etter arbeidsmiljøloven § 10-5 andre ledd og § 10-12 fjerde ledd som går ut over grensene i arbeidsmiljøloven § 11-2 tredje ledd og § 11-5 tredje ledd gjøres gjeldende for ungdom mellom 17 og 18 år som utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring på lærekontrakt eller opplæringskontrakt i fag som bygger på vg2 anleggsteknikk.
Arbeidstilsynet kan samtykke til at arbeidstidsordninger etter arbeidsmiljøloven § 10-5 tredje ledd og § 10-12 sjette ledd som går ut over grensene i arbeidsmiljøloven § 11-2 tredje ledd og § 11-5 tredje ledd gjøres gjeldende for ungdom mellom 17 og 18 år som utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring på lærekontrakt eller opplæringskontrakt i fag som bygger på vg2 anleggsteknikk.
Arbeidstidsordning som nevnt i første og andre ledd kan bare gjøres gjeldende i den utstrekning den ikke strider mot øvrige bestemmelser i arbeidsmiljøloven kapittel 11.
Ungdom som settes til arbeid som nevnt i første eller andre ledd skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 36 timer i løpet av sju dager. Ungdommen kan ikke pålegges overtid.